Aquesta és una revisió antiga del document


Procediment de tramitació de baixes per incapacitat temporal (SEGURETAT SOCIAL)

El passat 1 de desembre va entrar en vigor el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Novetats principals del RD

El Decret agrupa totes les IT en quatre tipus, en funció de la malaltia i del temps estimat de recuperació.

Igualment canvia la freqüència amb què els treballadors han d’anar al metge de família per renovar la baixa.

La baixa no només la pot donar el metge de família, sinó qualsevol facultatiu que visiti al treballador, com per exemple, el metge de la mútua, en cas d’accident laboral.

Tipus de baixa mèdica

a) En les malalties de durada estimada inferior a cinc dies naturals, el metge omplirà el full de baixa i el d’alta en la mateixa visita. La data d’alta podrà ser la mateixa que la de la baixa o la de qualsevol dels 3 dies naturals posteriors. No obstant això, el treballador podrà sol•licitar una nova revisió el mateix dia de l’alta i el metge podrà omplir el full de confirmació de baixa si considera que el treballador encara no està recuperat del tot.

b) En els processos de durada estimada entre 5 i 30 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 14 dies naturals com a molt.

c) En les malalties de durada estimada entre 31 i 60 dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 7 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 28 dies naturals com a molt.

d) En les malalties de durada estimada de 61 o més dies naturals, al full de baixa es farà constar la data de la propera visita, com a molt tard 14 dies després de la data de la baixa. En la següent revisió mèdica s’omplirà el full d’alta o bé el de confirmació de baixa, segons el cas. Els posteriors fulls de confirmació de baixa caldrà emetre’ls cada 35 dies naturals com a molt.

Un cop esgotats 365 dies en situació de baixa, el metge corresponent deixarà d’emetre fulls de confirmació, i el control de la incapacitat temporal passarà a mans de l’INSS, qui podrà prorrogar la baixa, iniciar el procediment d’incapacitat permanent o emetre l’alta mèdica.

On i quan s’han de lliurar els fulls de baixa / alta?

La baixa, al mateix institut en un termini de 3 dies a partir de la data d’expedició, excepte en els casos de baixes molt curtes en els quals caldrà fer-ho dintre de les 24 hores següents a la data d'alta.

L’alta, en el decurs de les 24 hores següents a la seva expedició.

Si el contracte finalitza durant la situació d’incapacitat temporal, caldrà presentar la còpia dels fulls de confirmació i d’alta a l’entitat o mútua que cobreix la prestació econòmica d’incapacitat temporal, en els mateixos terminis indicats.
  • Darrera modificació: 22/06/2016 14:19