professorat:incapacitats_i_malalties:tramitacio_baixes_ss

Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL)

NOVETAT: Introducció dels fulls de baixa electrònics. A partir de l’1 d’abril, només per baixes inferiors a un any, ja no caldrà presentar comunicat de baixa, alta ni confirmació als centres. L’empresa o la mútua faran la presentació de manera telemàtica a la Seguretat Social.

Aquest canvi no afecta, de moment, als mutualistes de MUFACE, tot i que no es descarta que es pugui implementar aquesta mesura en el futur«.

NORMATIVA: BOE Núm. 4 de 5 de gener de 2023. RD 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Totes les IT s'agrupen en quatre tipus, en funció de la malaltia i del temps estimat de recuperació.

Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.

La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó qualsevol facultatiu que visiti al treballador, com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral, o el d'urgències.

Tipus de baixa mèdica

a) En les malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors. No obstant això, el treballador podrà sol•licitar una nova revisió el mateix dia de l’alta i el metge podrà omplir el full de confirmació de baixa si considera que el treballador encara no està recuperat del tot.

b) En els processos de durada estimada entre 5 i 30 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.

c) En les malalties de durada estimada entre 31 i 60 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.

d) En les malalties de durada estimada de 61 o més dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 14 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt.

Un cop esgotats 365 dies en situació de baixa, el metge corresponent deixarà d’emetre fulls de confirmació, i el control de la incapacitat temporal passarà a mans de l’INSS, qui podrà prorrogar la baixa, iniciar el procediment d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.
Us recordem l'obligatorietat de presentar el full de baixa al centre educatiu tan aviat com sigui expedida pel metge corresponent. No fer-ho puntualment podria comportar descomptes de sou i de còmput de dies cotitzats.

L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició.

Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats.
  • Darrera modificació: 11/01/2023 22:23