Justificació de les absències per malaltia

Disposem d'un crèdit de 30h. per justificar absències per malaltia comuna sense baixa mèdica!

No cal agafar la baixa fins al 4t dia de malaltia. L'absència dels 3 primers dies es pot justificar amb la declaració responsable a càrrec de les 30h.

Les absències per motius de salut es justificaran de manera diferent en funció de la seva durada:

a) Absències per motius de salut de durada màxima de 3 dies consecutius: Sense baixa mèdica. Es justificaran mitjançant document de presència a consulta o d'atenció mèdica rebuda, o bé mitjançant la "Declaració responsable justificativa d'absència per motius de salut o d'assistència a consulta mèdica", que es troba al Portal de Centres i als propis centres.

Aquestes absències per malaltia, malgrat ser justificades, comportaran descompte del 50% de les retribucions per als tres primers dies d'absència per incapacitat temporal i del 25% a partir del 4t dia i fins al 20è., excepte en els següents casos:

  • Les absències derivades de malalties de caràcter crònic, sempre que resultin degudament justificades.
  • Les primeres 30 hores laborables d'absència en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda), segons consta a Gestió del personal docent, dintre dels Documents per a l'organització i la gestió dels centres.

Un dia d'absència equival a 7.5h., per tant, 30h. equivalen a 4 dies per curs sense descompte de sou per aquest concepte. Si es falta una part del dia, només es descomptaran les hores restants corresponents al nostre horari d'aquell dia.

Un cop consumit el saldo de 30 hores, les absències per motius de salut , que no siguin degudes a malalties cròniques, tenen efectes en la nòmina. (descompte del 50% els 3 primers dies i del 25% del 4t fins al 20è).

Es podrà consultar el saldo d'hores d'absència restant al Portal ATRI, Gestió del Temps/Expedient d'absentisme.

b) Absències per motius de salut superiors a 3 dies: es justificaran mitjançant el full de baixa, que es farà arribar a la Direcció del centre l'endemà de la seva expedició. Aquestes absències seguiran la tramitació corresponent a la situació d'incapacitat temporal.

En cas de baixa mèdica, SEMPRE hi haurà descompte de sou, malgrat encara tinguem hores al crèdit de 30. Veure malalties i situacions en les quals es continua cobrant el 100% del sou

Absències per assistència a consulta mèdica (nostra):

En casos en que que no sigui possible concertar la visita mèdica fora de l'horari laboral, caldrà aportar un justificant del centre o consulta mèdica, en el qual haurà de constar el nostre nom i cognoms i l'hora d'entrada i sortida de la consulta, ja que l'assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per anar i retornar al lloc de treball. Aquest justificant caldrà adjuntar-lo a la declaració responsable amb la qual justificarem la nostra absència.

l'assistència a consulta mèdica no comporta cap descompte ni del saldo de 30 hores ni de sou

Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica:

Podem demanar un permís anomenat de flexibilitat horària recuperable per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella).

Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte ni del saldo de 30 hores ni de sou

Instrucció 2/2013 de Funció Pública, de 30 de desembre, sobre justificació d'absències per motius de salut i per assistència a consulta mèdica del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Gestió del personal docent, dintre dels Documents per a l'organització i la gestió dels centres.