En entrar en el 4t mes de durada de la baixa (91è dia), es continua cobrant el 100% de les retribucions, però a partir d'aquest moment és aplicable el subsidi establert en cada règim especial d’acord amb la seva normativa.

En el cas de MUFACE:

  • la Generalitat abona les retribucions bàsiques i la prestació per fill a càrrec, si s'escau i el complement 150.
  • MUFACE abona el Subsidi d'Incapacitat Temporal. Aquest subsidi és una quantitat fixa, que serà la més gran de:
    • El 80 por 100 de les retribucions bàsiques (sou, triennis i grau, si s'escau), més la sisena part d'una paga extraordinària.
    • El 75 por 100 de les retribucions complementàries.

L'import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa.

Documentació a aportar:

Aquest subsidi és una quantitat fixa, que serà la més gran de:

  • El 80 por 100 de les retribucions bàsiques (sou, triennis i grau, si s'escau), més la sisena part d'una paga extraordinària.
  • El 75 por 100 de les retribucions complementàries.

L'import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. La Generalitat, per la seva part, abona les retribucions bàsiques i la prestació per fill a càrrec, si s'escau, i el complement 150.

Des de gener de 2018 pot sol·licitar-se telemàticament (https://sede.muface.gob.es/).

  • Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
  • Darrera modificació: 07/05/2019 20:12