Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:interins:inscripcio_a_la_borsa [19/10/2021 17:07]
rebeca.ten@secundaria.info
professorat:interins:inscripcio_a_la_borsa [19/10/2021 17:13] (actual)
rebeca.ten@secundaria.info
Línia 60: Línia 60:
  
   - Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o el títol de Grau corresponent o [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2007/​03/​16/​pdfs/​A01167-01188.pdf|altres títols equivalents]] a efectes de docència.   - Títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o el títol de Grau corresponent o [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2007/​03/​16/​pdfs/​A01167-01188.pdf|altres títols equivalents]] a efectes de docència.
-  - Per a les especialitats següents cal superar una [[http://ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​borsa-curs-2020-2021/​proves-capacitacio-especialitat/​|prova de capacitació]]: ​   {{:​professorat:​interins:​pc_arts_pla_stiques.png?​275|}}+  - Per a les especialitats següents cal superar una [[https://educacio.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​borsa-curs/​proves-capacitacio-especialitat/​|prova de capacitació]]: ​   {{:​professorat:​interins:​pc_arts_pla_stiques.png?​275|}}
 \\ \\
 === Professors Tècnics de Formació Professional === === Professors Tècnics de Formació Professional ===
Línia 66: Línia 66:
   - Títol de Diplomat Universitari,​ Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2007/​03/​16/​pdfs/​A01167-01188.pdf|altres títols equivalents]] a efectes de docència.   - Títol de Diplomat Universitari,​ Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2007/​03/​16/​pdfs/​A01167-01188.pdf|altres títols equivalents]] a efectes de docència.
   - Acreditar la **formació pedagògica i didàctica**. Per als aspirants que tenen titulació de //diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau// corresponent:​ mateix requisit de màster que per als Professors d'​ensenyament secundari (amb les mateixes exempcions);​ per als aspirant que tenen //​titulació equivalent a efectes de docència//:​ certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix ​ l’article 2 de l’[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2011-15628|Ordre EDU/​2645/​2011,​ de 23 de setembre]], per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.((Estan exemptes d'​aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat,​ la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.))   - Acreditar la **formació pedagògica i didàctica**. Per als aspirants que tenen titulació de //diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el titol de grau// corresponent:​ mateix requisit de màster que per als Professors d'​ensenyament secundari (amb les mateixes exempcions);​ per als aspirant que tenen //​titulació equivalent a efectes de docència//:​ certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix ​ l’article 2 de l’[[https://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2011-15628|Ordre EDU/​2645/​2011,​ de 23 de setembre]], per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.((Estan exemptes d'​aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat,​ la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.))
-  - Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una [[http://ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​borsa-curs-2020-2021/​proves-capacitacio-especialitat/​|prova de capacitació]]:​{{:​professorat:​interins:​pc_ptfp.png?​400|}}+  - Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una [[https://educacio.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​borsa-curs/​proves-capacitacio-especialitat//|prova de capacitació]]:​{{:​professorat:​interins:​pc_ptfp.png?​400|}}
 \\ \\
 === Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny === === Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny ===
   - Títol de Diplomat Universitari,​ Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2007/​03/​16/​pdfs/​A01167-01188.pdf|altres títols equivalents]] a efectes de docència.   - Títol de Diplomat Universitari,​ Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent o [[https://​www.boe.es/​boe_catalan/​dias/​2007/​03/​16/​pdfs/​A01167-01188.pdf|altres títols equivalents]] a efectes de docència.
-  - Per accedir a les especialitats següents cal superar una [[http://ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​borsa-curs-2020-2021/​proves-capacitacio-especialitat/​|prova de capacitació]]:​{{:​professorat:​interins:​pc_mestres_taller.png?​300|}}+  - Per accedir a les especialitats següents cal superar una [[https://educacio.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​borsa-curs/​proves-capacitacio-especialitat//|prova de capacitació]]:​{{:​professorat:​interins:​pc_mestres_taller.png?​300|}}
  
 \\ \\
  • Darrera modificació: 19/10/2021 17:13