Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (MUFACE)


En principi el nou Real Decreto 625/2014 que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta el professorat de MUFACE, només als adscrits al Règim General. de la Seguretat Social)
Tramitació de les baixes per COVID És fa igual que una baixa ordinària per qualsevol altre motiu, tant si rebeu la cobertura sanitària per mútua com per la Seguretat Social, amb la diferència que es tramita per mail. Descarregueu els impresos de baixa de la web de Muface i li passeu al metge de capçalera.

Cal comunicar la nostra baixa immediatament a la direcció del centre, en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic, avís d’un familiar…), i fer arribar el comunicat de baixa, com a molt tard, l'endemà de la data de l'expedició.

Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament, imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació.

Es recomanable portar els 3 fulls impresos de casa i omplerts amb les dades personals.

Es pot descarregar el full de baixa d'aquest enllaç de Muface:

Full de baixa, continuació o alta

El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada.

El dia de l’alta està inclòs en el procés d'incapacitat. Per tant, el primer dia en què ens hem d'incorporar al centre és l'endemà del dia de l'alta, i és llavors quan farem lliurament a la direcció del centre del full d'alta.

En el supòsit de malalties, i sempre que sigui necessari degut a la seva durada, al llarg dels tres primers mesos els comunicats de baixa s’hauran d’expedir quinzenalment. A partir del quart mes, la freqüència serà mensual.

a) Comunicat inicial: s’emet, com a molt tard, el quart dia d’absència al lloc de treball, ja que es pot faltar fins a 3 dies sense necessitat d'agafar una baixa, amb càrrec al crèdit de 30h. d'absència de que disposem per aquest concepte.
b) Segon comunicat (primer comunicat successiu):

  • Si el comunicat inicial de baixa s’ha emès els primers deu dies del mes, el segon s’ha d’emetre abans del dia 15.
  • Si el comunicat inicial de baixa s’emet a partir del dia 11, inclòs, el segon es podrà emetre abans del darrer dia hàbil del mes.

c) Tercer comunicat i següents: s’aniran emetent seqüencialment abans de cada dia 15 i de cada últim dia hàbil del mes.
d) Primer comunicat mensual de confirmació: s’expedirà el mateix dia que comenci el quart mes (o el primer dia hàbil següent), des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal
e) Segon comunicat mensual de confirmació:

  • Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre els dies 1 i 20, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mateix mes.
  • Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre el dia 21 i final de mes, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mes següent.

f) Tercer comunicat mensual de confirmació i següents: S’emetran abans del darrer dia hàbil de cada mes.

En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació, excepte en períodes de vacances, que es portarà als SSTT/CdB.

Legislació:

  • Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se establece la edición electrónica de los impresos de partes de baja, de maternidad e informe médico por incapacidad temporal
  • Darrera modificació: 21/01/2022 10:27