Supòsits excepcionals en els quals es continua cobrant el 100% del sou, i procediment que cal seguir per sol·licitar-ho

Tot i que en situació d'incapacitat temporal (baixa per malaltia) s'apliquen descomptes de sou en la nòmina (veure l'apartat Retribucions en situació d'Incapacitat Temporal (baixa per malaltia)), en els següents supòsits excepcionals es continua cobrant el 100% del sou, sempre i quan es justifiqui adequadament:

 1. les treballadores embarassades
 2. en cas d'hospitalització o intervenció quirúrgica
 3. en processos oncològics
 4. les víctimes de violència de gènere
 5. en accidents laborals i/o malalties professionals
 6. Tractaments de reproducció assistida o del període de lactància
 7. Malalties que han estat causa de discapacitat de grau igual o superior al 33%.
 8. Exploracions diagnòstiques invasives, com endoscòpies, colonoscòpies, gastroscòpies, fibroscòpies, cateterismes i altres exploracions similars.
 9. Interrupció voluntària de l'embaràs en el primer trimestre de gestació per inducció farmacològica.
 10. Altres malalties greus recollides a l'annex del Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol. Són malalties de tipus oncològic, hematològic, alèrgic, trastorns psiquiàtrics com la depressió major, neurològics, reumatològics o enfermetats infeccioses, entre d'altres.
 11. Així com les malalties subjectes a declaració obligatòria recollides en els annexos I i III del Reial decret 2210/1995, de 28 de desembre. Entre elles, grip, hepatitis, xarampió o varicel·la)

En tots aquests supòsits es cobrarà el 100% del sou corresponent al mes anterior al qual va començar la baixa. És a dir, si mentre estem en situació de baixa mèdica ens venç un trienni, estadi o qualsevol complement específic singular (cap de departament, coordinació, etc.) aquest no se'ns reconeixerà amb efectes econòmics fins que no tornem a estar d'alta, i mai amb efectes retroactius. Per tant, estem parlant d'una plenitud retributària “escapçada”.

Procediment que cal seguir

Caldrà omplir en tots els casos el següent PDF per sol·licitar el 100% de les retribucions Sol·licitud de millora del complement per incapacitat temporal per circumstàncies excepcionals i adjuntar el full de baixa mèdica

1 les treballadores embarassades

Per tal que les dones embarassades en situació de baixa per malaltia continuïn cobrant el 100% del sou, cal relacionar la baixa amb la situació d'embaràs. A tal efecte, el metge de capçalera omplirà el full de baixa, en el qual farà constar la setmana de gestació. En la majoria dels casos, no caldrà marcar la casella de “riesgo durante el embarazo”, ja que aquesta casella només s’ha de marcar en els casos en què, degut a la malaltia que afecta la mare, existeix un perill real per a ella o per al fetus. Caldrà adjuntar al full de baixa, en un sobre tancat, el formulari de sol·licitud i un informe mèdic, fet preferentment pel ginecòleg, on es relacioni directament el motiu de la baixa amb el fet d'estar embarassada.

2 en cas d'hospitalització o intervenció quirúrgica

Juntament amb la sol·licitud i el full de baixa mèdica s'haurà d'adjuntar el corresponent justificant del centre hospitalari o l'informe mèdic d'alta. El procés de recuperació domiciliari posterior a la intervenció quirúrgica també està inclòs. En cas que l'hospitalització o intervenció quirúrgica es produeixi estant ja de baixa, i sempre que es correspongui amb la mateixa patologia, es presentarà la documentació que es demana adjunta al següent comunicat de confirmació de baixa o, en darrer terme, amb el comunicat mèdic d'alta.

4 les víctimes de violència de gènere

Aquest supòsit s'haurà d'acreditar mitjançant l'ordre de protecció a favor de la víctima. Excepcionalment, amb l'informe del Ministeri Fiscal que indiqui l'existència d'indicis que la demandant es víctima de violència de gènere fins que es dicti l'ordre de protecció. La documentació mèdica o sobre la situació personal de violència de gènere aportada és confidencial, i les persones que intervenen en el procediment tenen el deure de guardar secret.

5 en accidents laborals i/o malalties professionals

En el cas dels accidents laborals, el professorat de MUFACE veu com, en un principi, se li practiquen a la nòmina les detraccions de sou que indica el Reial Decret 2/2012. Si amb motiu d'un expedient de comprovació de causes es determina que la naturalesa de la incapacitat té el seu origen en un accident o malaltia professional es retornaran les quantitats deduïdes des de l'inici de la situació d'incapacitat.

En tots els altres supòsits, el full de baixa i el PDF Sol·licitud de millora… hauran d'anar acompanyats, en un sobre tancat, d'un informe mèdic on s'especifiqui la malaltia, ja que ni al full de baixa, on només hi consta un codi, ni al PDF, es detalla quina és aquesta malaltia i no hi ha manera de saber que està exempta de descompte de sou.

Marc legal

Decret Llei 2/2012 de 25 de setembre publicat al DOGC 6221

Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.

Decret Llei 2/2013, de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes

Decret Llei 4/2017, de 18 de juliol, de modificació del règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal del personal al servei de l'Administració de la Generalitat, del seu sector públic i de les universitats públiques catalanes.