Selecció per part de la direcció del centre

D'acord amb el que preveu el Decret 39/2014 del 25 de març, El director del centre pot seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals, nomenant de forma motivada el candidat que hagi accedit a la borsa de treball i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat.

Aquest procediment es pot aplicar en els supòsits següents:


- Substitucions de durada igual o superior a un mes.

- Llocs de treball de perfil professional.

- Llocs de perfil professional i llocs ordinaris en CMC.

- Llocs de treball de la FP.

- Substitucions de durada inferior a un mes en què es donin circumstàncies excepcionals derivades d'alguna singularitat del lloc de treball, degudament justificades i validades pels serveis territorials.

 • Quan en un centre hi ha una vacant o substitució, la direcció pot decidir si la vol cobrir per nomenaments telemàtics ordinaris o per aquest procediment de selecció.
 • La direcció del centre fa la selecció automàtica dels candidats de la borsa de treball de personal interí docent disponibles i que tinguin informades peticions que coincideixin amb la vacant o substitució.1)
 • Valora els mèrits dels 10 candidats d'acord amb el barem que s'estableix a la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021.
 • Convoca, com a mínim, els tres candidats amb millor puntuació en el barem per fer una entrevista personal. La convocatòria de l'entrevista s'ha de fer per correu electrònic. Si el candidat ha prestat serveis en el centre amb anterioritat, o el director l'ha entrevistat prèviament, l'entrevista és opcional i caldrà comunicar-ho al candidat.
 • Entrevista els candidats.
 • Valora l'entrevista i afegeix aquesta puntuació a la dels mèrits. La no-presentació d'algun candidat a l'entrevista suposa que deixa de participar en aquesta selecció.
 • Proposa el nomenament. S'ha de proposar el nomenament de fins a tres candidats amb la millor puntuació ordenats de més a menys puntuació total, d'entre els candidats amb puntuació en la fase d'entrevista.
Si un candidat renuncia a anar a l'entrevista, constarà com a «No presentat» a l'entrevista. Aquest cas no comporta l'exclusió de la borsa de treball.

El director ha de valorar els mèrits dels candidats d'acord amb el següent barem:

1. Experiència en centres docents públics del Departament d'Ensenyament (màxim 4 punts)

 • Exercici de la docència: Puntuació màxima: 4 punts.
 • Avaluació positiva: Puntuació màxima: 2 punts.

2. Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball: fins a 2 punts.
 • Nota mitjana de les titulacions al·legades en l'accés a la borsa de treball (màxim 1,5 punts).
 • Formació permanent (cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d'Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu de centre): fins a 2 punts.
 • Llengües estrangeres segons MECRL (màxim 2 punts).

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

 • Superació del procediment selectiu d'accès als cossos docents sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.

La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts.

Per a més informació sobre la puntuació de merits consulteu la RESOLUCIÓ EDU/1852/2021.

La valoració de la idoneïtat del candidat per al lloc de treball s'efectua mitjançant entrevista dels candidats. En el cas que el candidat hagi treballat amb anterioritat en el centre educatiu o hagi realitzat l'entrevista amb anterioritat, es pot substituir l'entrevista per una valoració basada en el coneixement previ del candidat. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir en el total de les 2 fases és de 17 punts.

 • Els serveis territorials comuniquen l'adjudicació (per SMS i correu electrònic) al primer candidat proposat per la direcció del centre. S'indicarà la franja horària de connexió (1 hora des de la recepció del SMS i correu electrònic) per acceptar o refusar aquesta adjudicació.
 • Si el primer candidat refusa l'adjudicació, o no es connecta dins la franja horària, s'ha de comunicar el nomenament al segon candidat i, si aquest no l'accepta, al tercer candidat, si n'hi ha.
 • Publiquen el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina web.
 • Els candidats proposats, un cop s'ha rebut l'SMS i el correu electrònic, s'han de connectar a l'aplicatiu de la borsa de treball, per consultar telemàticament el lloc adjudicat.
 • Accepten el nomenament, imprimeixen la credencial i es presenten al centre el dia d'inici de la substitució.
Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta la pèrdua del número de barem.
En absència de nomenaments per selecció de les direccions els serveis territorials o el Consorci d'Educació nomenen els aspirants corresponents, d'acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Departament d'Ensenyament.
El Sindicat PROFESSORS DE SECUNDÀRIA (ASPEPC·SPS) rebutja aquest sistema de selecció del personal substitut i el seu marc normatiu, la LEC, perquè:


- Va en contra de l'actual ordenament de la borsa on l'experiència laboral és el criteri que el regeix.

- No suposa cap millora dels nomenaments massius i afegeix una complicació innecessària i lentitud burocràtica al procediment.

- Fa que el procés sigui molt poc transparent ja que no incorpora cap element o instrument que comparteixi, assessori i/o controli el risc d'utilització arbitrària del procediment selectiu i dóna a les direccions dels centres competències que fins ara estaven reservades a l'Administració.

- No respecta els criteris d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que han de regir l'accés a un lloc de treball públic.

- No hi ha una avaluació d’aquest sistema de selecció amb dades objectives que avali una millora de la qualitat de l'ensenyament.

- No contempla ni el dret a la informació, ni a la defensa i ni a la reclamació individual de les persones no seleccionades.

- No s'hi contempla la capacitat d'intervenció de la representació legal dels treballadors.


1)
Es pot utilitzar com a criteris de selecció de candidats l'acreditació d'experiència en la impartició de l'especialitat del lloc de treball, una altra especialitat demanada diferent de la del lloc que s'ha de cobrir, formació acadèmica i formació permanent que estiguin relacionades amb el lloc que s'ha d'ocupar, i l'acreditació d'experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d'acollida, les unitats de suport a l'educació especial o els llocs d'atenció a la diversitat dels alumnes o en centres de màxima complexitat.
 • Darrera modificació: 17/06/2021 12:18