Inscripció a la borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Requisits

Requisits generals

 1. Ser espanyol o nacional d'un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d'un altre estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, així com els seus fills i cònjuges i el fills d'aquests.
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.
 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.
 6. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
 7. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.1)


Requisits específics


Tenir la capacitació que acredita per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat requerida pel lloc de treball a ocupar, d'acord amb la taula de titulacions publicada al web del Departament d'Educació.


Professors d'Ensenyament Secundari i Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes

 1. Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat, o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Títol oficial de màster de formació del professorat2).
 3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes i a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:
 4. Per impartir cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes han d'acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s'estableixen a l'annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió dels llocs de treball docents.


Professors d'Arts Plàstiques i Disseny

 1. Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:


Professors Tècnics de Formació Professional

 1. Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica. Per als aspirants que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau corresponent: mateix requisit de màster que per als Professors d'ensenyament secundari (amb les mateixes exempcions); per als aspirant que tenen titulació equivalent a efectes de docència: certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.3)
 3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:


Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

 1. Títol de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.
 2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:


Participació condicionada

Excepcionalment, en el supòsit de manca de professorat en una determinada especialitat docent, la convocatòria pot admetre la participació de persones que es trobin en vies de complir el requisit d'estar en possessió del Títol oficial de Màster de Formació del Professorat o la formació pedagògica equivalent, en els casos següents:

a) Estar matriculades o estar cursant el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta.

b) Assumir el compromís de cursar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent exigida per impartir docència en els ensenyaments als quals s'opta, dins el termini que estableixi la convocatòria.

La participació condicionada pot no afectar a totes les especialitats convocades, si bé quan s'admeti en una especialitat, afectarà tots els serveis territorials.
L'incompliment de l'obtenció i presentació d'aquesta titulació dins el termini establert determina l'exclusió de la borsa de treball del personal interí docent, sense perjudici que la persona titular de la direcció general competent en matèria de personal docent adopti altres mesures en atenció a les circumstàncies excepcionals que es puguin produir.
En el cas que s'accedeixi a la borsa per aquesta via, l'ordre de prioritat en l'assignació de destinacions situa a aquestes persones després de les que compleixen tots els requisits, i té en compte les persones incloses en l'apartat a) per davant de les incloses en l'apartat b).

Mèrits

Als aspirants a formar part de la borsa de treball se'ls assigna una puntuació corresponents als mèrits, d'acord amb l'Annex 3 de la RESOLUCIÓ EDU/2182/2021, de 9 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació. Aquesta puntuació es té en compte en l'ordenació dins de la borsa de treball de les persones que hi accedeixen.

Barem de mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de presentació de la sol·licitud.

El barem de mèrits consta de dos apartats:

 1. Experiència docent
 2. Formació acadèmica

Podeu consultar el detall del barem i tots els seus subapartats a l'annex 3 de la Resolució.

Convocatòria actual

Curs 2021-22


Calendari

Termini de presentació de sol·licituds per formar part de la borsa de treball de personal docent: del 16 de juliol de 2021 al 15 de febrer de 2022.

Cossos i especialitats convocats

Tot i que la borsa estigui oberta, només es permet la inscripció en les especialitats i serveis territorials que es poden consultar en aquest aplicatiu:

Especialitats obertes

La llista d'especialitats per a les quals s'accepten sol·licituds a cadascun dels serveis territorials pot ser modificada els dies 1 i 15 de cada mes segons les necessitats que es produeixin.
En l'aplicatiu, al costat de cadascuna de les especialitats, s'indica si es permet la inscripció presentant la matrícula del màster i/o el full de compromís d'obtenir-lo. En cas de no indicar res, és necessari tenir la titulació del màster.
Podeu consultar les especialitats a les quals us podeu inscriure d'acord amb les titulacions que teniu al següent aplicatiu:
Consulta dels ensenyaments que es poden impartir.

Sol·licitud d'inscripció

La inscripció a la borsa s'ha de tramitar de manera telemàtica en aquest enllaç:

Sol·licitud d'inscripció a la borsa de treball docent.

