Gaudiment de les vacances en cas d'Incapacitat Temporal

En cas d'Incapacitat Temporal (baixa) durant el període de vacances, aquests dies de baixa es poden recuperar tal i com va establir la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal al servicio de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.

En aquest sentit els Documents d'Organització i Gestió dels Centres estableixen (Document "Gestió del Personal Docent", pàg. 4) assenyalen:

«Les vacances anuals es fan durant el mes d'agost. No obstant això, si el permís de maternitat, paternitat o d'atenció a fills prematurs coincideix amb el període de vacances, la persona afectada les pot gaudir quan hagi acabat el permís. També, en cas de baixa per incapacitat temporal que impedeixi el gaudi de les vacances durant el mes d'agost, es podran fer en el moment de la reincorporació de la baixa, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir del 31 d'agost de l'any en què s'hagin originat.”

  • Darrera modificació: 03/03/2021 17:20