Inscripció a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.1)
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.


Professors d'Ensenyament Secundari i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

 1. Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat, o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Títol oficial de màster de formació del professorat2).
 3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes i a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:
 4. Per impartir cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes han d'acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s'estableixen a l'annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


Professors d'Arts Plàstiques i Disseny

 1. Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:


Professors Tècnics de Formació Professional

 1. Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica. Per als aspirants que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau corresponent: mateix requisit de màster que per als Professors d'ensenyament secundari (amb les mateixes exempcions); per als aspirant que tenen titulació equivalent a efectes de docència: certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.3)
 3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:


Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 1. Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:


Excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat en una determinada especialitat docent, la convocatòria pot admetre la participació de persones que es trobin en vies de complir el requisit d'estar en possessió del Títol oficial de Màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica equivalent, en els casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, dins el termini que estableixi la convocatòria.

La participació condicionada pot no afectar a totes les especialitats convocades, si bé quan s'admeti en una especialitat, afectarà tots els serveis territorials.
L'incompliment de l'obtenció i presentació d'aquesta titulació dins el termini establert determina l'exclusió de la borsa de treball del personal interí docent, sense perjudici que la persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent adopti altres mesures en atenció a les circumstàncies excepcionals que es puguin produir.
En el cas que s'accedeixi a la borsa per aquesta via, l'ordre de prioritat en l'assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits, i té en compte les persones incloses en l'apartat a) per davant de les incloses en l'apartat b).

Als aspirants a formar part de la borsa de treball se'ls assigna una puntuació corresponents als mèrits, d'acord amb l'Annex 3 de la RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol4), per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació. Aquesta puntuació es té en compte en l'ordenació dins de la borsa de treball de les persones que hi accedeixen.

Barem de mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de presentació de la sol·licitud.

El barem de mèrits consta de dos apartats:

 1. Experiència docent
 2. Formació acadèmica

Podeu consultar el detall del barem i tots els seus subapartats a l'annex 3 de la Resolució.


Les persones que hagin estat excloses de la borsa de treball, independentment de quan hagin estat excloses, poden accedir-hi novament participant en aquesta convocatòria.

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 22 de juny al 20 de desembre de 2023.

Cossos i especialitats convocats

Tot i que la borsa estigui oberta, només es permet la inscripció en les especialitats i serveis territorials que es poden consultar en aquest aplicatiu:

Especialitats obertes

La relació d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cada servei territorial pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes, segons les necessitats que es produeixin. En el cas que aquests dies siguin inhàbils a la seu del servei territorial corresponent, el termini s'entén prorrogat al dia hàbil següent.
En l'aplicatiu, al costat de cadascuna de les especialitats, s'indica si es permet la inscripció presentant la matrícula del màster i/o el full de compromís d'obtenir-lo. En cas de no indicar res, és necessari tenir la titulació del màster.
Podeu consultar les especialitats a les quals us podeu inscriure d'acord amb les titulacions que teniu al següent aplicatiu:
Consulta dels ensenyaments que es poden impartir.

Sol·licitud d'inscripció

La inscripció a la borsa es pot fer mitjançant identificació amb idCAT Mòbil o amb Certificat Digital, o bé amb un codi d'usuari xtec i contrasenya.

La inscripció a la borsa s'ha de tramitar de manera telemàtica en aquest enllaç:

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de treball docent.

Instruccions per emplenar la sol·licitud

 • Un cop hàgiu accedit a la sol·licitud, heu d'emplenar les dades de cada pestanya i anar desant les dades.
 • La pestanya Doc./Avisos/Exclu.« és informativa, i us indica la documentació que haureu d'adjuntar a la sol·licitud.
 • Quan arribeu a la pestanya Tramitació, trobareu, a baix a la dreta, el botó Tramitar sol·licitud i adjuntar documentació. Si cliqueu aquest botó, us sortirà un avís que us permet continuar endavant o no, i estareu fent el primer pas per tramitar la sol·licitud (si no cliqueu D'acord, podreu seguir modificant les dades de la sol·licitud, però si cliqueu D'acord, les dades de la sol·licitud ja no es podran modificar, i haureu fet el primer pas per tramitar la sol·licitud).


