RESOLUCIÓ EDU/2563/2022, de 16 d'agost, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent

El Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

L'article 3 del Reglament estableix que les administracions públiques convocants, una vegada aprovades les respectives ofertes d'ocupació, han de portar a terme les convocatòries per a la provisió de places autoritzades en les ofertes d'ocupació esmentades.

Per altra banda, s'introdueix en el Reglament una nova disposició transitòria cinquena, que regula el concurs excepcional d'estabilització d'ocupació temporal de llarga durada previst en les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, procedent del Reial decret llei 14/2021, de 6 de juliol, que podrà convocar-se per una sola vegada.

Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria primera de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les places afectades pels processos d'estabilització previstos als articles 19.U.6 de la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017, i 19.U.9 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, s'inclouran dins del procés d'estabilització descrit al paràgraf anterior, sempre que hagin estat incloses a les corresponents ofertes d'ocupació pública d'estabilització i arribada la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei, no hagin estat convocades o, havent estat convocades i resoltes, hagin quedat sense cobrir.

D'acord amb la disposició addicional sisena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, les administracions públiques han de convocar, amb caràcter excepcional i d'acord amb el que es preveu en l'article 61.6 i 7 del Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, pel sistema de concurs, aquelles places que reuneixin els requisits establerts en l'article 2.1 de la Llei esmentada i hagin estat ocupades amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016. Addicionalment, els processos d'estabilització continguts en aquesta disposició han d'incloure en les seves convocatòries les places vacants de naturalesa estructural ocupades de manera temporal per personal amb una relació, d'aquesta naturalesa, anterior a l'1 de gener de 2016, tal com preveu la disposició addicional vuitena de la Llei esmentada.

L'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, en el marc de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. Aquesta oferta habilita convocatòries d'accés per a la cobertura d'un total de 46.845 places, de les quals 27.433 corresponen a funcionaris i funcionàries de cossos docents no universitaris i de personal laboral docent del Departament d'Educació. A aquest efecte, els annexos de l'Acord esmentat distingeixen entre places que es convoquen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits d'estabilització a l'empara de les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, i pel sistema selectiu de concurs oposició d'estabilització, a l'empara de l'article 2.1 de la Llei 20/2021, del 28 de desembre.

D'acord amb l'annex 2 de l'Acord, s'aproven 12.504 places de personal funcionari de cossos docents no universitaris que es regeixen pel sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits.

En virtut del que disposa l'apartat 6è de l'Acord esmentat, l'oferta d'ocupació pública d'estabilització pot ser ampliada pel que respecta a les places objecte de convocatòria en el concurs de mèrits, en compliment de l'objectiu d'estabilització, detraient les places objecte de convocatòria en el concurs oposició d'estabilització. Per aquest motiu, un cop identificades les places de naturalesa estructural conforme al que estableix la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2021, del 28 de desembre, 355 places de les que havien de ser convocades per concurs oposició d'estabilització, s'inclouen en el present concurs de mèrits, amb la qual cosa s'amplien les places convocades establertes a l'annex 2, en un total de 12.859.

Aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització inclou les places actualment existents objecte d'ofertes d'ocupació pública aprovades i publicades amb anterioritat que no han estat convocades o que, havent estat convocades, han resultat desertes, que s'han analitzat a l'empara de la Llei 20/2021, del 28 de desembre. Així mateix, les places que resultin desertes dels processos d'estabilització convocats i en curs acreixeran les places objecte d'aquesta oferta d'ocupació pública d'estabilització.

La Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, té per objecte la constitució i ordenació d'un sistema únic i integrat de formació professional. En virtut de l'article 85 de l'esmentada Llei, podran impartir docència a la formació professional del sistema educatiu els integrants dels següents cossos docents: els de catedràtics d'ensenyament secundari i de professors d'ensenyament secundari, de les especialitats de formació professional, el de professors especialistes en sectors singulars de formació professional i el cos per extingir de professors tècnics de formació professional.

La disposició transitòria quarta de la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional estableix que fins que no es completi el desenvolupament reglamentari que derivi de les disposicions sobre el professorat de formació professional, establertes en la mateixa Llei i en la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, s'habiliten les administracions educatives perquè puguin fer la selecció de funcionaris de carrera de les convocatòries derivades de les ofertes d'ocupació pública aprovades, en el cos de professors tècnics de formació professional amb els requisits que existien per a aquest cos.

Atès que encara no s'ha desenvolupat reglamentàriament la Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional, es convoquen 543 places per al cos de professors tècnics de formació professional, les especialitats dels quals estaven incloses en el cos de professors d'ensenyament secundari en l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig.

Per tot el que s'ha exposat, a proposta de la Direcció General de Professorat i de Personal de Centres Públics,

Resolc:

Convocar el procés d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent de 12.859 places, per a cossos de funcionaris docents del Departament d'Educació, que corresponen a l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal 2022, d'acord amb les bases que es detallen a l'annex 1.

Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar recurs potestatiu de reposició, previ al recurs contenciós administratiu davant l'òrgan que dicta aquest acte, en el termini d'un mes comptat a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Barcelona, 16 d'agost de 2022

Josep Gonzàlez Cambray

Conseller d'Educació

1.1 Places convocades

Es convoca un sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per cobrir 12.859 places.

La distribució per cossos és la que es detalla a continuació:

Codi: 590

Cos: Professors d'ensenyament secundari

Nombre de places: 6.285

Codi: 591

Cos: Professors tècnics de formació professional

Nombre de places: 668

Codi: 592

Cos: Professors d'escoles oficials d'idiomes

Nombre de places: 133

Codi: 595

Cos: Professors d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 82

Codi: 596

Cos: Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

Nombre de places: 8

Codi: 597

Cos: Mestres

Nombre de places: 5.683

La distribució d'aquestes places per especialitats és la següent:

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitat

Places

501

Administració d'empreses

80

502

Anàlisi i química industrial

25

503

Assessoria i processos d'imatge personal

24

504

Construccions civils i edificacions

5

505

Formació i orientació laboral

113

506

Hoteleria i turisme

27

507

Informàtica

129

508

Intervenció sociocomunitària

91

509

Navegació i instal·lacions marines

5

510

Organització i gestió comercial

55

511

Organització i processos de manteniment vehicles

26

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

28

513

Organització i projectes de sistemes energètics

8

514

Processos de cultiu aqüícola

1

515

Processos de producció agrària

10

516

Processos en la indústria alimentària

8

517

Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics

20

518

Processos sanitaris

46

519

Processos i mitjans de comunicació

12

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

4

522

Processos i productes d'arts gràfiques

5

523

Processos i productes de fusta i moble

4

524

Sistemes electrònics

12

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

24

AL

Alemany

14

AN

Anglès

621

AR

Aranès

1

CN

Biologia i geologia

368

DI

Dibuix

278

ECO

Economia

96

EF

Educació física

326

FI

Filosofia

130

FQ

Física i química

270

FR

Francès

103

GE

Geografia i història

604

GR

Grec

20

IT

Italià

1

LA

Llatí

64

LC

Llengua catalana i literatura

520

LE

Llengua castellana i literatura

528

MA

Matemàtiques

554

MU

Música

166

PSI

Orientació educativa

523

TEC

Tecnologia

336

Total

 

6.285

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Codi

Especialitat

Places

601

Cuina i pastisseria

37

602

Equips electrònics

7

603

Estètica

24

604

Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

4

605

Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i fluids

4

606

Instal·lacions electrotècniques

26

607

Instal·lació i equips de criança i cultiu

1

608

Laboratori

7

609

Manteniment de vehicles

51

610

Màquines, serveis i producció

6

611

Mecanització i manteniment de màquines

41

612

Oficina de projectes de construcció

3

614

Operacions d'equips d'elaboració de productes alimentaris

3

615

Operacions de processos

7

616

Operacions i equips de producció agrària

4

617

Patronatge i confecció

6

618

Perruqueria

30

619

Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics

38

620

Procediments sanitaris i assistencials

89

621

Processos comercials

36

622

Processos de gestió administrativa

58

623

Producció en arts gràfiques

6

625

Serveis a la comunitat

75

626

Serveis de restauració

9

627

Sistemes i aplicacions informàtiques

81

628

Soldadures

10

629

Tècniques i procediments d'imatge i so

5

Total

 

668

 

 

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

 

Codi

Especialitat

Places

133

Alemany

20

134

Àrab

3

135

Italià

4

136

Japonès

1

137

Portuguès

1

138

Rus

4

139

Xinès

3

190

Espanyol

6

192

Francès

26

193

Anglès

58

195

Català

4

197

Neerlandès

1

198

Èuscar

1

199

Coreà

1

Total

 

133

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

Places

703

Construcció i restauració d'obres escultòriques

1

707

Dibuix artístic i color

14

708

Dibuix tècnic

5

709

Disseny d'interiors

9

710

Disseny de moda

1

711

Disseny de producte

1

712

Disseny gràfic

15

715

Fotografia

6

716

Història de l'art

5

719

Materials i tecnologia: conservació i restauració

1

720

Materials i tecnologia: disseny

3

721

Mitjans audiovisuals

6

722

Mitjans informàtics

2

723

Organització industrial i legislació

6

725

Volum

7

Total

 

82

 

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitat

Places

806

Enquadernació artística

1

809

Modelisme i maquetisme

1

812

Talla en pedra i fusta

2

813

Tècniques ceràmiques

3

817

Tècniques de patronatge i confecció

1

Total

 

8

 

 

Cos de mestres

 

Codi

Especialitat

Places

ALL

Audició i llenguatge

101

EES

Pedagogia terapèutica

857

INF

Educació infantil

1.312

PAN

Llengua estrangera: anglès

482

PEF

Educació física

402

PFR

Llengua estrangera: francès

8

PMU

Música

298

PRI

Educació primària

2.223

Total

 

5.683

 

 

En virtut de l'Acord GOV/105/2022, de 24 de maig, que aprova l'oferta d'ocupació pública d'estabilització d'ocupació temporal de la Generalitat de Catalunya, les places de reserva per a persones amb discapacitat es convocaran amb el procediment de concurs oposició d'estabilització.

