Retribucions en situació d'Incapacitat Temporal (baixa per malaltia)

Des del 15 d'octubre de 2012, en cas de situació d'incapacitat temporal (baixa mèdica), es percebran:

  • durant els tres primers dies de la baixa, el 50% de les retribucions tant bàsiques com complementàries, com de la prestació de fill a càrrec, si s’escau.
  • del 4t fins al 20è, tots dos inclusivament, el 75% de les retribucions tant bàsiques com complementàries, com de la prestació de fill a càrrec, si s’escau.
  • a partir del 21è i fins al 90è dia de baixa, la totalitat de les retribucions bàsiques, de la prestació per fill a càrrec, si s’escau, i de les retribucions complementàries.

Aquestes “penalitzacions” s'aplicaran per dies naturals, és a dir, tots els dies, inclosos caps de setmana i festius. Per tant, agafar la baixa un divendres i l'alta un dilluns suposaria una reducció del 50% del sou corresponent a aquests tres dies, divendres, dissabte i diumenge; i un 25% del sou corresponent al dilluns, ja que la data de l'alta mèdica queda inclosa en la durada de la incapacitat temporal.

Supòsits excepcionals en els quals es continua cobrant el 100% del sou, i procediment que cal seguir per sol·licitar-ho

En entrar en el 4t mes de durada de la baixa (91è dia), es continua cobrant el 100% de les retribucions, però a partir d'aquest moment cal sol·licitar el subsidi establert en cada règim especial d’acord amb la seva normativa.

Com sol·licitar el subsidi d'Incapacitat Temporal a MUFACE?

Documentació a aportar:

Aquest subsidi és una quantitat fixa, que serà la més gran de:

  • El 80 por 100 de les retribucions bàsiques (sou, triennis i grau, si s'escau), més la sisena part d'una paga extraordinària.
  • El 75 por 100 de les retribucions complementàries.

L'import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. La Generalitat, per la seva part, abona les retribucions bàsiques i la prestació per fill a càrrec, si s'escau, i el complement 150.

Des de gener de 2018 pot sol·licitar-se telemàticament (https://sede.muface.gob.es/).

Recaiguda

En cas de successives baixes pel mateix motiu, la segona baixa comença a comptar a partir del nombre de dies de la primera i no s'aplica la disminució de retribucions a partir del moment en què la suma dels dies de baixa de les diferents baixes superi el dia 20.

Legislació

  • Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat
  • LLEI 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics.
  • DECRET LLEI 2/2012, de 25 de setembre, sobre millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.
  • Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.