Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (NOMÉS SEGURETAT SOCIAL)

NOVETAT: Introducció dels fulls de baixa electrònics. A partir de l’1 d’abril, només per baixes inferiors a un any, ja no caldrà presentar comunicat de baixa, alta ni confirmació als centres. L’empresa o la mútua faran la presentació de manera telemàtica a la Seguretat Social.

Aquest canvi no afecta, de moment, als mutualistes de MUFACE, tot i que no es descarta que es pugui implementar aquesta mesura en el futur«.

Estem a l'espera que Funció Pública tragui la normativa corresponent, i que el Departament d'Educació publiqui la seva adaptació

La gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques funcionarà a partir d'ara de la següent manera:

• El metge o la mútua donaran una còpia del full de baixa, continuïtat o alta a la persona, i de manera telemàtica, n'enviaran un altre a l'INSS que, amb un dia hàbil de marge com a màxim, ho comunicarà als centres. S'elimina, per tant, la segona còpia.

• Un cop rebuda la notificació, els centres educatius tenen un màxim de 3 dies hàbils per formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per gestionar aquest tràmit.

• El professorat ja no és responsable d'entregar el comunicat al centre però sí que ha de comunicar igualment la seva baixa.

• En el cas de baixes de menys de cinc dies s'emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d'alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s'ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l'alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.

• Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s'han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d'entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies. Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d'alta es podran avançar als terminis previstos quan l'empresa o la mútua ho considerin necessari, en funció de l'evolució del pacient.

NORMATIVA: BOE Núm. 4 de 5 de gener de 2023. RD 1060/2022, de 27 de desembre, pel qual es modifica el RD 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada.

Totes les IT s'agrupen en quatre tipus, en funció de la malaltia i del temps estimat de recuperació.

Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.

La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó qualsevol facultatiu que visiti al treballador, com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral, o el d'urgències.

Tipus de baixa mèdica

a) En les malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors. No obstant això, el treballador podrà sol•licitar una nova revisió el mateix dia de l’alta i el metge podrà omplir el full de confirmació de baixa si considera que el treballador encara no està recuperat del tot.

b) En els processos de durada estimada entre 5 i 30 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.

c) En les malalties de durada estimada entre 31 i 60 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.

d) En les malalties de durada estimada de 61 o més dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 14 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt.

Un cop esgotats 365 dies en situació de baixa, el metge corresponent deixarà d’emetre fulls de confirmació, i el control de la incapacitat temporal passarà a mans de l’INSS, qui podrà prorrogar la baixa, iniciar el procediment d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.
  • Darrera modificació: 11/04/2023 19:37