Aquesta és una revisió antiga del document


MUFACE

En entrar en el 4t mes de durada de la baixa (91è dia), es continua cobrant el 100% de les retribucions, però a partir d'aquest moment és aplicable el subsidi establert en cada règim especial d’acord amb la seva normativa.

En el cas de MUFACE:

La Generalitat abona

 • les retribucions bàsiques (SOU, TRIENNIS i PAGUES EXTRES)
 • la prestació per fill a càrrec, si s'escau
 • el complement diferencial IT Muface/Mugeju (apareix amb el codi 150)

MUFACE abona

 • el Subsidi d'Incapacitat Temporal.

La quantia d'aquest subsidi és fixa i invariable, i serà la major de les dues quantitats següents:

 • El 80 por 100 de les retribucions bàsiques (sou, triennis i grau, si s'escau), més la sisena part d'una paga extraordinària.
 • El 75 por 100 de les retribucions complementàries.
L'import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. Per contra, si l’import del subsidi fos inferior, la diferència es percebrà per la nòmina del Departament, juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu complement diferencial IT Muface/Mugeju 150. Amb aquest complement diferencial, arribem al 100% de les nostres retribucions.

La concessió del subsidi per incapacitat temporal exigeix que el beneficiari/a hagi cobert un període de sis mesos de cotització a MUFACE, excepte malaltia professional o accident en acte de servei o com a conseqüència d'ell.

El subsidi s'extingeix, entre altres causes, per:

 • Finalització de la llicència de malaltia.
 • Declaració de jubilació.
 • Defunció.
 • Transcurs del termini màxim de durada: aquest és de 24 mesos.

Pot sol·licitar-se

 • Telemàticament, les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, sense necessitat d'acudir a les oficines de MUFACE. Es precisa certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve permanent o Cl@ve PIN.
 • en les oficines de MUFACE o en qualsevol dels registres previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, a més de l'òrgan de personal on el mutualista preste els seus serveis.

Documentació a aportar:

Tota la informació relacionada i els formularis els podeu trobar a la pàgina web de Muface
 • Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio, por la que se regula el procedimiento de reconocimiento, control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
 • Resolución de 1 de abril de 2019 de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/1744/2010, de 30 de junio.

SEGURETAT SOCIAL

 • Darrera modificació: 27/06/2019 08:55