Incapacitat permanent


Quan una persona porta aproximadament 12 mesos en situació d'incapacitat temporal (baixa), l'ICAM (Institut Català d’Avaluacions Mèdiques), després de l'avaluació mèdica pertinent, pot decidir que està totalment incapacitada per a fer la seva feina.

En aquest cas, s'inicia el procediment d'incapacitat permanent, que pot ser de dos tipus:

 • Total si la persona està incapacitada només per a fer la seva feina actual, però pot treballar en una altra cosa.
 • Absoluta si està incapacitada per a fer qualsevol tipus de feina.
  • Gran Invalidesa: és la situació de la persona afectada d'incapacitat permanent absoluta que, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d'una altra persona per a realitzar els actes més elementals de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

Enllaç a la informació de la Seguretat Social sobre la Gran Invalidesa

 • També existeix la Incapacitat Permanent Parcial, aquella que, sense assolir el grau de total, ocasiona al treballador una disminució no inferior al 33% en el seu rendiment normal per a la professió habitual, sense impedir-li la realització de les tasques fonamentals.

Enllaç a la informació de la Seguretat Social sobre la Incapacitat Permanent Parcial

Segons el tipus de pensió que es tracti, en funció del grau d'incapacitat reconegut, el percentatge a cobrar serà:

 • En cas d'incapacitat permanent total, si es té menys de 55 anys, el 55%.
 • En cas d'incapacitat permanent total, a partir dels 55 anys i si no es treballa en cap altra feina, el 75%.
 • En cas d'incapacitat permanent absoluta, el 100%.
 • En cas de gran invalidesa, la pensió s'incrementarà amb un complement destinat al beneficiari a fi i efecte de poder remunerar a la persona que atengui la persona discapacitada.

Aquestes pensions estan exemptes de pagar l'IRPF.

Enllaç a la pàgina de la Seguretat Social

La incapacitat permanent es declara, d'ofici o a instància de part, quan la persona interessada estigui afectada per una «lesió o procés patològic, somàtic o psíquic que estigui estabilitzat i sigui irreversible o de remota o incerta reversibilitat, que l'impossibiliti totalment per a exercir les funcions pròpies del seu cos, escala, plaça o carrera» (article 28.2.c del text refós de la Llei de classes passives).

Quan una persona porta aproximadament 18 mesos de baixa, tot i que es pot iniciar el procediment a petició de l'interessat, acostuma a ser el mateix Departament d'Ensenyament qui inicia l'expedient de jubilació per incapacitat permanent. A tal efecte, s'envia la persona a l'ICAM que,com a organisme consultiu, pot recomanar o no la incapacitat.

Total

És la que inhabilita el funcionari/a per a la seva professió o ofici. Aquesta pensió té retenció d’IRPF.

Absoluta

És la que inhabilita per complet el funcionari/a per a qualsevol professió o ofici. Aquesta pensió no té retenció d’IRPF i, per tant, la pensió bruta és igual a la neta.

 • Gran Invalidesa: Es concedeix una gran invalidesa quan el dictamen de l'ICAM diu que la persona afectada d'una incapacitat permanent absoluta, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessita l’assistència d'una altra persona per a realitzar els actes més elementals de la vida, com vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.
El reconeixement de la gran invalidesa s’efectua mitjançant una sol·licitud a MUFACE amb posterioritat al reconeixement de l'absoluta. Formulari de sol·licitud

Les retribucions seran les que corresponen per jubilació més una quantitat mensual equivalent al 50 % de la pensió de la jubilació.

Es calcula de la mateixa manera que la pensió de jubilació forçosa per edat, amb la particularitat que es consideraran com a serveis efectius, a més dels que s'hagin acreditat fins al moment, els anys complets que faltin al funcionari per a complir l'edat de jubilació, entenent-se els prestats en el cos corresponent.

A partir de l'1 de gener de 2009, quan en el moment que es produeixi el fet causant la persona interessada acrediti menys de vint anys de serveis i la incapacitat no la inhabiliti per a qualsevol professió o ofici, la quantitat de la pensió ordinària de jubilació es reduirà un 5% per cada any complet que li falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per a qui acrediti 15 anys de serveis o menys. Si, després del reconeixement de la pensió i abans de complir l'edat de jubilació, es produeix un agreujament de la malaltia de la persona interessada de manera que la inhabiliten per a exercir qualsevol professió o ofici, pot sol·licitar l'increment de la quantitat de la pensió fins al 100% de la que li hauria correspost.
Increment de la jubilació per agreujament de malaltia

MUFACE dóna un subsidi en forma de paga única, consistent en la meitat de l'import íntegre d'una mensualitat ordinària de les retribucions bàsiques (sou + triennis) que correspondrien al moment de la jubilació.

Llei de classes passives.
Llei articulada de funcionaris civils de l’Estat (BOE 15-2-64)
Orden de 22 de noviembre de 1996 por la que se establece el procedimiento para la emisión de los dictámenes médicos a efectos del reconocimiento de determinadas prestaciones de Clases Pasivas
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, en sus artículos del 23 al 26

 • Darrera modificació: 16/11/2020 10:15