En aquest sentit, el 5 % de places corresponents al torn de reserva per a persones amb discapacitat d'aquesta convocatòria, s'incorporaran a les de la convocatòria de concurs oposició d'estabilització d'ingrés a la funció pública docent que es convoqui en desenvolupament de l'establert en l'acord esmentat.

1.2 Normativa aplicable

En aquests procediments selectius és aplicable la normativa següent:

Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Real decret 270/2022, de 12 d'abril, i d'acord amb el que disposa l'article 3 del Reial decret llei 31/2020, de 29 de setembre, pel qual s'adopten mesures urgents en l'àmbit de l'educació no universitària.

Llei orgànica 3/2022, de 31 de març, d'ordenació i integració de la formació professional.

Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, per la qual es fa pública la relació de taxes vigents que gestionen el Departament de la Presidència, els organismes i les entitats que en depenen.

Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública.

Decret 76/2020, de 4 d'agost, d'Administració digital.

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic i altres disposicions d'aplicació general.

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència a l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i estableixen les especialitats dels cossos docents de l'ensenyament secundari, modificat pel Reial decret 1146/2011, de 29 de juliol, i el Reial decret 665/2015, de 17 de juliol.

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Llei 29/2010, de 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, modificada pel Decret llei 5/2020 de 12 de març.

Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Decret 133/2001, de 29 de maig, sobre la regulació de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal com a personal interí docent, modificat pel Decret 172/2005, de 23 d'agost.

Text únic de la Llei de la funció pública de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre.

2.1 Requisits generals

Per ser admeses a la realització dels processos selectius, les persones aspirants han de reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola, o la d'altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant de les ciutadanes i ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, sigui quina en sigui la nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat, però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir l'edat per poder accedir a la funció pública i no excedir, en el moment del nomenament com a funcionari o funcionària de carrera, l'edat establerta, amb caràcter general, per a la jubilació.

c) Tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, alguna de les titulacions que determina aquesta base per a cada cos. En cas que la titulació esmentada s'hagi obtingut a l'estranger, cal que prèviament hagi estat concedida la corresponent credencial d'homologació, segons el que determina el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat, o el seu reconeixement a l'empara del que s'estableix per la Directiva 2005/36/CE i pel Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, o altra normativa vigent en el moment de publicació d'aquesta convocatòria.

d) No patir cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i a l'especialitat a què s'opta.

e) No haver estat objecte de separació del servei, mitjançant expedient disciplinari, de cap de les administracions públiques, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs de treball o càrrecs públics per resolució judicial per a l'accés al cos o escala de funcionari.

Les persones aspirants que participin i s'acullin al que estableix l'apartat a) d'aquesta base amb nacionalitat no espanyola hauran d'acreditar, igualment, que no es troben sotmeses a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

f) No haver estat objecte de condemna amb sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans.

g) No tenir la condició de personal funcionari de carrera, en pràctiques o estar pendent del corresponent nomenament del mateix cos respecte al qual se sol·licita la participació ni es trobin pendents de nomenament com a personal funcionari de carrera del mateix cos.

h) Tenir els coneixements de llengua catalana de nivell de suficiència C1, de conformitat amb el que estableix el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 de juny, sobre acreditació del coneixement del català i l'aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya o haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua catalana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents, convocades pel Departament d'Educació.

i) Les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola per acreditar el coneixement de llengua castellana, han de tenir algun dels títols o certificats següents:

- Diploma d'espanyol com a llengua estrangera (DELE) de nivell intermedi o superior que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret 264/2008, de 24 de febrer, pel qual es regulen els diplomes d'espanyol com a llengua estrangera.

- Certificat de nivell avançat o d'aptitud d'espanyol per a estrangers, expedit per les escoles oficials d'idiomes.

- Títol de llicenciat o llicenciada en Filologia Hispànica o Romànica.

- Certificat acadèmic en el qual consti que s'ha cursat a l'Estat espanyol una titulació universitària, el títol de batxillerat, el títol de tècnic o tècnica especialista (FP2) o tècnic o tècnica superior.

- Haver superat o estat declarat exempt de la prova de llengua castellana en convocatòries anteriors de concurs oposició per a la provisió de places de funcionaris docents.

- Certificat de ser personal funcionari d'un cos docent de l'Estat espanyol emès per l'organisme competent de la comunitat autònoma corresponent.

2.2 Requisits específics

Per tal de participar, les persones aspirants han de reunir, a més de les condicions generals, els requisits següents:

2.2.1 Per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari

a) Tenir, o reunir les condicions per a l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex V del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, i l'article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol, les titulacions (i aquelles que hagin estat declarades equivalents) que es detallen per a cada especialitat a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Amb caràcter general, acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

Només per a l'especialitat d'orientació educativa el títol oficial de màster en Psicopedagogia acredita també aquest requisit.

No obstant això, estan dispensades de tenir el títol oficial de màster aquelles persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són:

Llicenciatura en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat Itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de Pedagogia o Psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la qual consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.2 Per a l'ingrés al cos de professors tècnics de formació professional

a) Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de diplomat universitari, enginyer tècnic o arquitecte tècnic, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VI, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, i l'article 1 del Reial decret 1542/1994, de 8 de juliol, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que estableix el punt 6 de la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, per a les especialitats en les quals no s'hagin exhaurit les quatre convocatòries a què es referia la disposició transitòria segona del Reial decret 777/1998, de 30 d'abril, en la nova redacció donada pel Reial decret 334/2004, de 27 de febrer, poden ser admeses aquelles persones aspirants que, tot i no tenir la titulació exigida amb caràcter general, acreditin una experiència docent de, com a mínim, dos anys en centres educatius públics dependents de la Generalitat de Catalunya i tinguin el títol de tècnic o tècnica especialista o tècnic o tècnica superior en una especialitat de formació professional que pertanyi a la família professional corresponent. A aquests efectes, la duració d'un any s'entén com a serveis efectius prestats durant almenys sis mesos en el mateix curs acadèmic. Les especialitats en les quals encara no hi ha hagut les quatre convocatòries a Catalunya i que, per tant, són objecte d'aquest paràgraf són les següents: operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris; patronatge i confecció, i fabricació i instal·lacions de fusteria i mobles.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006.

Les persones aspirants que tinguin una titulació declarada equivalent a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única i a l'annex VI del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, que es detalla a l'annex 2 d'aquesta Resolució, que per raons derivades de la seva titulació no puguin accedir als estudis de màster universitari, han de tenir la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habiliti per exercir la docència, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre. Aquests aspirants tindran reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica sempre que acreditin haver impartit, abans de l'1 de setembre de 2014, docència durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats. Amb caràcter general, acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensats de tenir aquest títol aquells que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són les següents:

Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en la que consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.3 Per a l'ingrés al cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

a) Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent.

b) Tenir la formació pedagògica i didàctica a la qual es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig.

Amb caràcter general, acrediten aquest requisit les persones aspirants que tinguin el títol oficial de màster universitari que habilita per exercir les professions regulades de professor o professora d'educació secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que s'estableix a l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre. No obstant això, estan dispensades de tenir aquest títol les persones que acreditin trobar-se en algun dels supòsits següents:

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, el títol professional d'especialització didàctica, el certificat de qualificació pedagògica o el certificat d'aptitud pedagògica.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una titulació que habiliti per a la professió de mestre o mestra, de la llicenciatura en Pedagogia o en Psicopedagogia, o d'una altra llicenciatura, o titulació equivalent, que inclogui formació pedagògica i didàctica. Les titulacions superiors que inclouen aquesta formació pedagògica i didàctica, que han d'haver estat obtingudes també abans de l'1 d'octubre de 2009, són les següents:

Llicenciatura de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (especialitat itinerari d'Educació).

Títol superior de Música (especialitat Pedagogia de l'Instrument i especialitat de Pedagogia de la Formació Musical Bàsica i General).

Títol superior de Dansa (especialitat de Pedagogia de la Dansa).

Llicenciatura en Filosofia i Ciències de l'Educació (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Filosofia i Lletres (secció Pedagogia i secció Ciències de l'Educació, en totes les seves especialitats).

Llicenciatura en Psicologia amb itinerari, menció o especialitat de Psicologia de l'Educació; Psicologia de la Intervenció Social, Organitzacional i Educativa, o Psicologia Evolutiva i de l'Educació.

