Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [30/09/2013 18:34]
ramon.panades@secundaria.info [Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta]
professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes [08/02/2019 00:04]
ramon.panades@secundaria.info [Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta]
Línia 1: Línia 1:
-======Procediment de tramitació de baixes, continuïtat,​ altes i llicències ​per incapacitat temporal======+======Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal ​(MUFACE)======
 \\  \\ 
  
 +<​note>​En principi el nou [[http://​http://​www.seg-social.es/​Internet_1/​Normativa/​190671?​ssSourceNodeId=1139&​C1=1001&​C2=2010&​C3=3029&​C4=4004#​documentoPDF|Real Decreto 625/2014]] que regula la gestió i control de les baixes mèdiques, en vigor des del 1 de desembre de 2015, no afecta al professorat de MUFACE, només als del Règim Gral. de la Seguretat Social)</​note>​
 =====Comunicats de baixa.===== =====Comunicats de baixa.=====
-En cas de malaltia comuna de durada superior ​a un diamalaltia professional o accident laboralcal demanar ​la baixa mèdica.+Cal comunicar la nostra baixa immediatament ​la direcció del centre, en la forma que es consideri més adient (telèfon, correu electrònic,​ avís d’un familiar…)i fer arribar el comunicat de baixacom a molt tard, l'​endemà de la data de l'​expedició. 
 + 
  
 Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació. Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament,​ imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació.
 +<note tip> Es recomanable portar els 3 fulls impresos de casa i omplerts amb les dades personals. ​
  
-<note tip>[[http://​www.muface.es/​sites/default/​files/​impresos/PARTES_DE_BAJA/​DPS_11002_PARTE_IT_EMBARAZO_LACTANCIA.pdf|Comunicat ​de baixa per incapacitat]] (MUFACE)</​note>​+Es pot descarregar el full de baixa d'​aquest enllaç de Muface:  
 + 
 +[[http://https://​www.muface.buscador.gob.es/search/muface/?​q=Parte+de+baja ​  |Full de baixa, continuació o alta]]  </​note>​ 
 + 
 + 
  
 =====Alta mèdica===== =====Alta mèdica=====
-El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, ​la qual serà de presentació obligada. El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat ​a efectes de descomptes de sou (veure l'​apartat Retribucions en situació d'​I.T.). Per tant, el primer dia en que ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'​alta.+El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, ​el qual serà de presentació obligada. ​ 
 + 
 +El dia de l’alta està inclòs en el procés d'​incapacitat. Per tant, el primer dia en què ens hem d'​incorporar al centre és l'​endemà del dia de l'alta, i és llavors quan farem lliurament a la direcció del centre del full d'alta.
  
 =====Freqüència en l’emissió dels comunicats===== =====Freqüència en l’emissió dels comunicats=====
-En els supòsits ​de malalties i sempre que sigui necessari degut a la durada ​d’aquestes, al llarg dels tres primers mesos els comunicats de baixa s’hauran d’expedir quinzenalment. A partir del quart mes, la freqüència serà mensual.+En el supòsit ​de malaltiesi sempre que sigui necessari degut a la seva durada, al llarg dels tres primers mesos els comunicats de baixa s’hauran d’expedir quinzenalment. A partir del quart mes, la freqüència serà mensual.
  
 =====Data de l’emissió dels comunicats===== =====Data de l’emissió dels comunicats=====
-a) Comunicat inicial: ​S’emet el segon dia d’absència al lloc de treball. El primer dia d'​absència ​es pot justificar com “malaltia ​sense baixa.\\  +a) Comunicat inicial: ​s’emet, com a molt tard, el quart dia d’absència al lloc de treball, ja que es pot faltar fins 3 dies sense necessitat d'​agafar una baixa, amb càrrec al crèdit de 30h. d'​absència de que disposem per aquest concepte.\\  
-b) Segon comunicat (Primer ​comunicat successiu):+b) Segon comunicat (primer ​comunicat successiu):
   * Si el comunicat inicial de baixa s’ha emès els primers deu dies del mes, el segon s’ha d’emetre abans del dia 15.   * Si el comunicat inicial de baixa s’ha emès els primers deu dies del mes, el segon s’ha d’emetre abans del dia 15.
   * Si el comunicat inicial de baixa s’emet a partir del dia 11, inclòs, el segon es podrà emetre abans del darrer dia hàbil del mes.   * Si el comunicat inicial de baixa s’emet a partir del dia 11, inclòs, el segon es podrà emetre abans del darrer dia hàbil del mes.
-c) Tercer comunicat i següents: ​S’aniran emetent seqüencialment abans de cada dia 15 i de cada últim dia hàbil del mes. +c) Tercer comunicat i següents: ​s’aniran emetent seqüencialment abans de cada dia 15 i de cada últim dia hàbil del mes. \\  
-d) Primer comunicat mensual de confirmació: ​S’expedirà el mateix dia que comenci el quart mes (o el primer dia hàbil següent), des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal\\ ​+d) Primer comunicat mensual de confirmació: ​s’expedirà el mateix dia que comenci el quart mes (o el primer dia hàbil següent), des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal \\  
 e) Segon comunicat mensual de confirmació:​ e) Segon comunicat mensual de confirmació:​
   * Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre els dies 1 i 20, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mateix mes.   * Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre els dies 1 i 20, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mateix mes.
Línia 28: Línia 38:
  
 =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta===== =====Moment i lloc de presentació dels comunicats de baixa i alta=====
-En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació.+En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació, excepte en períodes de vacances, que es portarà als SSTT/CdB.
  
 **Legislació:​** **Legislació:​**
  
-  ​* [[http://​http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2003-15600|Ordre APU/​2210/​2003,​ de 17 de juliol (BOE de 5 d’agost)]] +  * [[http://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2009-16332|Resolución de 30 de septiembre de 2009]], de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se establece la edición electrónica de los impresos de partes de baja, de maternidad e informe médico por incapacidad temporal ​
-  ​* [[http://​www.boe.es/​buscar/​doc.php?​id=BOE-A-2009-16332|Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se establece la edición electrónica de los impresos de partes de baja, de maternidad e informe médico por incapacidad temporal.]] +
  
  • Darrera modificació: 08/02/2019 00:04