Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:retribucions [27/06/2019 09:43]
cbadal@xtec.cat
professorat:incapacitats_i_malalties:retribucions [08/03/2021 18:17] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Com sol·licitar-lo?]
Línia 24: Línia 24:
  
  
-<note tip>​L'​import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. Per contra, si l’import del subsidi fos inferior, la diferència es percebrà per la nòmina del Departament,​ juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu //​complement diferencial IT Muface/​Mugeju//​ 150. Amb aquest complement diferencial,​ arribem al 100% de les nostres retribucions.</​note>​+<note tip>​L'​import del subsidi íntegre mai no podrà ser superior a les retribucions complementàries íntegres corresponents al tercer mes de baixa. Per contra, ​//si l’import del subsidi fos inferior//, la diferència es percebrà per la nòmina del Departament,​ juntament amb les retribucions bàsiques, en el concepte retributiu //​complement diferencial IT Muface/​Mugeju//​ 150. **Amb aquest complement diferencial,​ arribem al 100% de les nostres retribucions**.</​note>​
  
  
Línia 50: Línia 50:
   * el del quart mes de baixa   * el del quart mes de baixa
   * la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació   * la llicència per malaltia que haurà expedit la Delegació
-  * {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​solicitud_subsidi_incap_muface.pdf|Sol·licitud de subsidi per incapacitat temporal}} ​  +  * {{ :​professorat:​incapacitats_i_malalties:​muface_subsidi_it.pdf |Sol·licitud de subsidi per incapacitat temporal}} 
-  * {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​model145_subsidi_muface.pdf|Model ​45 (Full de comunicació de dades personals)}}+  * {{:​professorat:​incapacitats_i_malalties:​model145_subsidi_muface.pdf|Model ​145 (Full de comunicació de dades personals)}}
  
 <note warning>​Tota la informació relacionada i els formularis els podeu trobar a la [[https://​www.muface.es/​muface_Home/​va/​Prestaciones/​Incapacidad/​subsidio-incapacidad-temporal.html|pàgina web de Muface]]</​note>​ <note warning>​Tota la informació relacionada i els formularis els podeu trobar a la [[https://​www.muface.es/​muface_Home/​va/​Prestaciones/​Incapacidad/​subsidio-incapacidad-temporal.html|pàgina web de Muface]]</​note>​
Línia 59: Línia 59:
   * [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2010-10424|Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio,]] por la que se regula el procedimiento de reconocimiento,​ control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.   * [[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2010-10424|Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio,]] por la que se regula el procedimiento de reconocimiento,​ control y seguimiento de las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
   * [[https://​www.boe.es/​boe/​dias/​2019/​04/​10/​pdfs/​BOE-A-2019-5333.pdf|Resolución de 1 de abril de 2019]] de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio.   * [[https://​www.boe.es/​boe/​dias/​2019/​04/​10/​pdfs/​BOE-A-2019-5333.pdf|Resolución de 1 de abril de 2019]] de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, para la tramitación electrónica y actualización de modelos previstos en la Orden PRE/​1744/​2010,​ de 30 de junio.
 +
 +
 +
 +
  
  
Línia 67: Línia 71:
 Ara bé, si el/la docent agafa la baixa per malaltia amb el nomenament en vigor i //​l'​alta es produeix un cop acabat el contracte//,​ el Departament paga el 100% del salari fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'​alta. Ara bé, si el/la docent agafa la baixa per malaltia amb el nomenament en vigor i //​l'​alta es produeix un cop acabat el contracte//,​ el Departament paga el 100% del salari fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga el subsidi per Incapacitat Temporal fins al moment de l'​alta.
  
-<note important>​Mentre duri aquest període de baixa sense contracte, es consumeixen dies d'​atur,​ i cobrem la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'​atur</​note> ​+<note important>​Mentre duri aquest període de baixa sense contracte, ​**es consumeixen dies d'atur**, i cobrem la quantitat que ens pertocaria per aquest concepte, tal i com si haguéssim demanat cobrar l'atur.</​note> ​ 
 + 
  
 Per poder cobrar aquest subsidi, hem d'​haver cotitzat un mínim de 180 dies en els darrers 5 anys. Ho podeu veure descrit a la pàgina web de la [[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​10952/​28362/​28363#​6388|Seguretat Social]] Per poder cobrar aquest subsidi, hem d'​haver cotitzat un mínim de 180 dies en els darrers 5 anys. Ho podeu veure descrit a la pàgina web de la [[http://​www.seg-social.es/​wps/​portal/​wss/​internet/​Trabajadores/​PrestacionesPensionesTrabajadores/​10952/​28362/​28363#​6388|Seguretat Social]]
  
-La quantia d'​aquest subsidi és 
  
-//Malaltia comuna i accident no laboral//: 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21. +<note tip>La quantia d'​aquest subsidi (si no tenim dret a la prestació d'​atur) és: 
-//Malaltia professional o accident de treball//: 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.+ 
 + 
 +//Malaltia comuna i accident no laboral//: 60% de la base reguladora des del 4º dia de la baixa fins el 20è i el 75% des del dia 21.//​Malaltia professional o accident de treball//: 75% de la base reguladora des del dia següent al de la baixa.</​note>​ 
  
  
Línia 80: Línia 88:
  
  
-La durada màxima del subsidi és+<note warning>La durada màxima del subsidi és
  
 Malaltia o accident no laboral: 365 dies prorrogables per altres 180, si es preveu curació. Malaltia o accident no laboral: 365 dies prorrogables per altres 180, si es preveu curació.
  
-Períodes d'​observació de la malaltia professional:​ 6 mesos prorrogables per altres 6.+Períodes d'​observació de la malaltia professional:​ 6 mesos prorrogables per altres 6.</​note>​ 
  
  
 Aquest subsidi s'​extingeix Aquest subsidi s'​extingeix
  
-  
   * transcurs del termini màxim establert   * transcurs del termini màxim establert
   * alta mèdica (amb o sense declaració d'​incapacitat permanent   * alta mèdica (amb o sense declaració d'​incapacitat permanent
  • Darrera modificació: 27/06/2019 09:43