Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:novetats [13/02/2019 15:46]
ramon.panades@secundaria.info [Absències per assistència a consulta mèdica (nostra):]
professorat:incapacitats_i_malalties:novetats [12/11/2020 17:50] (actual)
jorge@secundaria.info [Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica:]
Línia 16: Línia 16:
 - Disposem d'un crèdit de 15 hores laborables ​ en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Es descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada de permanència al centre del dia de l’absència. - Disposem d'un crèdit de 15 hores laborables ​ en un mateix curs escolar (o les que corresponguin en funció de la jornada reduïda) per justificar les absències per malaltia sense baixa mèdica. Es descomptaran les hores corresponents a la nostra jornada de permanència al centre del dia de l’absència.
  
-<​note>​En cas que a l’endemà la nostra absència derivés en una situació d’incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'​absència del saldo inicial de 15 hores.</​note>​+<​note ​important>En cas que a l’endemà la nostra absència derivés en una situació d’incapacitat temporal amb baixa mèdica, no es restarien les hores d'​absència del saldo inicial de 15 hores, però compte, si faltem 2 dies i agafem la baixa el tercer, llavors es descomptaran les hores dels 2 dies que hem faltat. Trobem injust aquest segon supòsit, ja que entenem que l'​absència forma part del mateix procés que deriva en una baixa mèdica, i esperem que el departament corregeixi.</​note>​ 
 +<note tip>Per poc que pressuposem que la nostra absència pot acabar durant més d'un dia, recomanem agafar la baixa mèdica.</​note>​ 
 + 
 +<​note>​Segons fonts del departament d'​ensenyament,​ només podem estar 2 dies faltant amb càrrec a les 15 hores, i al 3r dia d'​absència és imprescindible presentar la baixa mèdica.</​note>​
  
 === c) Casos d'​embaràs,​ malalties cròniques o processos oncològics === === c) Casos d'​embaràs,​ malalties cròniques o processos oncològics ===
Línia 23: Línia 26:
 <​note>​les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica</​note>​ <​note>​les absències de durada superior a tres dies consecutius s’han de justificar necessàriament mitjançant el comunicat de baixa mèdica</​note>​
  
-El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic iun cop consti l’acreditació del supòsitno caldrà tornar-lo a acreditar. Els documents mèdics s’han de retornar a les persones interessades. <note important>​La documentació mèdica és confidencial,​ per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.+El fet que la persona interessada es trobi en algun d’aquests supòsits s’ha d’acreditar prèviament mitjançant un informe mèdic i un cop consti l’acreditació del supòsit no caldrà tornar-lo a acreditar. Els documents mèdics s’han de retornar a les persones interessades. <note important>​La documentació mèdica és confidencial,​ per la qual cosa els centres i serveis educatius s’han de subjectar a la normativa de protecció de dades de caràcter personal i les persones que intervenen en la tramitació d’aquest procediment tenen el deure de guardar secret.
 </​note>​ </​note>​
  
Línia 31: Línia 34:
  
  
 +
 +
 +==== Absència per assistència a consulta mèdica (nostra) ====
 +
 +L’assistència a consulta mèdica / proves mèdiques ha de concertar-se fora de l’horari lectiu i en els casos en que aquesta circumstància no sigui possible ho justificarem signant la “declaració responsable justificativa” que trobarem a l'​institut. Com que
 +l’assistència a consulta mèdica es concedeix pel temps indispensable per acudir i retornar, caldrà acompanyar la declaració personal d'un document de la consulta mèdica, en la qual ha de constar el nom i cognoms del pacient, el dia i l’hora de la cita prèvia, l’hora d’entrada i sortida de la consulta.
 +<note important>​L'​assistència a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.</​note>​
  
  
 ==== Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica: ==== ==== Absències per acompanyar familiars a consulta mèdica: ====
 Podem demanar un permís anomenat de //​flexibilitat horària recuperable//​ per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella). Podem demanar un permís anomenat de //​flexibilitat horària recuperable//​ per a visites o proves mèdiques d'​ascendents o descendents fins al segon grau de consanguinitat o afinitat (pares, fills i parella).
-<note important>​Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte ​ni del saldo de 15 hores ni de sou</​note>​+<note important>​Acompanyar els nostres familiars a consulta mèdica no comporta cap descompte del saldo de 15 hores.</​note>​
  
 == Marc legal == == Marc legal ==
  
-[[http://​educacio.gencat.cat/​portal/​page/​portal/​EducacioIntranet/​Inici/​Normativa/DOIGC/DOIGCDocuments|Gestió del personal docent]], dintre dels Documents per a l'​organització i la gestió dels centres.+[[https://documents.espai.educacio.gencat.cat/​IPCNormativa/DOIGC/GEST_Personal_docent.pdf|Gestió del personal docent]], dintre dels Documents per a l'​organització i la gestió dels centres.
  
  
-Decret 5/2018, de 16 d’octubre,​ sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal...+[[https://​tinyurl.com/​yamlgvmy|Decret 5/2018, de 16 d’octubre]], sobre l’increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d’incapacitat temporal
  
  
-Instrució ​1/2019, de 6 de febrer, sobre justificació d'​absències per motius de salut... ​+[[https://​tinyurl.com/​yczbwqge|Instrucció ​1/2019, de 6 de febrer]], sobre justificació d'​absències per motius de salut... ​
  • Darrera modificació: 13/02/2019 15:46