- Acreditar la superació de 180 crèdits de pedagogia o psicopedagogia abans de l'1 d'octubre de 2009, així com la superació posterior de tota la llicenciatura.

- Tenir, abans de l'1 d'octubre de 2009, una llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, tal com estableix la disposició transitòria vuitena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat, en la qual consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.

- Haver impartit docència, abans de l'1 d'octubre de 2009, durant un mínim de dotze mesos en centres públics o privats d'ensenyaments reglats degudament autoritzats, en els ensenyaments d'educació secundària obligatòria o de batxillerat, formació professional o d'escoles oficials d'idiomes, d'acord amb el que preveu el Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre.

2.2.4 Per a l'ingrés al cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de doctor o doctora, llicenciat o llicenciada, enginyer o enginyera o arquitecte o arquitecta, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex VIII, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 102.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació a les persones aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.5 Per a l'ingrés al cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de diplomat universitari o diplomada universitària, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a l'efecte de la docència. Són equivalents a l'efecte de la docència, d'acord amb el que s'estableix a la disposició addicional única, que fa referència a l'annex IX, del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, les titulacions, i aquelles que hagin estat declarades equivalents, que es detallen per a cada especialitat a l'annex 2 d'aquesta Resolució.

Només es pot al·legar la titulació equivalent a l'efecte de la docència en el cas de no disposar de la titulació genèrica requerida per a l'ingrés al cos.

D'acord amb el que s'estableix a la disposició transitòria primera del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, fins que no es reguli per a cada ensenyament la formació pedagògica i didàctica establerta a l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, no s'exigeix aquesta formació a les persones aspirants a l'ingrés en aquest cos.

2.2.6 Per a l'ingrés al cos de mestres

Tenir, o reunir les condicions per a seva l'expedició, el títol de mestre o mestra, diplomatura de professor o professora d'educació general bàsica, de mestre o mestra d'ensenyament primari o el títol de grau corresponent.

2.3 Data de compliment dels requisits

Els requisits de participació de les bases 2.1 i 2.2 s'han de complir el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds d'aquesta convocatòria i s'han de mantenir fins a la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.

L'incompliment de qualsevol dels requisits indicats comporta l'exclusió de l'aspirant respecte del procés de selecció en el qual hagi sol·licitat la participació i restaran sense efectes els drets associats a la seva participació.

3.1 Formalització de la sol·licitud de participació

Les persones aspirants han de formalitzar la inscripció al procediment de selecció mitjançant un únic formulari de participació. Aquesta inscripció es fa obligatòriament mitjançant procediment telemàtic amb una identificació digital, a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.

Les persones que desitgin participar en més d'una especialitat i cos han de fer una sol·licitud per a cadascuna d'aquestes, per ordre de preferència en el mateix formulari. Aquesta priorització es tindrà en compte en el cas que la persona aspirant pugui ser seleccionada en més d'una especialitat de les sol·licitades. Una vegada s'hagi formalitzat el formulari no es podrà modificar l'ordre de preferència ni fer-ne un de nou.

Aquest formulari i canal de presentació són d'ús obligatori per a l'admissió a la participació en la convocatòria; no es consideraran vàlidament presentades aquelles sol·licituds que s'efectuïn amb un altre formulari o format i/o que es trametin per un altre canal, d'acord amb el que preveuen els articles 16.8 i 66.6 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i l'article 85.1 del Decret 76/2020, de 4 d'agost.

En el procés de sol·licitud es carreguen automàticament les dades que consten al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació. La informació que no consti al registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació s'ha d'introduir manualment, així com incorporar la documentació justificativa corresponent en el formulari de participació.

L'aspirant pot al·legar altres mèrits que consideri, abans de trametre el formulari, tot incorporant-hi els documents justificatius. Només es valoraran els mèrits que s'al·leguin en el formulari de la sol·licitud de participació i un cop tramitada, no se'n podran al·legar de nous.

Amb l'emplenament del formulari de participació es genera un document d'autobarem provisional, d'acord amb la informació al·legada per les persones aspirants que queda supeditada a la comprovació i validació.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què es trameti per via telemàtica i s'hagi pagat la taxa corresponent. Tot i la presentació, la sol·licitud no tindrà efectes fins que no s'hagi comprovat el pagament efectiu d'aquests drets.

Les dades personals, el número de telèfon i l'adreça electrònica declarades per l'aspirant en la sol·licitud de participació es consideren com les úniques vàlides a l'efecte de possibles notificacions, i és responsabilitat exclusiva de les persones participants la seva veracitat.

Si l'aspirant ho considera, pot exercir els seus drets a: https://educacio.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/drets-persones-interessades/

Les dades personals de les persones aspirants s'incorporaran al tractament “Ingrés a la funció pública docent”, segons les especificacions següents:

Responsable del tractament: Direcció General Professorat i Personal de Centres Públics.

Delegat de protecció de dades: dpd.educacio@gencat.cat.

Finalitat: Ingrés a la funció pública docent.

Legitimació: Exercici de poders públics

Destinataris: Administració educativa, en què s'inclou el Consorci d'Educació de Barcelona. Les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei o que s'hagin consentit prèviament.

Drets: Accedir a les dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-se'n al tractament i sol·licitar-ne la limitació.

Informació addicional: Es pot consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades al web del Departament d'Educació: http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/proteccio-dades/informacio-addicional-tractaments/

Amb la formalització de la sol·licitud de participació, l'aspirant declara que reuneix els requisits exigits per participar i que els documents aportats són veraços. En el cas de detectar falsedat en les seves dades i/o en la documentació aportada, serà exclòs del procediment, sens perjudici de la responsabilitat en què hagi pogut incórrer.

3.2 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de la sol·licitud és de 20 dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

3.3 Publicitat de les actuacions

Tota la informació i avisos relacionats amb aquesta convocatòria es poden consultar al web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat.

4.1 Taxa

Els imports de la taxa que han de satisfer les persones que participin en aquests processos de selecció, per a cadascuna de les especialitats que sol·licitin, són els que, d'acord amb el que s'estableix a l'Ordre PRE/7/2022, de 9 de febrer, s'indiquen a continuació:

Cos de professors d'ensenyament secundari: 69,95 euros

Cos de professors tècnics de formació professional: 55,05 euros

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes: 69,95 euros

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny: 69,95 euros

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny: 55,05 euros

Cos de mestres: 55,05 euros

4.2 Pagament

El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària, mitjançant transacció electrònica a través del web: oposicionsdocents.gencat.cat o a través dels terminals ServiCaixa.

La manca de pagament o l'abonament fora del termini establert a la carta de pagament determina l'exclusió de l'aspirant. El pagament a l'entitat bancària no substitueix en cap cas el tràmit telemàtic de presentació davant de l'Administració, dins el termini i en la forma escaient, de la sol·licitud de participació en la convocatòria.

4.3 Exempcions i bonificacions

4.3.1 Exempcions

Estan exemptes del pagament dels drets de participació les persones aspirants següents:

- Les persones aspirants amb la condició legal de persones amb discapacitat, amb un grau igual o superior al 33 %, tenen dret a l'exempció del pagament de la taxa en virtut del que disposa el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, i d'acord amb el que estableix el Decret 66/1999, de 9 de març, sobre l'accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional.

- Les persones que es trobin en situació d'atur, inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Drets Socials i/o, si escau, al Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) i que no percebin cap prestació econòmica.

4.3.2 Bonificacions

S'aplica el 20 % de bonificació per la tramitació de la sol·licitud de participació per mitjans telemàtics. Aquesta bonificació és acumulable a les altres bonificacions.

S'aplica el 30 % de bonificació per a les persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria general.

S'aplica el 50 % de bonificació per a les persones que siguin membres de famílies monoparentals i de famílies nombroses de categoria especial.

D'acord amb això, les taxes que cal abonar amb la presentació telemàtica de la sol·licitud són les següents:

Cos de professors d'ensenyament secundari

Import dels drets: 56,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 35,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 21,00 euros

Cos professors tècnics de formació professional

Import dels drets: 44,05 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 27,55 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 16,55 euros

Cos de professors d'escoles oficials d'idiomes

Import dels drets: 56,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 35,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 21,00 euros

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 56,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 35,00 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 21,00 euros

Cos de mestres de tallers d'arts plàstiques i disseny

Import dels drets: 44,05 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 27,55 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 16,55 euros

Cos de mestres

Import dels drets: 44,05 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria general: 27,55 euros

Membres de famílies nombroses i monoparentals de categoria especial: 16,55 euros

4.3.3 Acreditació d'exempcions i bonificacions

Les causes d'exempció i bonificació s'han de fer constar a la sol·licitud de participació. El Departament d'Educació comprova les dades que acrediten el compliment d'aquest requisit a la Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA) de la Generalitat de Catalunya, excepte en el cas que la persona s'oposi a la comprovació marcant la casella corresponent a la sol·licitud.

La documentació acreditativa de les diferents causes d'exempció és la següent:

- La resolució que declara el grau de discapacitat de l'aspirant. En el cas que l'aspirant resideixi fora del territori de Catalunya, cal incorporar-la al formulari de participació.

