Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:retribucions [26/06/2019 09:14]
cbadal@xtec.cat
professorat:incapacitats_i_malalties:retribucions [08/03/2021 18:17] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Com sol·licitar-lo?]
Línia 2: Línia 2:
  
  
-=====Subsidi d'​Incapacitat Temporal de MUFACE=====+=====Subsidi d'​Incapacitat Temporal de MUFACE/Seguretat Social===== 
 + 
 +====MUFACE====
  
 <note important>​**En entrar en el 4t mes de durada de la baixa** (91è dia), es continua cobrant el 100% de les retribucions,​ però a partir d'​aquest moment és aplicable el subsidi establert en cada règim especial d’acord amb la seva normativa.</​note>​ <note important>​**En entrar en el 4t mes de durada de la baixa** (91è dia), es continua cobrant el 100% de les retribucions,​ però a partir d'​aquest moment és aplicable el subsidi establert en cada règim especial d’acord amb la seva normativa.</​note>​
Línia 22: Línia 24:
  
  
-<note tip>​L'​import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. Per contra, si l’import del subsidi fos inferior, la diferència es percebrà per la nòmina del Departament,​ juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu //​complement diferencial IT Muface/​Mugeju//​ 150. Amb aquest complement diferencial,​ arribem al 100% de les nostres retribucions.</​note>​+<note tip>​L'​import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. Per contra, ​//si l’import del subsidi fos inferior//, la diferència es percebrà per la nòmina del Departament,​ juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu //​complement diferencial IT Muface/​Mugeju//​ 150. **Amb aquest complement diferencial,​ arribem al 100% de les nostres retribucions**.</​note>​
  
  
Línia 48: Línia 50:
   * el del quart mes de baixa   * el del quart mes de baixa
   * la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació   * la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació
-  * {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​solicitud_subsidi_incap_muface.pdf|Sol·licitud de subsidi per incapacitat temporal}} ​  +  * {{ :​professorat:​incapacitats_i_malalties:​muface_subsidi_it.pdf |Sol·licitud de subsidi per incapacitat temporal}} 
-  * {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​model145_subsidi_muface.pdf|Model ​45 (Full de comunicació de dades personals)}}+  * {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​model145_subsidi_muface.pdf|Model ​145 (Full de comunicació de dades personals)}}
  
 <note warning>​Tota la informació relacionada i els formularis els podeu trobar a la [[https://​www.muface.es/​muface_Home/​va/​Prestaciones/​Incapacidad/​subsidio-incapacidad-temporal.html|pàgina web de Muface]]</​note>​ <note warning>​Tota la informació relacionada i els formularis els podeu trobar a la [[https://​www.muface.es/​muface_Home/​va/​Prestaciones/​Incapacidad/​subsidio-incapacidad-temporal.html|pàgina web de Muface]]</​note>​
Línia 57: Línia 59:
   * [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2010-10424|Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio,]] por la que se regula el procedimiento de reconocimiento,​ control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.   * [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2010-10424|Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio,]] por la que se regula el procedimiento de reconocimiento,​ control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
   * [[https://​www.boe.es/​boe/​dias/​2019/​04/​10/​pdfs/​BOE-A-2019-5333.pdf|Resolución de 1 de abril de 2019]] de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio.   * [[https://​www.boe.es/​boe/​dias/​2019/​04/​10/​pdfs/​BOE-A-2019-5333.pdf|Resolución de 1 de abril de 2019]] de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio.
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +====SEGURETAT SOCIAL====
 +
 +Tal i com passa amb el professorat adscrit a Muface (Funcionaris de carrera), aquells docents adscrits a la Seguretat Social (Interins i substituts),​ tenen assegurat el 100% de les seves retribucions mentre el seu nomenament estigui vigent. En el seu cas, no han de sol·licitar cap subsidi a partir del 91è dia. 
 +
 +Ara bé, si el/la docent agafa la baixa per malaltia amb el nomenament en vigor i //​l'​alta es produeix un cop acabat el contracte//,​ el Departament paga el 100% del salari fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'​alta.
 +
 +<note important>​Mentre duri aquest període de baixa sense contracte, **es consumeixen dies d'​atur**,​ i cobrem la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'​atur.</​note> ​
 +
 +
 +
 +Per poder cobrar aquest subsidi, hem d'​haver cotitzat un mínim de 180 dies en els darrers 5 anys. Ho podeu veure descrit a la pàgina web de la [[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​10952/​28362/​28363#​6388|Seguretat Social]]
 +
 +
 +<note tip>La quantia d'​aquest subsidi (si no tenim dret a la prestació d'​atur) és:
 +
 +
 +//Malaltia comuna i accident no laboral//: 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21.//​Malaltia professional o accident de treball//: 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.</​note>​
 +
 +
 +
 +//​L'​endemà de l'​alta//​ comença el dret a la prestació d'​atur,​ que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Podeu consultar tota la informació relacionada amb la prestació d'atur en aquest [[professorat:​interins:​prestacio_d_atur|enllaç]]  ​
 +
 +
 +<note warning>​La durada màxima del subsidi és
 +
 +Malaltia o accident no laboral: 365 dies prorrogables per altres 180, si es preveu curació.
 +
 +Períodes d'​observació de la malaltia professional:​ 6 mesos prorrogables per altres 6.</​note>​
 +
 +
 +
 +Aquest subsidi s'​extingeix
 +
 +  * transcurs del termini màxim establert
 +  * alta mèdica (amb o sense declaració d'​incapacitat permanent
 +  * jubilació
 +  * no presentar-se als reconeixements establerts pels metges de l'​INSS  ​
 +  * per defunció
 +
 +
 +
 +====Legislació====
 +
 +[[https://​dogc.gencat.cat/​ca/​pdogc_canals_interns/​pdogc_resultats_fitxa/?​action=fitxa&​documentId=832209&​|DECRET LLEI 5/2018, de 16 d'​octubre]],​ sobre l'​increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'​incapacitat temporal aplicable al personal del sector públic.
 +
 +[[https://​www.boe.es/​eli/​es/​rdlg/​2015/​10/​30/​8/​con|Real Decreto Legislativo 8/2015]], de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
 +
  • Darrera modificació: 26/06/2019 09:14