Justificació de les absències per malaltia

a) Amb baixa mèdica

- Els docents estan obligat a comunicar les baixes, confirmacions i altes mèdiques així com la previsió de la durada, al més aviat possible a la direcció del centre.

Professorat adscrit al règim general de la Seguretat Social:

Des de l'1 d'abril de 2023, el personal docent acollit al règim general de la Seguretat Social ja no té l'obligació d'entregar els comunicats de baixa i alta mèdica a la direcció del centre educatiu o a la persona titular del centre de treball. La documentació que el centre sanitari lliuri al treballador o treballadora, en cas de baixa, és per a ell o ella i desapareix l'obligació d'entregar-ne una còpia a l'empresa (director/a del vostre centre educatiu). Els serveis públics de salut o les mútues o empreses col·laboradores trametran de manera immediata les dades dels comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

Professorat adscrit a MUFACE:

Els comunicats de la mútua MUFACE s'han d'enviar per correu electrònic a les unitats de gestió de personal dels serveis territorials o, si escau, del Consorci d'Educació de Barcelona.

- La data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal, per la qual cosa el comunicat mèdic d'alta s'haurà de presentar el mateix dia de reincorporació al lloc de treball.

b) Sense baixa mèdica

- Les absències es poden justificar mitjançant la declaració responsable, que s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball. Quan no siguin justificades documentalment podran comportar deducció de sou.

- Disposem d'un crèdit de 15 hores laborables en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Es descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada de permanència al centre del dia de l’absència.

En cas que a l’endemà la nostra absència derivés en una situació d’incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'absència del saldo inicial de 15 hores, però compte, si faltem 2 dies i agafem la baixa el tercer, llavors es descomptaran les hores dels 2 dies que hem faltat. Trobem injust aquest segon supòsit, ja que entenem que l'absència forma part del mateix procés que deriva en una baixa mèdica, i esperem que el departament corregeixi.
Per poc que pressuposem que la nostra absència pot acabar durant més d'un dia, recomanem agafar la baixa mèdica.
Segons fonts del departament d'ensenyament, només podem estar 2 dies faltant amb càrrec a les 15 hores, i al 3r dia d'absència és imprescindible presentar la baixa mèdica.

c) Casos d'embaràs, malalties cròniques o processos oncològics

Les absències per aquests motius es poden justificar mitjançant un document de declaració responsable sense que sigui aplicable el límit de 15 hores laborables per curs escolar. El document de declaració responsable s’ha de fer arribar al director o directora el mateix dia de la reincorporació al lloc de treball.

les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica

El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i un cop consti l’acreditació del supòsit no caldrà tornar-lo a acreditar. Els documents mèdics s’han de retornar a les persones interessades.

La documentació mèdica és confidencial, per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.

L’assistència a consulta mèdica / proves mèdiques ha de concertar-se fora de l’horari lectiu i en els casos en que aquesta circumstància no sigui possible ho justificarem signant la “declaració responsable justificativa” que trobarem a Portal de Centre.
Justificació d'absència per prova mèdica
Com que l’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar, caldrà acompanyar la declaració personal d'un document de la consulta mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta.

L'assistència a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.

Podem demanar un permís anomenat de flexibilitat horària recuperable per a visites o proves mèdiques d'ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella).

Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.

Gestió del personal docent, dintre dels Documents per a l'organització i la gestió dels centres.

Decret 5/2018, de 16 d’octubre, sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal

Instrucció 1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d'absències per motius de salut…

  • Darrera modificació: 03/08/2023 11:40