- El certificat expedit pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) del Departament de Drets Socials o, si escau, pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) o d'algun estat membre de la Unió Europea, on consti que està en situació d'atur i que no percep cap prestació econòmica; ha d'estar expedit en una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds o bé, si està emès en una data posterior, ha d'estar referit a una data inclosa dins del termini de presentació de sol·licituds.

La documentació acreditativa de les diferents causes de bonificació és la següent:

- Títol de família nombrosa o monoparental, atorgat a Catalunya pel Departament de Drets Socials, o equivalent. En el cas que l'aspirant resideixi fora del territori de Catalunya, cal incorporar al formulari de participació, el títol de família nombrosa o equivalent.

La documentació acreditativa de les exempcions o bonificacions s'ha de presentar dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses, i cal incorporar-la al formulari de participació.

Si l'aspirant s'oposa a la comprovació de les dades, no li pot ser aplicable l'exempció o bonificació de la taxa de sol·licitud de participació si no presenta el document acreditatiu corresponent, dins del termini de presentació de sol·licituds o dins del termini de reclamacions contra la llista provisional de persones admeses i excloses.

La no presentació del document acreditatiu comporta l'obligació de fer el pagament dels drets de participació per tal de no ser exclòs.

4.4 Devolució de la taxa

Només es pot sol·licitar la devolució de la taxa quan concorrin causes de força major justificades. No és procedent la devolució de la taxa en els supòsits d'exclusió del procediment selectiu per causa imputable a la persona interessada.

5.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat), així com al web oposicionsdocents.gencat.cat, la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses. En aquesta llista ha de constar, almenys, el nom i cognoms i el motiu de l'exclusió de les persones aspirants provisionalment excloses.

Amb la publicació d'aquesta llista es considera feta la corresponent notificació a les persones interessades.

Les persones que han presentat sol·licitud de participació poden accedir a l'espai personal i identificar quin és el motiu d'exclusió per tal d'esmenar-lo.

5.2 Reclamacions contra la llista provisional

Les reclamacions només es poden presentar a través de l'espai personal de l'aplicació de sol·licituds, dins del termini de 10 dies hàbils comptats a partir de l'endemà de la publicació de la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones admeses i excloses, al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler, i al web oposicionsdoncents.gencat.cat.

Les persones aspirants que figurin com a excloses en aquesta llista provisional poden formular les reclamacions que creguin oportunes, dins de l'espai personal de l'aplicació de sol·licituds, per tal d'esmenar el defecte que hagi motivat la seva exclusió, en el termini indicat al paràgraf anterior.

Si el motiu d'exclusió és que no s'ha efectuat correctament el pagament dels drets de participació, l'aspirant pot generar una nova carta de pagament, a través de l'espai personal de l'aplicació de sol·licituds i fer el pagament corresponent, dins del termini de reclamacions.

En cas que no s'hagi pogut verificar o no s'hagi acreditat l'exempció o bonificació de la taxa de participació, l'aspirant ha de presentar el document justificatiu o generar una nova carta de pagament i efectuar-lo dins del termini indicat.

Si la persona aspirant no esmena el defecte que ha motivat la seva exclusió dins d'aquest termini, es considera que desisteix de participar i queda exclosa definitivament.

5.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini indicat a la base 5.2, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat), així com al web del Departament d'Educació, la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva publicació a l'eTauler, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, també poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació a l'eTauler.

Amb la publicació de la resolució que declari aprovada la llista definitiva de persones admeses i excloses es considera feta la corresponent notificació a les interessades.

5.4 L'admissió no implica reconeixement dels requisits exigits

El fet de figurar en la llista de persones admeses no implica el reconeixement de tenir els requisits exigits en aquesta convocatòria.

Si en revisar els requisits de participació en la convocatòria de les persones que han estat seleccionades, se'n dedueix que no reuneixen algun dels requisits, els aspirants perdran tots els drets que es puguin derivar de la seva participació en el procediment corresponent.

La selecció dels participants en els diferents procediments selectius la porten a terme els tribunals de selecció que, a aquest efecte, nomena la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.1 Nomenament

Un cop publicada la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics nomena els tribunals que han de resoldre el procediment i ha de fer pública la composició al DOGC.

Es nomena un tribunal únic per a cada especialitat convocada.

Per a les especialitats convocades en què el nombre d'aspirants sigui reduït, es poden constituir tribunals de selecció amb diferents especialitats, garantint, sempre que sigui possible, que en la composició hi hagi representació de funcionaris de totes aquestes.

6.2 Composició dels tribunals

Els tribunals estan constituïts per:

a) Una persona que exerceix la presidència, designada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics entre persones funcionàries del cos d'inspectors d'Educació, adscrits a llocs de treball de la Inspecció d'Educació, o entre personal funcionari de carrera docent en servei actiu a Catalunya del mateix cos o superior.

b) Un nombre parell de persones que actuen com a vocals i que són designades mitjançant sorteig públic d'entre el personal funcionari de carrera, en servei actiu, amb destinació a Catalunya de les diferents especialitats convocades. La persona amb menys antiguitat en el cos actua com a secretària, llevat que la persona que exerceix la presidència del tribunal decideixi determinar-ho d'una altra manera. Així mateix també es considera, si escau, la participació voluntària regulada a la base 6.3.

Els tribunals han d'estar formats per un nombre imparell de membres, no inferior a cinc i s'hi ha de designar, com a mínim, el mateix nombre de membres suplents. En la composició cal vetllar pel compliment del principi d'especialitat, d'acord amb el qual la majoria dels seus membres han de ser titulars de l'especialitat objecte del procés selectiu i han de pertànyer a cossos d'igual o superior grup de classificació que el que correspongui al cos al qual opten les persones aspirants.

6.3 Participació voluntària

D'acord amb el que estableix l'article 7.7 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, els funcionaris o funcionàries de carrera que voluntàriament vulguin formar part d'un tribunal com a vocals han de formalitzar la sol·licitud de participació al web oposicionsdocents.gencat.cat.

El termini de presentació de la sol·licitud és de vint dies hàbils a comptar a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta Resolució al DOGC.

La sol·licitud es considera presentada i registrada davant l'Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, una vegada finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, en el termini màxim d'un mes, ha de fer pública la llista completa de les persones candidates admeses i excloses per participar voluntàriament com a vocals dels tribunals al web oposicionsdocents.gencat.cat.

S'admeten les persones que compleixin els requisits establerts a la base 6.2, que estiguin en servei actiu en el mateix cos i especialitat obtinguda per oposició, a excepció de les persones que gaudeixin d'un permís de reducció de jornada o altres incidències que impedeixin la seva actuació com a membres de tribunal i les que hagin estat sancionades amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.4 Paritat entre professors i professores

D'acord amb el que estableix l'article 7.2 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, en la designació de vocals s'ha de garantir la paritat entre els professors i les professores, llevat que ho impedeixin raons objectives.

6.5 Data del sorteig dels vocals dels tribunals

La data del sorteig per determinar l'ordre de designació de vocals s'ha de fer pública al web del Departament d'Educació.

6.6 Designació excepcional de vocals

Quan no hi hagi funcionaris docents en servei actiu dels cossos a què s'ha fet esment anteriorment en nombre suficient d'alguna de les especialitats de la convocatòria, els vocals els designa la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

6.7 Obligatorietat de participar en els tribunals

La participació en els tribunals té caràcter obligatori, de conformitat amb el que disposa l'article 8.3 del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, i modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril.

Estan dispensades de participar de manera obligada en els òrgans de selecció i, per tant, no intervenen com a persones candidates en el sorteig, els funcionaris o funcionàries: que ocupin càrrecs unipersonals de govern dels centres o serveis educatius (direcció, secretaria, cap d'estudis, coordinació pedagògica i altres càrrecs directius); que prestin serveis a la seu central del Departament d'Educació, als serveis territorials o al Consorci d'Educació de Barcelona; que gaudeixin de reducció de jornada o altres incidències que n'impedeixin l'actuació com a membres de tribunal, i que hagin estat sancionats amb suspensió de funcions mitjançant expedient disciplinari.

6.8 Abstenció i recusació

Si en qualsevol dels membres dels òrgans de selecció concorren les circumstàncies d'abstenció que determina la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, aquest s'ha d'abstenir d'actuar. Altrament pot ser recusat per les persones aspirants en qualsevol moment.

Així mateix, s'han d'abstenir d'actuar tots els membres que hagin dut a terme tasques de preparació de persones aspirants a proves selectives, per al mateix cos i especialitat, en els cinc anys anteriors a la publicació de la convocatòria específica.

Si algun funcionari és nomenat membre d'un tribunal i té alguna causa d'abstenció, haurà de notificar-ho, en el termini de set dies naturals a partir del següent al de la publicació al DOGC de la resolució de nomenament dels tribunals, a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, amb la documentació acreditativa que correspongui. Posteriorment, si en el moment de constitució del tribunal es té coneixement sobrevingut d'una causa d'abstenció, es podrà al·legar davant la presidència del tribunal en el mateix moment de la constitució o com a màxim en els dos dies hàbils següents.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de nomenar nous membres dels òrgans de selecció que han de substituir els que hagin perdut la seva condició de membre del tribunal per alguna de les causes previstes en aquesta base o per causa de força major. La resolució de nomenament dels nous membres s'ha de publicar al DOGC.

