Composició de la borsa

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única, per a tots els serveis territorials i tots els cossos i especialitats de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

  • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
  • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
  • les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Educació a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per a cada curs. Al final de cada curs es reordena la borsa, d'acord amb els criteris esmentats, i s'assigna un nou número per al curs següent.

Per al curs 2020-2021 els números de barem que corresponen a cadascun dels diferents col·lectius són els següents:

  • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que han prestat serveis com a personal interí d'algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tenen assignat el número d'ordre inferior a 55.000.
  • Les persones que van superar la fase d'oposició de la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, però no van estar seleccionades i no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent, tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.
  • Les persones que formen part de la borsa de treball de personal docent que no han estat nomenades, o no ho han estat amb posterioritat al seu últim ingrés, tenen un número d'ordre superior a 60.000.

A més a més, hi ha els dos col·lectius següents:

  • Les persones que s'incorporen a la borsa en la convocatòria oberta per la Resolució EDU/1792/2020, de 20 de juliol, que tenen un número d'ordre superior a 100.000.
  • Les persones que han perdut el número de barem, a les quals se'ls assigna un número d'ordre superior a 200.000.
  • Darrera modificació: 24/11/2020 13:13