Concurs de mèrits excepcional. Curs 2022-2023

RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost indexada , de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent (convocatòria indexada)

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.

Informació al web del Departament

Del 6 de setembre al 3 d'octubre de 2022.

Presentació amb codi GICAR Presentació amb certificat digital


«Una vegada s'hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l'ordre de preferència ni fer-ne un de nou
(…)
Només es valoraran els mèrits que s'al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se'n podran al·legar de nous» (Apartat 3.1)

El Departament ha habilitat una adreça de correu electrònic per a subsanar les possibles incidències amb l'aplicatiu: estabilitzaciodocent.educacio@gencat.cat

«Per poder respondre't el més aviat possible, indica:

Nom i cognoms

DNI

Explicació detallada de la consulta

Si tens problemes amb l'aplicació, adjunta i assenyala l'errada/dubte que tens.»

Un cop rebuda la carta de pagament podeu fer el pagament en línia:

Fer el pagament

També podeu fer el pagament a qualsevol caixer de Caixabank.

 • Com puc assegurar-me que la sol·licitud s'ha enviat correctament?
 • Tinc problemes per accedir a la sol·licitud de participació o falla l'aplicació. Què puc fer?
 • L'aplicació no em permet adjuntar un document
 • Què faig si hi ha un error en les dades que consten a la sol·licitud?
 • Puc sol·licitar la devolució de la taxa?
 • Puc anul·lar la meva sol·licitud de participació i fer-ne una nova?
 • Tens dubtes o no estàs d'acord amb la puntuació de l'autobarem que apareix en la teva sol·licitud?
 • La puntuació total de l'apartat de l'experiència docent no és correspon a la suma dels subapartats
 • El que consta al meu expedient electrònic és incorrecte i, per això, l'autobarem no em puntua correctament. Puc modificar-ho?
 • Puntua la meva experiència docent en una llar d'infants?
 • Tinc serveis prestats a l'especialitat de Cultura Clàssica. A quina especialitat em puntua?
 • No puc seleccionar el cos al qual vull optar. Què puc fer?
 • No puc introduir el meu postgrau a l'apartat de titulacions. Què puc fer?
 • No puc incloure el diploma d'estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora. Què faig?
 • Puntua el meu certificat d'ACTIC?
 • Per què no puntua el meu certificat de nivell avançat (B2)?

Aquí

Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses.

El termini de reclamacions és de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional a l'eTauler. Només s'acceptaran les reclamacions presentades a través de l'Espai personal i dins d'aquest termini, del 10 al 23 de novembre de 2022.

Composició dels tribunals que han de valorar els mèrits i proposar la selecció de les persones aspirants que participen en el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.

Llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

Llistat definitiu d’admesos

Llistat definitiu d’exclosos

Publicat el 21.02.2023

Reclamacions al barem provisional

Informació sobre les reclamacions a la web del Departament.

Hem elaborat aquesta guia per tal de guiar-vos en el procés de reclamacions.

 • Resolució de la DG de Professorat i Personal de Centres Públics per la que es fa pública una nova proposta de persones seleccionades
 • Annex 1 Proposta de les persones seleccionades per l’estimació del recurs
 • Annex 2 Renúncies presentades per persones proposades com a seleccionades i les que no s’han incorporat a les destinacions adjudicades en els 5 dies posteriors a 1 de setembre de 2023
 • Annex 3 Renúncies presentades per persones aspirants als drets de participació
 • Annex 4 Persones aspirants que no acrediten els requisits
 • Annex 5 Llista de proposta de persones seleccionades

CORRECCIÓ D'ERRADES a la Resolució publicada el dia 13 de novembre de 2023 (17/11/2023)

Llistes definitives per tribunals

Tribunals 1 a 13

Tribunals 14 a 19

Tribunals 20 a 23

Llista definitiva per especialitats

Llista definitiva per especialitat

Contra la valoració definitiva de mèrits pots interposar recurs d'alçada davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà d'aquesta publicació.

Recurs d'alçada

Pots presentar recurs d'alçada des de l'1 d'abril al 2 de maig de 2023.

Model de recurs d'alçada:


Llista de proposta de persones seleccionades per especialitat


Nova valoració 19.05.2023


19.05.2023. Document amb la nova valoració d'algunes persones

 • Es notifica a les persones que se'ls revoca la condició de ser proposades com a seleccionades per la Resolució publicada el 31 de març 2023.
 • Pròximament, es publicaran les noves llistes, com a conseqüència de la revisió del tribunal de l'apartat 7.1 del barem, amb la nova valoració dels mèrits, per cossos i especialitats, el nou ordre de puntuació i la nova proposta de persones seleccionades.

Estimació dels recursos d'alçada.

Llista per especialitats de la valoració definitiva dels mèrits.

Llista de proposta de persones seleccionades.

Llista complementària per especialitats.

Renúncies. Llista publicada el 15/06/2023.


Resolució per la que es fa pública una nova proposta de persones seleccionades al concurs excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent, convocat per la Resolució EDU/2563/2022, de 16 d’agost.


 • Esperar a la publicació al DOGC del llistat de seleccionats per presentar documentació acreditativa dels requisits (normalment no s’ha de presentar el que ja té el Departament)
 • Participar a les adjudicacions de destinacions provisionals (com a funcionari) per aconseguir destinació provisional
 • Participar als concursos de trasllats (quan es convoquin) per intentar aconseguir una destinació definitiva
 • Si t'incorpores al centre l'1 de setembre per iniciar el curs, has d'emplenar el formulari de presa de possessió presencial i lliurar-lo, signat electrònicament, a la direcció del centre assignat que també el signarà i en farà la tramesa al servei territorial corresponent mitjançant una eValisa única amb tots els formularis rebuts. En cas que estiguis en situació de baixa mèdica o gaudint d'algun permís, hauràs d'adjuntar al formulari la documentació acreditativa.
 • Si actualment no estàs en servei actiu, o tens previst sol·licitar un canvi en la teva situació administrativa de servei actiu i no pots pendre possessió presencial al centre educatiu on se t'ha assignat la plaça (excedències, serveis especials, incapacitat permanent revisable o expedient disciplinari), tens fins al 8 de setembre per enviar per eValisa (a la persona receptora segons el servei territorial), signat electrònicament, el formulari de presa de possessió telemàtica.

Informació detallada a la pàgina del Departament.

Si vols presentar la renúncia al procediment excepcional de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent convocat pel Departament d’Educació, has de seguir els passos següents:

 1. Omple la sol·licitud de renúncia.
 2. Entra-la per petició genèrica al registre electrònic de la Generalitat.


 • Darrera modificació: 21/11/2023 16:02