Difícil cobertura

Es poden cobrir per aquest procediment els següents llocs de treball:

 • llocs amb característiques especials
 • centres de màxima complexitat
 • escoles d'art
 • instituts escola
 • serveis educatius
 • centres de formació d'adults
També es poden cobrir per aquest procediment els llocs de treball ordinaris quan no hi ha candidats o els que hi ha no han acceptat l'adjudicació en dos actes de nomenaments telemàtics.

Els serveis territorials han d'aplicar el següent procediment:

 • Publicació de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de l'especialitat i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que aquest lloc sigui de difícil cobertura a la seva web.
Les especificitats del lloc han de constar de forma molt clara i concreta a l’hora de fer la publicitat de la vacant o substitució.
 • Obertura d'un termini de dos dies naturals perquè les persones interessades es posin en contacte amb el servei territorial. En cas de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat i el número d'ordre més baix.
Podeu demanar substitucions de difícil cobertura de serveis territorials diferents del vostre servei territorial preferent. 1)
 • Si es fa una selecció mitjançant entrevista s'ha d'anunciar en el moment d'oferir la plaça.
 • L'entrevista versarà sobre les habilitats específiques requerides i ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel candidat.

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació a la seva web: s'ha d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat el lloc i el número d'ordre.


Per optar a cobrir els llocs en centres de formació d'adults els candidats han d’acreditar que reuneixen els requisits específics que estableix la base 3.4 de la Resolució EDU/1051/2020, de 15 de maig:

 • Àmbit de comunicació: tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, ha d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, ha d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.


 • Àmbit social: tenir acreditada l’especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.


 • Àmbit científic i tecnològic: tenir acreditada l’especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

Aquí podeu consultar les substitucions i vacants ofertes i les cobertes per aquest procediment als diferents serveis territorials:


1)
tot i que a l'hora de l'adjudicació sempre tindran preferència les persones que tinguin el servei territorial demanat com a preferent
 • Darrera modificació: 30/11/2022 18:54