 • Efectuada la tramitació de la sol·licitud, s'ha d'imprimir i signar el document que genera el sistema en format PDF.
 • Un cop tramitada la sol·licitud, s'ha d'adjuntar tota la documentació acreditativa dels requisits i mèrits, juntament amb el resguard de la sol·licitud signat.
 • Fet aquest tràmit, el sistema genera un document en format PDF, en el qual figuren les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació.
 • La sol·licitud es considera presentada davant de l'Administració i té validesa quan es tramita definitivament amb la documentació acreditativa dels mèrits i dels requisits.
Cal consultar l'aplicació i comprovar l'estat de la sol·licitud. Amb aquesta consulta també s'obté informació sobre la documentació acreditativa dels requisits o mèrits que, si s'escau, estiguin pendents d'acreditació.
Un cop tramitada la sol·licitud i la documentació, rebreu un correu del servei territorial preferent o del CEB.
A partir d'aquell moment tindreu accés a l'aplicatiu de consulta de dades de la borsa de treball docent on podreu veure el vostre número de barem provisional.

Documentació

1. Còpia del document nacional d'identitat o del passaport, vàlid i en vigor, si s'escau.

2. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. (Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s'ha de presentar cap document específic sinó que només s'ha de signar).

4. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració. (Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals).

5. Còpia del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Còpia del títol exigit o de l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, amb indicació de l'any en què es van acabar.4)

7. Per als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, fotocòpia d'un del documents següents o del seu resguard de pagament:

títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o títol d'especialització didàctica.5)

8. Excepcionalment, per a determinades especialitats i de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d'obtenir aquesta titulació abans de la fi del curs 2023-2024.

9. Declaració responsable sobre l'autenticitat de la còpia de la documentació presentada telemàticament per adjuntar a la sol·licitud d'accés a la borsa de personal interí docent.

10. Cal annexar a la sol·licitud tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l’autobarem de la sol·licitud.

1)
També es considera equivalent al nivell C de suficiència de català, als efectes de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball de personal interí docent, l'acreditació de la titulació del Cicle Elemental de Valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes. Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya a partir de l'any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
2)
Estan exemptes d'aquest requisit les persones que acreditin alguna de les següents condicions: haver impartit docència a l'ESO, el batxillerat o la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l'1 d'octubre del 2009;
haver obtingut, abans de l'1 d'octubre del 2009, una de les titulacions següents:
 • Títol professional d'especialització didàctica, certificat de qualificació pedagògica o certificat d'aptitud pedagògica.
 • Títol de mestre o mestra.
 • Diplomatura en professorat d'educació general bàsica.
 • Títol de mestre o mestra d'ensenyament primari.
 • Llicenciatura en pedagogia o equivalent.
 • Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació, Llicenciatura en filosofia i lletres - divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació.
 • Llicenciatura en psicopedagogia.
 • Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia de la formació musical bàsica i general).
 • Títol superior de música (especialita pedagogia de qualsevol instrument).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia del cant).
 • Títol superior de música (especialitat pedagogia del llenguatge i l'educació musical).
 • Títol superior de dansa (especialitat pedagogia de la dansa).
 • Llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica, sempre i quan es pugui acreditar la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives.
 • Llicenciatura en psicologia de l'educació,
 • Llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
 • Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
 • 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia, si s'acrediten amb una certificació emesa per la Universitat.
En el cas que es vulgui optar a impartir l'especialitat d'Orientació Educativa (PSI), tenir el Màster de Psicopedagogia o bé el Màster interuniversitari en psicologia de l'educació (orientació psicoeducativa en educació secundària), sempre que també es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa.
3)
Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.
4)
 • Si es presenta l'expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d'expedició del títol.
 • Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
 • Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.
5)
Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d'octubre de l'any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional. Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional). Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d'un centre privat, ha d'expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d'un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis. Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen el títol oficial de màster de formació del professorat poden presentar fotocòpia del full de matrícula o del resguard de pagament o bé un certificat que així ho acrediti.
 • Darrera modificació: 19/10/2021 17:13