La persona que exerceix la presidència de tribunal ha de sol·licitar als membres dels òrgans de selecció en el moment de la seva constitució, una declaració expressa segons la qual no estan afectats per les circumstàncies que es detallen en aquesta base.

6.9 Constitució de tribunals

Amb la convocatòria prèvia dels presidents o presidentes, es constitueixen els tribunals, amb assistència del president o presidenta titular o, si escau, del suplent i, almenys, de tres vocals titulars o, si aquests hi manquen, els suplents.

Llevat que es donin circumstàncies excepcionals, l'apreciació de les quals corresponen a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, un cop constituïts els tribunals només poden actuar els membres presents a l'acte de constitució i n'hi ha prou amb l'assistència de tres d'ells per a la validesa de les sessions.

Si el president o presidenta del tribunal no pot continuar fent les seves funcions per causa justificada i sobrevinguda, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics en nomenarà un altre. En cas suplència de vocals titulars serà el president o presidenta qui nomeni un nou vocal titular, tenint en compte que ha de recaure en qualsevol vocal suplent.

Tanmateix, si algun tribunal no ha pogut constituir-se, després d'haver esgotat tots els procediments previstos a aquest efecte, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics adoptarà les mesures procedents per tal de garantir el dret de les persones aspirants a la participació en el procediment selectiu.

De les persones que finalment es constitueixin com a membres dels tribunals de cadascuna de les especialitats dels diferents cossos, se'n farà difusió a través del web oposicionsdocents.gencat.cat.

6.10 Funcions dels tribunals

Correspon als tribunals:

a) La valoració dels mèrits de les persones aspirants que hagin participat en aquest concurs extraordinari de mèrits.

b) El desenvolupament del procés selectiu d'acord amb el que disposa aquesta convocatòria.

c) L'ordenació dels aspirants, l'elaboració i la publicació de les llistes corresponents, així com l'elevació a l'òrgan convocant de la proposta de persones seleccionades en aquest procediment.

6.11 Procediment d'actuació

El procediment d'actuació dels òrgans de selecció s'ha d'ajustar a la regulació dels òrgans col·legiats, concretament a l'establert a la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Una vegada establerta l'ordre del dia d'una sessió de treball pel president o presidenta del tribunal, en cas de la seva absència per motius excepcionals, sobrevinguts i justificats, assumirà aquestes funcions la persona que actua com a secretari o secretària, sempre que no comporti l'adopció d'acords i valoracions que requereixen necessàriament la presència del president o presidenta. Així mateix, en el cas d'absència excepcional, sobrevinguda i justificada del secretari o secretària, assumirà aquestes funcions el president o presidenta.

Els tribunals, d'acord amb el previst a la base 6.2 i el que disposa l'article 17.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, es poden constituir, convocar, celebrar sessions, adoptar acords i emetre actes, tant de manera presencial com a distància, sempre que s'asseguri per mitjans electrònics la identitat dels seus membres, el contingut de les seves manifestacions en el moment en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre ells en temps real i la disponibilitat de mitjans durant la sessió. Entre d'altres, es consideren inclosos entre els mitjans electrònics vàlids el correu electrònic, les audioconferències i les videoconferències.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics assigna les persones aspirants al tribunal corresponent d'acord amb l'especialitat sol·licitada com a primera opció en el formulari de participació. Aquest tribunal valorarà els mèrits al·legats en totes les especialitats sol·licitades. Els membres del tribunal es reserven el dret de demanar la col·laboració a altres tribunals de les altres especialitats sol·licitades per valorar els mèrits.

Una vegada hagin estat assignades el tribunal podrà requerir a la persona interessada la informació que consideri necessària que no estigui degudament acreditada.

6.12 Nombre màxim de persones seleccionades

Els tribunals no poden declarar que han superat el procediment selectiu un nombre superior de persones aspirants al de les places convocades. Qualsevol proposta de selecció que contravingui l'establert serà nul·la de ple dret.

6.13 Col·laboració d'altres òrgans

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics donarà suport als tribunals i designarà les persones coordinadores que consideri necessari.

6.14 Indemnitzacions i dietes

Els membres dels òrgans de selecció que actuïn en el procediment selectiu tenen dret a percebre les indemnitzacions per raó de servei previstes en la normativa vigent en aquesta matèria en concepte d'assistències i dietes, tal com determini la persona titular de la Secretaria General i d'acord amb la normativa vigent.

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de publicació de la convocatòria al DOGC i que hagin estat al·legats i acreditats per l'aspirant, en l'apartat que correspongui, en el formulari de participació.

Un mateix mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat.

La puntuació màxima de valoració de tots els mèrits és de 15 punts.

El formulari es tramita telemàticament, motiu pel qual és necessari disposar de tots els documents justificatius digitalitzats per al·legar, en l'apartat corresponent del formulari de sol·licitud, aquella informació que no consti en el registre informàtic del Departament.

Aquesta documentació es comprovarà i es pot demanar l'original en qualsevol moment del procediment perquè pugui ser verificada. La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació determina la impossibilitat de continuar amb l'exercici del dret o activitat afectada des del moment en què es tingui constància d'aquests fets, sense perjudici de les responsabilitats penals, civils o administratives que pertoquin.

7.1 Experiència docent prèvia (màxim 7 punts)

Només es valoren els serveis prestats en els ensenyaments que consten a l'article 3.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació.

Poden acumular-se períodes inferiors al mes per tal de completar un mes sencer o un nombre enter de mesos.

Per cada mes se sumen les puntuacions següents:

En el subapartat 7.1.1: 0,0583 punts.

En el subapartat 7.1.2: 0,0292 punts.

En el subapartat 7.1.3: 0,0125 punts.

En el subapartat 7.1.4: 0,0083 punts.

Cada fracció de temps només pot ser computada per un d'aquests subapartats.

En cas de serveis prestats en centres dependents del Departament d'Educació i altres administracions educatives:

- Un mateix període de temps només comptabilitza experiència docent en una especialitat.

- En cas que s'hagi treballat en un únic període de temps en diferents especialitats de forma simultània, es comptabilitzarà com a especialitat en aquest període, per l'apartat 7.1.1, d'entre les impartides, aquella que consti primer en l'ordre de preferència triat per l'aspirant. En cas que cap d'aquestes especialitats sigui una a les quals opta l'aspirant, es comptabilitzarà en funció del cos aquella que estableix el vincle per l'apartat 7.1.2 o 7.1.3.

- En cas que s'hagi treballat en diferents períodes i especialitats de forma simultània, de manera que un dels períodes inclou els altres, es tindrà només en compte el període més llarg treballat amb l'especialitat associada, que és el que estableix el vincle.

- L'experiència docent en llocs d'àmbit d'ensenyament secundari en centres i aules de formació de persones adultes (SCO - Àmbit de la comunicació, SCS - Àmbit de les ciències socials i la participació i SMA - Àmbit de matemàtiques, ciències i tecnologia) es comptabilitzarà en l'especialitat que l'aspirant hagi triat per ordre de preferència d'entre les que corresponen a l'àmbit.

- L'experiència docent en llocs de treball específics temporals (AAP - Aula d'acollida (P), ADC - Aula d'acollida (S), AIP - Aula integral de suport (P), AIS - Aula integral de suport (S), PTT - Programa de transició al treball, PQP - Programa de qualificació professional…) es comptabilitzarà per l'apartat 7.1.1 en l'especialitat que l'aspirant hagi triat per ordre de preferència si són del mateix cos; en cas que sigui d'un altre cos es comptabilitzarà per l'apartat 7.1.3.

-L'experiència docent en els llocs de “reforç covid” (998 - Lloc provisional de reforç (Primària) i 999 - Lloc provisional de reforç (Secundària)) es comptabilitzarà en l'especialitat per a la qual ha estat seleccionada i que consta en el registre informàtic com a especialitat de reforç en aquell període de temps.

- En cas que una persona aspirant hagi prestat serveis per un nomenament de substitució, se li computarà el temps de serveis d'acord amb l'especialitat per a la qual ha estat seleccionada de la borsa d'interins i que li consta en el registre informàtic com a especialitat de reforç en aquell període de temps.

- Les persones aspirants en situacions administratives i llicències que comporten reserva de lloc de treball, així com adscripcions a serveis administratius, se'ls computarà l'experiència docent en l'especialitat per la qual han estat nomenades.

- Els serveis prestats en centres hospitalaris són valorats pel subapartat que correspongui sempre que siguin ensenyaments reglats.

- Els serveis prestats per professionals que hagin impartit el primer cicle de l'educació infantil que tinguin el títol de mestre o mestra especialista en educació infantil o del títol del grau equivalent, o del de tècnic o tècnica superior en educació infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a algun dels anteriors són valorats pel subapartat 7.1.3.

No poden acumular-se les puntuacions corresponents a l'experiència docent quan els serveis s'hagin prestat simultàniament en més d'un centre docent.

S'entén per centres públics els centres als quals es refereix el capítol II del títol IV de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, els integrats en la xarxa pública de centres creats i sostinguts per les administracions educatives. Tenen consideració d'administracions educatives tant la Generalitat de Catalunya com l'Estat o altres comunitats autònomes.

