Aquesta és una revisió antiga del document


Procediment de tramitació de baixes, continuïtat, altes i llicències per incapacitat temporal


En cas de malaltia comuna de durada superior a un dia, malaltia professional o accident laboral, cal demanar la baixa mèdica.

Si el metge vol, el comunicat de baixa es pot complimentar electrònicament, imprimir-lo i lliurar-ho al centre de destinació.

El facultatiu corresponent haurà d’emplenar el comunicat d’alta mèdica, el qual serà de presentació obligada. El dia de l’alta està inclòs en el procés d'incapacitat a efectes de descomptes de sou (veure l'apartat Retribucions en situació d'I.T.). Per tant, el primer dia en què ens hem d'incorporar al centre és l'endemà del dia de l'alta.

En el supòsit de malalties, i sempre que sigui necessari degut a la seva durada, al llarg dels tres primers mesos els comunicats de baixa s’hauran d’expedir quinzenalment. A partir del quart mes, la freqüència serà mensual.

a) Comunicat inicial: s’emet el segon dia d’absència al lloc de treball. El primer dia d'absència es pot justificar com a “malaltia sense baixa”.
b) Segon comunicat (primer comunicat successiu):

  • Si el comunicat inicial de baixa s’ha emès els primers deu dies del mes, el segon s’ha d’emetre abans del dia 15.
  • Si el comunicat inicial de baixa s’emet a partir del dia 11, inclòs, el segon es podrà emetre abans del darrer dia hàbil del mes.

c) Tercer comunicat i següents: s’aniran emetent seqüencialment abans de cada dia 15 i de cada últim dia hàbil del mes. d) Primer comunicat mensual de confirmació: s’expedirà el mateix dia que comenci el quart mes (o el primer dia hàbil següent), des de l’inici de la situació d’incapacitat temporal
e) Segon comunicat mensual de confirmació:

  • Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre els dies 1 i 20, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mateix mes.
  • Si el primer comunicat mensual de confirmació s’ha emès entre el dia 21 i final de mes, el segon s’emetrà abans del darrer dia hàbil del mes següent.

f) Tercer comunicat mensual de confirmació i següents: S’emetran abans del darrer dia hàbil de cada mes.

En tots els casos es lliurarà el dia hàbil següent de l’emissió del comunicat pel facultatiu al centre de destinació.

Legislació:

  • ORDEN APU/2210/2003, de 17 de julio, por la que se regula el procedimiento de las situaciones de incapacidad temporal y de riesgo durante el embarazo, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado.
  • Resolución de 30 de septiembre de 2009, de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, por la que se establece la edición electrónica de los impresos de partes de baja, de maternidad e informe médico por incapacidad temporal
  • Darrera modificació: 04/10/2013 11:03