A continuació, trobareu diferents botons. En aquest moment, el que cal fer és:

 1. Clicar al botó Descarregar imprès. Quan ho feu, us apareixerà el PDF de la vostra sol·licitud, que cal que imprimiu i signeu, per adjuntar-lo posteriorment amb la resta de la documentació.
 2. Adjuntar els documents PDF de la sol·licitud signada i la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud. En el moment en què cliqueu la pestanya per adjuntar un tipus de documentació us sortirà un nou avís que us dirigirà a l'aplicació per adjuntar-la. Cal que premeu D'acord, i posteriorment adjunteu la documentació corresponent i premeu Finalitza. Haureu de fer aquest procediment amb cada un dels botons per adjuntar documentació (sol·licitud signada, declaració responsable de salut, certificat negatiu de delictes sexuals, dades acadèmiques, etc.).
 3. Un cop adjuntada tota la documentació, l'aplicació us retornarà a la sol·licitud i heu de clicar a Finalitzar procés de documentació, pas 2 de la tramitació. Amb aquesta acció tramitareu definitivament la sol·licitud i es considera presentada davant de l'Administració. A partir d'aquest moment, només us sortirà el botó Consultar documentació.
 4. El servei territorial que heu sol·licitat com a preferent, pot requerir-vos mitjançant el correu electrònic que heu indicat a la sol·licitud, la presentació de nova documentació. Si és el cas, podreu accedir a la vostra sol·licitud, on trobareu els botons per adjuntar-la. És molt important que un cop heu adjuntat tota la documentació cliqueu el botó «Finalitzar revisió de documentació». En aquest moment, podreu consultar la sol·licitud i la documentació adjuntada, però ja no podreu realitzar cap canvi i el vostre servei territorial podrà continuar amb la gestió de la sol·licitud.
Un cop tramitada la sol·licitud i la documentació, rebreu un correu del servei territorial preferent o del CEB.
A partir d'aquell moment tindreu accés a l'aplicatiu de consulta de dades de la borsa de treball docent on podreu veure el vostre número de barem provisional.

Documentació

1. Còpia del document nacional d'identitat o del passaport, vàlid i en vigor, si s'escau.

2. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. (Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s'ha de presentar cap document específic sinó que només s'ha de signar).

4. En el moment en què es fa la sol·licitud s'ha de donar el consentiment explícit al Departament d'Educació per comprovar les dades al Registre Central de Delinqüents Sexuals. En cas que no es doni aquest consentiment s'ha de presentar una certificació negativa de l'esmentat registre en el moment que adjunteu la vostra documentació a la sol·licitud.


5. Còpia del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Còpia del títol exigit o de l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, amb indicació de l'any en què es van acabar.5)

7. Per als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, fotocòpia d'un del documents següents o del seu resguard de pagament:

títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o títol d'especialització didàctica.6)

8. Excepcionalment, per a determinades especialitats i de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d'obtenir aquesta titulació abans de la fi del curs 2024-2025.

9. Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar a la sol·licitud d'accés a la borsa de personal interí docent.

10. Cal annexar a la sol·licitud tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l’autobarem de la sol·licitud.1)
Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya a partir de l'any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
2)
La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:
- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Estan exemptes d'aquest requisit les persones que acreditin alguna de les següents condicions:

les persones que acreditin el Màster en psicopedagogia (PSI) o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l'educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que disposin d’una titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l’especialitat d’orientació educativa (aquesta exempció és únicament per l’especialitat (PSI) Orientació educativa);

les persones que abans de l'1 d'octubre del 2009 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:
 • mestre o mestra,
 • diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
 • mestre o mestra d'ensenyament primari,
 • llicenciatura en pedagogia o equivalent,
 • llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació, l
 • llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació,
 • llicenciatura en psicopedagogia,
 • llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
 • títol superior de música (especialitat pedagogia de la formació musical bàsica i general),
 • títol superior de música (especialita pedagogia de qualsevol instrument),
 • títol superior de música (especialitat pedagogia del cant),
 • títol superior de música (especialitat pedagogia del llenguatge i l'educació musical),
 • títol superior de dansa (especialitat pedagogia de la dansa),
 • llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, sempre i quan es pugui acreditar la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
 • llicenciatura en psicologia de l'educació,
 • llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
 • llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
 • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).
3)
Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.
4)
modificada per la RESOLUCIÓ EDU/1811/2022, de 8 de juny i per la RESOLUCIÓ EDU/2145/2023, de 16 de juny
5)
 • Si es presenta l'expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
 • Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.
6)
Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d'octubre de l'any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional. Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional). Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d'un centre privat, ha d'expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d'un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis. Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen el títol oficial de màster de formació del professorat poden presentar fotocòpia del full de matrícula o del resguard de pagament o bé un certificat que així ho acrediti.
 • Darrera modificació: 22/06/2023 09:40