El centres de titularitat de l'Administració local, tot i ser centres públics, no formen part de la xarxa de centres públics d'una administració educativa, per això s'han d'incloure dins la categoria «altres centres». Pel que fa als centres municipals que tenen dependència del Consorci d'Educació de Barcelona, també s'inclouen en la categoria d'altres centres.

Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació o organismes competents dels països respectius d'acord amb el procediment establert per la seva administració educativa, en els quals s'ha de fer constar el temps de prestació de serveis i el caràcter de centre públic o privat, el nivell educatiu i la matèria impartida. Els certificats esmentats s'han de presentar traduïts al català o al castellà.

Els serveis prestats a l'estranger són valorats pel subapartat que correspongui segons les dades que contingui el certificat.

Es tindrà en compte un màxim de deu anys, cadascun dels quals haurà de ser valorat en un sol dels subapartats, d'acord amb els criteris següents:

7.1.1 Per cada any d'experiència docent en l'especialitat del cos a què opta l'aspirant, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,700 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

7.1.2 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats del mateix cos al qual s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,350 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

7.1.3 Per cada any d'experiència docent en altres especialitats d'altres cossos diferents del cos a què s'opta, en centres públics de titularitat d'una administració educativa: 0,125 punts.

Documents justificatius: quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres o serveis educatius dependents del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya no s'ha de presentar cap justificació perquè consta informada al registre informàtic del Departament. Quan l'experiència docent s'hagi prestat en centres dependents d'altres departaments de la Generalitat de Catalunya o d'una altra administració educativa és necessari presentar el certificat expedit per l'òrgan competent on consti el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

7.1.4 Per cada any d'experiència docent en especialitats del mateix nivell o etapa educativa que l'impartit pel cos a què opta l'aspirant, en altres centres: 0,100 punts.

Documents justificatius: certificat expedit per la direcció del centre o contractes laborals o nomenaments com a personal interí, juntament amb l'informe de vida laboral. En el certificat expedit per la direcció del centre ha de constar el cos, l'especialitat i les dates exactes d'inici i de finalització.

7.2 Formació acadèmica (màxim 3 punts)

7.2.1 Expedient acadèmic en el títol al·legat com a requisit de participació, sempre que el títol al·legat es correspongui amb el nivell de titulació exigit amb caràcter general per a l'ingrés en el cos (màxim 1,5000 punts).

Es valora exclusivament la nota mitjana de l'expedient acadèmic del títol exigit amb caràcter general i al·legat per a l'ingrés al cos tal com s'indica a continuació:

De 6,01 punts fins a 7,50 punts: 1,0000 punt.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 1,5000 punts.

Quan les notes estiguin expressades en valors de 0 a 4, s'aplica la següent equivalència:

D'1,51 punts fins a 2,25 punts: 1,0000 punt.

De 2,26 punts fins a 4 punts: 1,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica en la qual es facin constar la nota mitjana final obtinguda de totes les assignatures i cursos exigits per a l'obtenció del títol al·legat.

En cas que no consti la nota mitjana en la certificació acadèmica, s'aplicaran les equivalències següents respecte a l'escala de puntuacions de 0 a 10 punts:

Aprovat: 5 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què a la certificació acadèmica figurin les assignatures amb diferent valor de crèdits s'ha de fer el càlcul de la mitjana fent prèviament l'adaptació percentual de les puntuacions d'acord amb els crèdits que té cada assignatura.

En aquests casos s'ha de fer la ponderació i el càlcul de la nota mitjana d'acord amb el que s'estableix a continuació:

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'aprovat x 5.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de notable x 7.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació d'excel·lent x 9.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de matrícula d'honor x 10.

Nombre de crèdits d'assignatures amb la qualificació de convalidació x 5.

Nota mitjana = Suma de les multiplicacions / Total de crèdits exigits per a l'obtenció del títol.

Per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient acadèmic, en els casos en què en la certificació acadèmica figurin les assignatures amb puntuació d'1 a 4 punts, s'apliquen les equivalències següents:

Aprovat: 1 punt.

Notable: 2 punts.

Excel·lent: 3 punts.

Matrícula d'honor: 4 punts.

En el cas que a l'expedient acadèmic s'hi faci constar tant la qualificació literal com la numèrica, només es té en consideració aquesta darrera.

Les qualificacions amb l'expressió literal de bé es consideren equivalents a 6 punts (escala de 0 a 10 punts) i les que tinguin l'expressió literal de convalidat o d'apte seran equivalents a 5 punts (escala de 0 a 10 punts).

Si a l'expedient acadèmic es recull l'expressió “assignatura adaptada” cal aportar la certificació acadèmica acreditativa de la puntuació obtinguda en cursar l'assignatura segons l'antic pla d'estudis.

En el cas que no s'aporti la corresponent certificació acadèmica personal, però es presenti una còpia confrontada amb l'original del títol o de la certificació d'abonament de drets d'expedició d'aquest, es considera que l'aspirant va obtenir la nota mitjana d'aprovat.

7.2.2 Postgraus, doctorat i premis extraordinaris

7.2.2.1 Pel certificat o diploma acreditatiu d'estudis universitaris de tercer cicle (Reial decret 778/1998, de 30 d'abril); el títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), o la suficiència investigadora o qualsevol altre títol equivalent sempre que no siguin requisits per a l'ingrés en la funció pública docent: 1,0000 punt.

No seran objecte de baremació els certificats o diplomes acreditatius d'estudis avançats i la suficiència investigadora quan ja s'hagi al·legat el títol de doctor o doctora.

Aquest subapartat està referit exclusivament als estudis oficials de postgrau.

El títol oficial de màster (Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre), que ha de tenir un mínim de 60 crèdits, ha d'estar dedicat a la formació avançada de caràcter especialitzat o multidisciplinari, dirigida a una especialització acadèmica o professional o bé a promoure la iniciació en tasques investigadores.

Per a aquest subapartat únicament es pot valorar un sol màster oficial, si s'al·lega més d'un, es pot valorar pel subapartat 7.3.2.

Els altres màsters no oficials que es puguin acreditar, no regulats pel que estableix el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, poden ser valorats pel subapartat 7.3.2.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol corresponent o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

7.2.2.2 Per tenir el títol de doctor o doctora: 1,0000 punt.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest.

7.2.2.3 Per haver obtingut premi extraordinari en el doctorat: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acreditativa corresponent.

7.2.3 Altres titulacions universitàries

Es valoren les titulacions universitàries de caràcter oficial en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per a l'ingrés al cos, com s'indica a continuació.

7.2.3.1 Titulacions universitàries de primer cicle

Per cada títol de diplomat o diplomada, enginyer tècnic o enginyera tècnica, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, o altres títols declarats legalment equivalents, així com pels estudis corresponents al primer cicle d'una llicenciatura, arquitectura o enginyeria: 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A2 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el primer títol o estudis d'aquesta naturalesa que l'aspirant al·legui com a requisit de participació.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1 no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa que hagi estat necessari superar per a l'obtenció del primer títol de persona llicenciada, enginyera o arquitecta que presenti l'aspirant.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, si és el cas, certificació d'abonament dels drets d'expedició corresponents. En el cas d'estudis de primer cicle, certificació acadèmica en què s'acrediti la superació dels estudis.

7.2.3.2 Titulacions universitàries de segon cicle

Per cada títol dels estudis corresponents al segon cicle d'una llicenciatura, arquitectura i enginyeria, o altres títols declarats legalment equivalents: 1,0000 punt.

En el cas d'aspirants a cossos de funcionaris docents de subgrup A1, no es valoren per aquest apartat, en cap cas, el títol o estudis d'aquesta naturalesa necessaris per l'obtenció del primer títol de llicenciat, enginyer o arquitecte que al·legui l'aspirant com a requisit de participació.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

L'aspirant que hagi cursat un primer cicle i un segon cicle computarà 1,0000 punt per cada cicle.

7.2.4 Titulacions d'ensenyaments de règim especial i de formació professional inicial

Es valoraran les titulacions corresponents a ensenyaments de règim especial atorgades per les escoles oficials d'idiomes, conservatoris professionals i superiors de música i escoles d'art, així com les de la formació professional inicial, en el cas de no haver estat al·legades com a requisit per ingressar en la funció pública docent o, si és el cas, no hagin estat necessàries per a l'obtenció del títol al·legat.

Es valoren de la forma següent:

7.2.4.1 Per cada titulació professional de música o dansa: 0,5000 punts.

Documents justificatius: certificació acadèmica del títol al·legat per a l'ingrés al cos i també de tots els que s'al·leguin com a mèrits o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

7.2.4.2 Per cada certificació de nivell avançat o equivalent d'escoles oficials d'idiomes

D'acord amb les noves equivalències establertes pel Reial decret 1041/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 23 de desembre), s'entén per nivell avançat les titulacions de nivell C1 i C2 del Marc europeu comú de referència. En aquest sentit, s'atorgarà puntuació de 0,500 punts per cada certificació.

Documents justificatius: certificació acadèmica dels títols o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició.

Només es considerarà la titulació de nivell acreditat d'un idioma en aquest apartat, sempre que no sigui requisit d'accés als cossos docents.

