Nomenaments telemàtics

Procediment

Les fases del procediment són les següents:

 • Heu de consultar els dies d'adjudicació i la franja horària de connexió a la web del Servei Territorial que teniu demanat com a preferent.
Els nomenaments telemàtics previstos abans de l’inici del període lectiu són els dies següents:
 • Dimecres, 1 de setembre
 • Divendres, 3 de setembre
 • Dimecres, 8 de setembre
A partir de l’inici del període lectiu, el 13 de setembre, els nomenaments telemàtics es duen a terme els dilluns, dimecres i divendres de cada setmana.
 • El dia de l'adjudicació, a primera hora del matí (generalment abans de les 11 h), podeu consultar el llistat de personal convocat a les adjudicacions (per especialitat i per número d'ordre i priorització de les especialitats), també a la web dels vostres Serveis Territorials demanats com a preferents.


Accés directe al personal convocat a cadascun dels Serveis Territorials:

Si el vostre número d'ordre és igual o inferior al número convocat en alguna de les especialitats que teniu demanades a la borsa de treball us heu de connectar, durant la franja horària indicada, a l'aplicatiu de la borsa de treball per tal de comprovar si teniu una adjudicació. En cas afirmatiu, l'heu d'acceptar a l'apartat Acceptació/finalització de l'adjudicació i heu de desar la credencial (PDF) que aquesta genera.

La normativa contempla que podeu rebre un SMS i/o correu electrònic informant-vos que teniu una adjudicació, però també especifica que la no recepció d'un SMS i/o correu electrònic no eximeix de l'obligació de connexió
 • El primer dia lectiu després de l'adjudicació o el dia d'inici de la substitució (si és posterior a l'adjudicació), cal presentar-se al centre i lliurar la credencial generada anteriorment a direcció. 1)

Funcionament de les adjudicacions

Personal candidat a l'adjudicació


Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència

 1. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 2. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 3. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 4. Personal interí que va accedir a la borsa de treball de personal docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica.
 5. Personal interí que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.
 6. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a la fi del curs 2020- 2021
 7. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a la fi del curs 2021- 2022


Agrupació i ordenació dels llocs de treball


Els llocs de treball a adjudicar s'agrupen segons el tipus de jornada: jornades 1 (completa), jornades 0,83 (1/2+1/3), jornades 0,66 (2/3), jornades 0,50 (1/2) i jornades 0,33 (1/3).

S'adjudiquen d'acord amb l'ordre següent:

 1. Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).

 2. Ordre de preferència del personal convocat

 3. Ordenació de l'àmbit territorial que cada persona tingui a la borsa de treball

 4. Jornada dels llocs de treball (jornada 1, 0,83, 0,66, 0,50, 0,33)

 5. Durada de la vacant o substitució (de més a menys).

 6. Tipus de lloc de treball (llocs de treball i centres de característiques especials primer).


Exemple:

El procés d'adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada pel Servei Territorial i l'assignació es fa de la següent manera:

 • Es comença per adjudicar els llocs de treball de jornada sencera
 • Primer s'adjudiquen els llocs de treball específics (amb perfil) i els llocs de treball en centres de característiques especials i posteriorment els llocs ordinaris
 • Per fer l'adjudicació el sistema busca la primera persona disponible a la borsa d'aquella especialitat amb màster i mira les seves peticions territorials de jornada sencera una a una fins que troba un lloc de treball que li pot adjudicar. En cas d'haver-hi més d'un lloc de treball en la mateixa petició territorial (per exemple, municipi) adjudica la de durada més llarga. Si no es troba cap lloc de treball per adjudicar es passa la següent persona disponible amb màster i així successivament. Quan finalitza, si encara queden llocs de treball per adjudicar, el sistema busca la primera persona disponible a la borsa d'aquella especialitat amb matrícula del màster i intenta adjudicar-li un lloc de treball. Es va repetint el procés amb totes les persones disponibles amb matrícula de màster. Si, quan finalitza, encara queden llocs de treball per adjudicar, el sistema busca la primera persona disponible a la borsa d'aquella especialitat amb compromís de màster i intenta adjudicar-li un lloc de treball. Es va repetint el procés fins que finalitza d'adjudicar tots els llocs de treball disponibles o s'acaben les persones disponibles a la borsa.
 • L'adjudicació continua amb els llocs de treball del següent tipus de jornada (0,83) i es repeteix el procés descrit més amunt.
 • Es va repetint el procés amb cada tipus de jornada fins que s'acaben de fer totes les adjudicacions.

El procés es repeteix per als llocs de treball de la segona especialitat (d'acord amb la priorització publicada pel ST) i es va repetint fins a finalitzar amb tots els llocs de treball a adjudicar aquell dia.

Consulta de les adjudicacions

A la web de cadascun dels Serveis Territorials i del CEB, apartat Personal Docent, subapartat Nomenaments Telemàtics es pot consultar el resultat de les adjudicacions cada dia de nomenaments (apartat Consulta global de resultats (darrera adjudicació)).

Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial


Històric

Finalització de la vacant o substitució

 • La direcció del centre docent ha de comunicar a la persona interina o substituta la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball i retornar-li la credencial. 7)
 • El primer dia lectiu posterior a la data de cessament (abans de les 10 h) la persona interina o substituta ha d'accedir de nou a l'aplicació de l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació per quedar disponible de nou.
 • A més, ha d'informar els serveis territorials de la comunicació que ha fet el centre docent de finalització de la substitució, per correu electrònic, adjuntant la credencial.
1)
En cas que el centre estigui tancat per motiu de la covid-19, podeu presentar la credencial al centre a través del correu electrònic.
2) , 3) , 4) , 5) , 6)
inclou estat especialitat per delegació i evolució temporal
7)
En cas que el centre estigui tancat a causa de la covid-19, la direcció del centre comunicarà la finalització de la vacant o substitució per incorporació del titular del lloc de treball per correu electrònic, adjuntant la credencial.
 • Darrera modificació: 31/08/2021 16:24