Inscripció a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Requisits generals

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.1)
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.


Requisits específics


Professors d'ensenyament secundari i Professors d'escoles oficials d'idiomes

 1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Tenir un títol oficial de màster2)que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari. La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009: el certificat d'aptitud pedagògica (CAP), els títols d'especialització didàctica i el certificat de qualificació pedagògica (CQP).
 3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes i a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:
 4. Per impartir cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes han d'acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s'estableixen a l'annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


Professors d'arts plàstiques i disseny

 1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:


Professors tècnics de formació professional

 1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica. Per als aspirants que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau corresponent: mateix requisit de màster que per als Professors d'ensenyament secundari (amb les mateixes exempcions); per als aspirant que tenen titulació equivalent a efectes de docència: certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.3)
 3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:


Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:


Mèrits

Als aspirants a formar part de la borsa de treball se'ls assigna una puntuació corresponents als mèrits, d'acord amb l'Annex 3 de la RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació. Aquesta puntuació es té en compte en l'ordenació dins de la borsa de treball de les persones que hi accedeixen.

Barem de mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de presentació de la sol·licitud.
Així mateix, un mèrit no pot ser valorat en més d'un apartat o subapartat, ni pot ser valorat com a mèrit i com a requisit simultàniament.

El barem de mèrits consta de dos apartats:

 1. Experiència docent
 2. Formació acadèmica

Podeu consultar el detall del barem i tots els seus subapartats a l'annex 3 de la Resolució.

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 28 de juliol de 2020 al 17 de febrer de 2021.

Cossos i especialitats convocats

Tot i que la borsa estigui oberta, només es permet la inscripció en les especialitats i serveis territorials que es poden consultar en aquest aplicatiu:

Especialitats obertes

La llista d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin.
En l'aplicatiu, al costat de cadascuna de les especialitats, s'indica si es permet la inscripció presentant la matrícula del màster i/o el full de compromís d'obtenir-lo. En cas de no indicar res, és necessari tenir la titulació del màster.
Podeu consultar les especialitats a les quals us podeu inscriure d'acord amb les titulacions que teniu al següent aplicatiu:
Consulta dels ensenyaments que es poden impartir.

Sol·licitud d'inscripció

La inscripció a la borsa s'ha de tramitar de manera telemàtica en aquest enllaç:

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de treball docent.

Posteriorment, s'ha de fer arribar el resguard de sol·licitud, juntament amb la documentació, al servei territorial preferent o al CEB.

Un cop tramitada la sol·licitud i la documentació, rebreu un correu del servei territorial preferent o del CEB.
A partir d'aquell moment tindreu accés a l'aplicatiu de consulta de dades de la borsa de treball docent on podreu veure el vostre número de barem provisional.

Documentació

1. Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o del passaport, vàlid i en vigor. En el cas de no tenir la nacionalitat espanyola, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

Amb motiu de la covid-19, aquest requisit també es pot acreditar amb un informe de salut, que conté el resum de la història clínica del Centre d'Assistència Primària (CAP), del Servei Català de Salut.


3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s'ha de presentar cap document específic sinó que només s'ha de signar.

4. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Fotocòpia compulsada del títoll exigit o expedient acadèmic acreditatiu d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar. 4)

7. Per als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, una fotocòpia compulsada d'un del documents següents o del seu resguard de pagament: títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o títol d'especialització didàctica.5)

Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen el títol oficial de màster de formació del professorat poden presentar fotocòpia compulsada del full de matrícula o del resguard de pagament o bé un certificat que així ho acrediti.


8. Excepcionalment, per a determinades especialitats i de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d'obtenir aquesta titulació abans de l'inici del curs 2023-2024.

9. Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar a la sol·licitud d'accés a la borsa de personal interí docent.

Amb motiu de la covid-19, la documentació acreditativa dels requisits i dels mèrits es pot presentar mitjançant fotocòpia, sense necessitat que sigui compulsada. En aquest cas, haureu de signar la Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada.

10. A part d'aquests, cal presentar tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l'autobarem de la sol·licitud.

La sol·licitud, la declaració responsable i la resta de documentació s'ha d'escanejar i enviar per via telemàtica als serveis territorials preferents o al CEB a través del registre electrònic (Petició genèrica). Atès que la petició genèrica té un límit de 5 Mb per petició, és possible que hagueu d'adjuntar els fitxers comprimits o bé presentar més d'una petició.

Llistat provisional d'admesos i exclosos

Accés a la consulta

Termini de reclamacions: del 10 al 19 de març, ambdós inclosos.

Les reclamacions s'han de presentar, preferentment, de manera telemàtica al Registre Electrònic de la Generalitat de Catalunya, per Petició Genèrica.

Llistat definitiu d'admesos i exclosos

Accés a la consulta

Les persones interessades que vulguin presentar recurs potestatiu de reposició ho han de fer en el termini d'un mes des del dia següent de la publicació de la Resolució al web. El recurs s'ha de presentar preferentment de forma telemàtica, mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat, via Petició Genèrica. Les sol·licituds s'han d'entrar indicant el servei territorial corresponent.


També es pot presentar presencialment al registre dels serveis territorials de l'àmbit territorial corresponent, o a qualsevol registre dels que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Per presentar documents al registre del servei territorial corresponent cal que demaneu cita prèvia, i seleccioneu el tema “Registre administratiu”.


1)
Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya a partir de l'any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
2)
Estan exemptes d'aquest requisit: les persones que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa; les persones que abans de l'1 d'octubre del 2009 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus; les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:
 • mestre o mestra,
 • diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
 • mestre o mestra d'ensenyament primari,
 • llicenciatura de pedagogia o equivalent: llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació, llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació,
 • llicenciatura de psicopedagogia,
 • llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
 • títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
 • títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument),
 • títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant),
 • títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical),
 • títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
 • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
 • llicenciatura en psicologia de l'educació,
 • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
 • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
 • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).
3)
Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.
4)
 • Si es presenta l'expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d'expedició.
 • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
 • Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.
5)
 • Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d'octubre de l'any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, batxillerat o formació professional.
 • Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, el batxillerat o la formació professional).
 • Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d'un centre privat, ha d'expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d'un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.
 • Darrera modificació: 08/04/2021 15:36