7.2.4.3 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o còpia confrontada amb l'original d'aquest.

7.2.4.4 Per cada titulació de tècnic o tècnica superior de formació professional o equivalent: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o còpia confrontada amb l'original d'aquest.

7.2.4.5 Per cada titulació de tècnic esportiu o tècnica esportiva superior: 0,2000 punts.

Documentació acreditativa: certificat acadèmic on consti que ha superat els estudis necessaris per a l'obtenció del títol o còpia confrontada amb l'original d'aquest.

7.3 Altres mèrits (màxim 5 punts)

7.3.1 Per cada fase d'oposició superada en la mateixa especialitat del cos al qual s'opta, en un procediment d'ingrés a cossos de funcionaris docents a partir de l'any 2012, inclòs: 2,5 punts.

Si s'ha superat més d'una fase d'oposició, només es valorarà un màxim de dos procediments des de l'any 2012, inclòs.

Documents justificatius: quan s'hagi superat una convocatòria del Departament d'Educació, no serà necessari presentar cap document acreditatiu. En els altres casos cal presentar un certificat emès pel tribunal qualificador o per l'organisme competent.

7.3.2 Formació permanent (màxim 2 punts)

Per cada curs de formació permanent i perfeccionament superat, relacionat amb l'especialitat a la qual s'opta o amb l'organització escolar, les noves tecnologies aplicades a l'educació, la didàctica, la psicopedagogia o la sociologia de l'educació, convocat per administracions públiques amb plenes competències educatives o per universitats, o activitats incloses en el pla de formació permanent organitzats per entitats col·laboradores amb les administracions educatives, o activitats reconegudes per l'administració educativa corresponent:

a) No inferior a 3 crèdits: 0,2000 punts.

b) No inferior a 10 crèdits: 0,5000 punts.

Cada crèdit equival a 10 hores.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoraran en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

A l'efecte d'aquest subapartat, es podran acumular els cursos no inferiors a dos crèdits que compleixin els requisits que s'especifiquen en aquest subapartat.

Consideracions generals referents als de la formació permanent:

S'inclouen dins dels cursos de formació i perfeccionament totes les activitats de formació que es trobin dins dels plans de formació permanent, ja siguin de la modalitat de formació en centre (assessorament, curs i taller de centre) o de la modalitat individual (curs, seminari, seminari de coordinació, taller, grup de treball, intercanvi d'experiències, jornada, conferència, trobada pedagògica i taula rodona). Per administracions educatives s'entén tant la Generalitat de Catalunya, l'Estat o altres comunitats autònomes.

Els cursos organitzats per les universitats (públiques o privades i de l'Estat espanyol o de l'estranger) poden ser valorats sempre que s'acreditin amb el corresponent certificat on s'indiqui el nombre d'hores de durada.

Els cursos organitzats per les entitats reconegudes pel Departament d'Educació o per d'altres administracions educatives poden ser valorats sempre que l'entitat faci constar explícitament que l'activitat està reconeguda indicant la resolució de reconeixement.

No es poden valorar en aquest subapartat els cursos o activitats que condueixin a l'obtenció d'un títol o acreditació acadèmica, com ara el certificat d'aptitud pedagògica, els cursos de doctorat o els cursos per a l'obtenció d'una titulació universitària. Així mateix, tampoc seran valorats els cursos o activitats la finalitat dels quals sigui l'obtenció de la formació pedagògica o didàctica a què es refereix l'article 100.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, o del títol d'especialització didàctica o del certificat d'aptitud pedagògica.

En cap cas computaran per a aquest apartat els cursos que condueixin a l'obtenció d'una titulació oficial d'idiomes equivalents als nivells MECR realitzats a les escoles oficials d'idiomes, Escola d'Idiomes Moderns, Institut Obert de Catalunya i universitats, entre d'altres.

8.1 Valoració provisional de mèrits

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públics els acords d'aprovació dels resultats de la valoració provisional dels mèrits al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat).

Una vegada publicats els acords esmentats s'ha d'obrir un termini de deu dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació per a la presentació de reclamacions referides a aquesta valoració i adreçades a la presidència del tribunal, dins de l'espai personal de l'aplicació.

En aquest tràmit no es podran al·legar nous mèrits que no constin en el formulari de la sol·licitud de participació.

8.2 Valoració definitiva de mèrits

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics farà públics els acords d'aprovació dels resultats de la valoració definitiva dels mèrits al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat) i estaran disponibles dins de l'espai personal de l'aplicació. Amb aquesta publicació es donen per respostes les reclamacions interposades quant a la valoració provisional de mèrits.

Aquests acords contindran la valoració dels mèrits al·legats de les persones aspirants assignades a cada tribunal de totes les especialitats sol·licitades. La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publica la valoració global i definitiva dels mèrits de les persones aspirants per especialitats, ordenades per la puntuació obtinguda.

8.3 Criteris per resoldre els empats

Si en l'ordenació de les persones aspirants d'acord amb les puntuacions totals obtingudes es produeixen empats, el tribunal els ha de resoldre atenent successivament els criteris següents:

a) Major temps d'experiència docent en llocs de treball del mateix cos i especialitat respecte del qual s'hagi sol·licitat la participació com a primera opció (apartat 7.1.1). A aquest efecte computen tots els dies de prestació de serveis en centres públics.

b) Major temps d'experiència docent en llocs de treball en altres especialitats del mateix cos respecte del qual s'hagi sol·licitat la participació com a primera opció (apartat 7.1.2). A aquest efecte computen tots els dies de prestació de serveis en centres públics.

c) Major temps d'experiència docent en llocs de treball en altres especialitats d'altres cossos diferents respecte del qual s'hagi sol·licitat la participació com a primera opció (apartat 7.1.3) A aquest efecte computen tots els dies de prestació de serveis en centres públics.

d) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents apartats de primer nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.1, 7.2 i 7.3).

e) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents subapartats de segon nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.2.1, 7.2.2, 7.2.3, 7.2.4, 7.3.1 i 7.3.2).

e) Major puntuació obtinguda en cadascun dels diferents subapartats de tercer nivell, pel mateix ordre en què apareix en el barem (7.2.2.1, 7.2.2.2, 7.2.2.3, 7.2.3.1, 7.2.3.2, 7.2.4.1, 7.2.4.2, 7.2.4.3, 7.2.4.4 i 7.2.4.5).

8.4 Llistes de persones seleccionades

Finalitzada la valoració de mèrits, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics publicarà al Tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya, eTauler (http://tauler.gencat.cat), així com al web del Departament d'Educació, l'acord de cada tribunal per especialitat amb la llista definitiva de les persones seleccionades a l'especialitat corresponent, segons la puntuació total obtinguda en la valoració dels mèrits.

Contra la llista definitiva de persones aspirants seleccionades publicada per la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics les persones interessades poden interposar recurs d'alçada davant el director general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d'un mes.

8.5 Publicació al DOGC de les llistes úniques de persones seleccionades

El Departament d'Educació publica al DOGC les llistes úniques de persones aspirants seleccionades, per cossos i especialitats, així com al web del Departament d'Educació oposicionsdocents.gencat.cat.

Un cop publicada la llista de persones seleccionades, es requerirà la presentació de la documentació dels requisits de participació que no s'hagin pogut comprovar.

8.6 Llista complementària de persones aspirants seleccionades

D'acord amb el que estableix l'article 61 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, quan es produeixin renúncies de les persones aspirants seleccionades als drets derivats de la participació en el procediment selectiu, abans del seu nomenament o presa de possessió, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de requerir al tribunal corresponent, una llista complementària de les persones aspirants que segueixen als proposats, per a la seva inclusió a la llista definitiva de persones aspirants seleccionades.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics ha de realitzar el tràmit necessari perquè el Ministeri d'Educació i Formació Professional nomeni funcionaris de carrera dels cossos corresponents els aspirants que hagin estat seleccionats en aquest procediment.

D'acord amb el que estableix la disposició transitòria cinquena del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, i les disposicions addicionals sisena i vuitena de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública, així com en l'article 61.6 i 7 del text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, el concurs excepcional d'estabilització només constarà de la valoració dels mèrits a què es refereix aquesta disposició transitòria. Conclosa la valoració dels mèrits, les administracions educatives efectuaran els tràmits per a l'aprovació de l'expedient del concurs, amb les persones aspirants ordenades d'acord amb les puntuacions obtingudes.

Per aquest motiu, atès el disposa el Reial decret esmentat, el nomenament de les persones seleccionades com a personal funcionari de carrera té efectes des de l'1 de setembre de 2023.

La presa de possessió com a funcionaris de carrera a la destinació adjudicada és en data 1 de setembre de 2023. Les persones qui en el termini dels cinc dies següents a aquesta data no s'incorporin a les destinacions adjudicades, s'entén que renuncien a tots els drets que els puguin correspondre per la seva participació en el procediment selectiu.

Així mateix, d'acord amb el que preveu l'article 10.1, apartat d), del Reial decret 276/2007, de 23 de febrer, modificat pel Reial decret 270/2022, de 12 d'abril, els aspirants que superin el procés selectiu estaran obligats, a l'efecte d'obtenir el seu primer destí definitiu en l'àmbit del Departament d'Educació, a participar, tant en el primer concurs de trasllats que es convoqui com en els successius, en la forma que determinin les respectives convocatòries.

Són equivalents a l'efecte de la docència les titulacions que es detallen per a cada especialitat, així com aquelles que hagin estat declarades equivalents a alguna de les titulacions incloses en aquest annex 2.

Cos de professors d'ensenyament secundari

Codi

Especialitats

Titulacions

TEC

Tecnologia

Enginyer/a tècnic/a

Arquitecte/a tècnic/a

Diplomat/ada en Màquines Navals

Diplomat/ada en Navegació Marítima

Diplomat/ada en Radioelectrònica Naval

501

Administració d'empreses

Diplomat/ada en Ciències Empresarials

Diplomat/ada en Gestió i Administració Pública

502

Anàlisi i química industrial

Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en Química Industrial

Enginyer/a tècnic/a forestal, especialitat en Indústries Forestals

504

Construccions civils i edificacions

Arquitecte/a tècnic/a

Enginyer/a tècnic/a industrial, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a en Topografia

505

Formació i orientació laboral

Diplomat/ada en Ciències Empresarials

Diplomat/ada en Relacions Laborals

Diplomat/ada en Treball Social

Diplomat/ada en Educació Social

Diplomat/ada en Gestió i Administració Pública

506

Hoteleria i turisme

Diplomat/ada en Turisme

507

Informàtica

Diplomat/ada en Estadística

Enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Gestió

Enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Sistemes

Enginyer/a tècnic/a de Telecomunicacions, especialitat en Telemàtica

508

Intervenció sociocomunitària

Mestre, en totes les especialitats

Diplomat/ada en Educació Social

Diplomat/ada en Treball Social

509

Navegació i instal·lacions marines

Diplomat/ada en Màquines Navals

Diplomat/ada en Navegació Marítima

Diplomat/ada en Radioelèctrica Naval

Enginyer/a tècnic/a naval, en totes les especialitats

510

Organització i gestió comercial

Diplomat/ada en Ciències Empresarials

511

Organització i processos de manteniment de vehicles

Diplomat/ada en Navegació Marítima

Diplomat/ada en Radioelectrònica Naval

Diplomat/ada en Màquines Navals

Enginyer/a tècnic/a aeronàutic, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a agrícola, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a forestal, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a de mines, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a naval, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a industrial, en totes les especialitats

512

Organització i projectes de fabricació mecànica

Enginyer/a tècnic/a industrial, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a de mines, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a en disseny industrial

Enginyer/a tècnic/a aeronàutic, especialitat en Aeronaus o en Equips i Materials Aeroespacials

Enginyer/a tècnic/a naval, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en Explotacions Agropecuàries, en Indústries Agràries i Alimentàries, o en Mecanització i Construccions Rurals

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, especialitat en Construccions Civils

Diplomat/ada en Màquines Navals

513

Organització i projectes de sistemes energètics

Enginyer/a tècnic/a industrial, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a aeronàutic, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a d'obres públiques, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a naval, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a agrícola, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a de mines, en totes les especialitats

Diplomat/ada en Màquines Navals

515

Processos de producció agrària

Enginyer/a tècnic/a agrícola, en totes les especialitats

Enginyer/a tècnic/a forestal, en totes les especialitats

516

Processos en la indústria alimentària

Enginyer/a tècnic/a agrícola, especialitat en Indústries Agràries i Alimentàries

518

Processos sanitaris

Diplomat/ada en Infermeria

520

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat Tèxtil

522

Processos i productes d'arts gràfiques

Enginyer/a tècnic/a en Disseny Industrial

Enginyer/a tècnic/a forestal, especialitat en Indústries Forestals

Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en Química Industrial

523

Processos i productes de fusta i mobles

Enginyer/a tècnic/a forestal, especialitat en Indústries Forestals

Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en Mecànica

Enginyer/a tècnic/a en Disseny Industrial

Arquitecte/a tècnic/a

524

Sistemes electrònics

Diplomat/ada en Radioelectrònica Naval

Enginyer/a tècnic/a aeronàutic, especialitat en Aeronavegació

Enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Sistemes

Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en Electricitat o en Electrònica Industrial

Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, en totes les especialitats

525

Sistemes electrotècnics i automàtics

Diplomat/ada en Radioelectrònica Naval

Enginyer/a tècnic/a aeronàutic, especialitat en Aeronavegació

Enginyer/a tècnic/a en Informàtica de Sistemes

Enginyer/a tècnic/a industrial, especialitat en Electricitat o en Electrònica Industrial

Enginyer/a tècnic/a de telecomunicació, en totes les especialitats

 

 

Cos de professors tècnics de formació professional

 

Codi

Especialitats

Titulacions

601

Cuina i pastisseria

Tècnic/a superior en Restauració

Tècnic/a especialista en Hoteleria

603

Estètica

Tècnic/a superior a Estètica

Tècnic/a especialista en Estètica

604

Fabricació i instal·lació fusteria i mobles

Tècnic/a superior en Producció de Fusta i Moble

Tècnic/a superior en Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble

Tècnic/a especialista en Construcció Industrial de Fusta

Tècnic/a especialista ebenista

Tècnic/a especialista en Fusta

Tècnic/a especialista modelista de Foneria

Tècnic/a especialista en Disseny i Fabricació de Mobles

609

Manteniment de vehicles

Tècnic/a superior en Automoció

Tècnic/a especialista en Mecànica i Electricitat de l'Automòbil

Tècnic/a especialista en Automoció

Tècnic/a especialista en Manteniment de Màquines i Equips de Construcció i Obres

611

Mecanització i manteniment de màquines

Tècnic/a superior en Producció per Mecanització

Tècnic/a superior en Programació de la Producció en Fabricació Mecànica

Tècnic/a especialista en Muntatge i Construcció de Maquinària

Tècnic/a especialista en Micromecànica de Màquines Eines

Tècnic/a especialista en Micromecànica d'Instrument

Tècnic/a especialista instrumentista en Sistemes de Mesura

Tècnic/a especialista en Muntatges Mecànics i Utillatges

Tècnic/a especialista Mecànic d'Armes

Tècnic/a especialista en Fabricació Mecànica

Tècnic/a especialista en Màquines Eina

Tècnic/a especialista en Matrius i Motlles

Tècnic/a especialista en Control de Qualitat

Tècnic/a especialista en Micromecànica i Rellotgeria

617

Patronatge i confecció

Tècnic/a superior en Processos de Confecció Industrial

Tècnic/a superior en Patronatge

Tècnic/a superior en Patronatge i Moda

Tècnic/a especialista en Confecció Industrial de Peces Exteriors

Tècnic/a especialista en Confecció Industrial de Peces Interiors

Tècnic/a especialista en Confecció a Mida de Senyora

Tècnic/a especialista en Producció en Indústries de la Confecció

Tècnic/a especialista en Sastreria i Modisteria

Tècnic/a especialista Confecció de Teixits

618

Perruqueria

Tècnic/a superior en Assessoria d'Imatge Personal

Tècnic/a especialista en Perruqueria

623

Producció en arts gràfiques

Tècnic/a superior en Producció en Indústries d'Arts Gràfiques

Tècnic/a especialista en Composició

Tècnic/a especialista en Enquadernació

Tècnic/a especialista en Impressió

Tècnic/a especialista en Processos Gràfics

Tècnic/a especialista en Reproducció Fotomecànica

Tècnic/a especialista en Composició d'Arts Gràfiques

626

Serveis de restauració

Tècnic/a superior en Restauració

Tècnic/a especialista en Hoteleria

628

Soldadures

Tècnic/a superior en Construccions Metàl·liques

Tècnic/a especialista en Construccions Metàl·liques i soldador/a

Tècnic/a especialista en Soldadures

Tècnic/a especialista en Fabricació Soldada

Tècnic/a especialista en Caldereria en Xapa Estructural

Tècnic/a especialista en Construcció Naval

Tècnic/a especialista Traçador Naval

 

 

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

703

Conservació i restauració d'obres escultòriques

Títol superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals, especialitat d'Escultura

Títols recollits a l'article 2 del Reial decret 440/10994, d'11 de març, corresponents a la secció d'Escultura

709

Disseny d'interiors

Títol de Disseny, especialitat Disseny d'Interiors

710

Disseny de moda

Títol de Disseny, especialitat Disseny de Moda

711

Disseny de producte

Títol de Disseny, especialitat Disseny de Productes

712

Disseny gràfic

Títol de Disseny, especialitat Disseny Gràfic

 

 

Cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 

Codi

Especialitats

Titulacions

806

Enquadernació Artística

Enquadernació artística

809

Modelisme i Maquetisme

Moblament

Arquitectura Efímera

Aparadorisme

Elements de Jardí

Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

Mobiliari

Modelisme Industrial

Modelisme i Maquetisme

812

Talla en pedra i fusta

Arts Aplicades a l'Escultura

Arts Aplicades a la Fusta

Arts Aplicades a la Pedra

813

Tècniques ceràmiques

Ceràmica Artística

Paviments i Revestiments Ceràmics

Modelisme i Matriceria Ceràmica

817

Tècniques de patronatge i confecció

Estilisme d'Indumentària

Modelisme d'Indumentària

  • Darrera modificació: 05/09/2022 10:00