En entrar en el 4t mes de durada de la baixa (91è dia), es continua cobrant el 100% de les retribucions, però a partir d'aquest moment és aplicable el subsidi establert en cada règim especial d’acord amb la seva normativa.

En el cas de MUFACE:

La Generalitat abona

 • les retribucions bàsiques (SOU, TRIENNIS i PAGUES EXTRES)
 • la prestació per fill a càrrec, si s'escau
 • el complement diferencial IT Muface/Mugeju (apareix amb el codi 150)

MUFACE abona

 • el Subsidi d'Incapacitat Temporal.

La quantia d'aquest subsidi és fixa i invariable, i serà la major de les dues quantitats següents:

 • El 80 por 100 de les retribucions bàsiques (sou, triennis i grau, si s'escau), més la sisena part d'una paga extraordinària.
 • El 75 por 100 de les retribucions complementàries.
L'import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. Per contra, si l’import del subsidi fos inferior, la diferència es percebrà per la nòmina del Departament, juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu complement diferencial IT Muface/Mugeju 150. Amb aquest complement diferencial, arribem al 100% de les nostres retribucions.

La concessió del subsidi per incapacitat temporal exigeix que el beneficiari/a hagi cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, excepte malaltia professional o accident en acte de servei o com a conseqüència d'ell.

El subsidi s'extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: aquest és de 24 mesos.
 • Telemàticament, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les oficines de MUFACE. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN.
 • en les oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista preste els seus serveis.

Sol·licitud de subsidi per incapacitat temporal

Model 145 (Full de comunicació de dades personals)

La resta de documentació (la llicència per malaltia del 4t mes o el certificat de retribucions), la fan arribar directament dels SSTT/CdB a MUFACE).
Tota la informació relacionada i els formularis els podeu trobar a la pàgina web de Muface

Legislació

 • Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
 • Resolución de 1 de abril de 2019 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio.

Tal i com passa amb el professorat adscrit a Muface (Funcionaris de carrera), aquells docents adscrits a la Seguretat Social (Interins i substituts), tenen assegurat el 100% de les seves retribucions mentre el seu nomenament estigui vigent. En el seu cas, no han de sol·licitar cap subsidi a partir del 91è dia.

Ara bé, si el/la docent agafa la baixa per malaltia amb el nomenament en vigor i l'alta es produeix un cop acabat el contracte, el Departament paga el 100% del salari fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'alta.

Mentre duri aquest període de baixa sense contracte, es consumeixen dies d'atur, i cobrem la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'atur.

Per poder cobrar aquest subsidi, hem d'haver cotitzat un mínim de 180 dies en els darrers 5 anys. Ho podeu veure descrit a la pàgina web de la Seguretat Social

La quantia d'aquest subsidi (si no tenim dret a la prestació d'atur) és:

Malaltia comuna i accident no laboral: 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21.Malaltia professional o accident de treball: 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.

Tot i que hi hagi contracte en vigor, el Departament d’educació paga el sou només fins als 365 dies. Quan s'arriba als 365 dies, es passa a pagament directe de l’INSS o de la MUTUA (si és un COVID, ja que es tracta com un accident laboral). Per poder cobrar, la MUTUA es posa en contacte amb la persona per gestionar la prestació que no pot anar més enllà de 180 dies més. Si s'arriba als 180 dies en aquesta situació, o bé tenim una incapacitació o bé una alta). El certificat d’empresa s’envia a INSS, símil del que fan amb el SEPE.

L'endemà de l'alta comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Podeu consultar tota la informació relacionada amb la prestació d'atur en aquest enllaç

La durada màxima del subsidi és

Malaltia o accident no laboral: 365 dies prorrogables per altres 180, si es preveu curació.

Períodes d'observació de la malaltia professional: 6 mesos prorrogables per altres 6.

Aquest subsidi s'extingeix

 • transcurs del termini màxim establert
 • alta mèdica (amb o sense declaració d'incapacitat permanent
 • jubilació
 • no presentar-se als reconeixements establerts pels metges de l'INSS
 • per defunció

Legislació

DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

 • Darrera modificació: 31/03/2023 20:47