Justificació de les absències per malaltia

Segons nota publicada a l'Atri, qualsevol absència per motius de salut s’ha de tramitar, des del primer dia, com una baixa mèdica per incapacitat temporal.

Absències per assistència a consulta mèdica (nostra):

En casos en que que no sigui possible concertar la visita mèdica fora de l'horari laboral, caldrà aportar un justificant del centre o consulta mèdica, en el qual haurà de constar el nostre nom i cognoms i l'hora d'entrada i sortida de la consulta, ja que l'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per anar i retornar al lloc de treball. Aquest justificant caldrà adjuntar-lo a la declaració responsable amb la qual justificarem la nostra absència.

l'assistència a consulta mèdica no comporta cap descompte ni del saldo de 30 hores ni de sou

Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica:

Podem demanar un permís anomenat de flexibilitat horària recuperable per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella).

Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte ni del saldo de 30 hores ni de sou

Gestió del personal docent, dintre dels Documents per a l'organització i la gestió dels centres.

Decret llei 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal