Composició de la borsa

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única, per a tots els serveis territorials i tots els cossos i especialitats de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

  • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
  • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
  • les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Educació a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per a cada curs. Al final de cada curs es reordena la borsa, d'acord amb els criteris esmentats, i s'assigna un nou número per al curs següent.

Per al curs 2023-2024 els números de barem que corresponen a cadascun dels diferents col·lectius són els següents:

  • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000.
  • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han prestat serveis, o no han estat nomenades amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.
  • A les persones que s'inscriuen a la borsa en la convocatòria oberta aquest curs se'ls assigna un número d'ordre superior a 100.000.
  • A les persones que perden el número de barem se'ls assigna un número superior a 200.000.
  • Darrera modificació: 01/06/2023 12:06