Normes actualment vigents de participació i documentació requerida i justificativa

Extret dels Annexos 1 i 2 de la Resolució ENS/2980/2016 de 27 de desembre per la qual s'aproven les bases de les convocatòries de concurs públics per formar part de la borsa de treball per prestar serveis com a personal interí docent en centres educatius dependents del Departament d'Ensenyament.

1.1 Requisits

Per formar part de la borsa de treball les persones interessades han de complir necessàriament els requisits següents:

a) Ser espanyol, o nacional d'un altre estat membre de la Unió Europea o nacional d'un altre estat al qual, en virtut dels tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.

També poden ser admesos el cònjuge, els descendents i els descendents del cònjuge, tant dels ciutadans espanyols com dels nacionals dels altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per l'Estat espanyol, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors sigui quina sigui la seva nacionalitat, sempre que els cònjuges no estiguin separats de dret i, pel que fa als descendents, tinguin menys de vint-i-un anys o siguin més grans d'aquesta edat però visquin a càrrec dels seus progenitors.

b) Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc anys d'edat.

c) No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

d) No haver estat separat mitjançat expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats amb nacionalitat no espanyola han d'acreditar igualment que no es troben sotmesos a cap sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública en el seu estat d'origen.

e) No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual, que inclou l'agressió i abús sexual, exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com per tràfic d'éssers humans.

f) Tenir el nivell de titulació que la normativa vigent exigeix per a l'ingrés en els respectius cossos de funcionaris:

Cos de mestres: titulació de mestre.

Cos de Professors d'Ensenyament Secundari, cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i cos de Professors d'Arts plàstiques i Disseny: títol de Doctor, Enginyer, Arquitecte, Llicenciat o el títol de Grau corresponent, o altres títols equivalents a efectes de docència, d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reglament d'ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos de funcionaris docents a què es refereix la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació, aprovat pel Reial decret 276/2007.

Cos de professors tècnics de formació professional i cos de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny: titulació de Diplomat Universitari, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic o el títol de Grau corresponent, o altres titulacions equivalents a efectes de docència d'acord amb el que estableix la disposició addicional única del Reglament aprovat pel Reial decret 276/2007.

g) Per a les especialitats del cos de Professors d'Ensenyament Secundari, del cos de Professors d'Escoles Oficials d'Idiomes i del cos de Professors Tècnics de Formació Professional: estar en possessió del títol oficial de màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent, d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes.

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti alguna de les següents condicions:

- Haver impartit docència a l'ESO, el batxillerat o la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, abans de l'1 d'octubre del 2009.

- Haver obtingut, abans de l'1 d'octubre del 2009 un dels títols següents:

Mestre o mestra,

Diplomatura en professorat d'educació general bàsica,

Mestre o mestra d'ensenyament primari

Llicenciatura de pedagogia o equivalent:

Llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació, Llicenciatura en filosofia i lletres - divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació

Llicenciatura de psicopedagogia

Llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),

Títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general)

Títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa)

Llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica si es pot acreditar la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives

Llicenciatura en psicologia de l'educació,

Llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,

Llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,

180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

- Màster de Psicopedagogia en el cas que es vulgui optar a impartir l'especialitat d' Orientació Educativa(PSI).

h) Per a les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional: estar en possessió del títol oficial de màster, o del certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s'estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida a les persones que, estant en possessió d'una titulació declarada equivalent a efectes de docència, no poden realitzar els estudis de màster.

D'acord amb el que estableix l'Ordre EDU/2645/2011, les persones amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis universitaris de màster han de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l'exigida a l'article 100 de la Llei orgànica 2/2006 abans del 31 d'agost de 2015.

Estan exempts del màster els que acreditin alguna de les titulacions relacionades anteriorment.

Tindrà reconegut el requisit de formació pedagògica i didàctica a què és refereix l'Ordre EDU/2645/2011 qui acrediti que, amb anterioritat a l'1 de setembre de 2014, ha impartit docència durant dos cursos acadèmics complets o dos cicles d'ensenyaments esportius complets o dotze mesos en períodes continus o discontinus, en centres educatius públics o privats d'ensenyament reglat degudament autoritzats, en els nivells i ensenyaments corresponents.

i) Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyaments no universitari dependents del Departament d'Educació i Universitats, i l'Ordre VCP/491/2009,de 12 de novembre, per la qual es refonen i actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixement de català de la Secretaria de Política Lingüística i l'Ordre VCP/233/2010, de 12 d'abril, que la modifica.

També es considera equivalent al nivell de suficiència de català C, als efectes de les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball, l'acreditació de la titulació del Cicle Elemental de Valencià de l'Escola Oficial d'Idiomes.

Queden exempts d'aquest requisit els candidats que en convocatòries anteriors de proves per a la provisió de places de funcionaris docents realitzades a Catalunya, a partir de l'any 1996, ja van estar exempts o van ser aptes de la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya. Aquesta informació consta al registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament i, per tant, els participants han d'al·legar, però no cal que acreditin, aquest motiu d'exempció en el moment d'emplenar la sol·licitud de participació.

j) No ser funcionari de carrera o en pràctiques del cos al qual s'aspira a prestar serveis.

k) Tenir la capacitació corresponent per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat que requereixi el lloc de treball que s'hagi d'ocupar, d'acord amb la taula de titulacions publicada a la pàgina d'internet del Departament.

1.2 Prova d'idoneïtat

Per tal de garantir la capacitació per impartir determinats crèdits dels cicles formatius, cal superar una prova que certifiqui la idoneïtat de la persona que ha d'ocupar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o una substitució de les especialitats següents:

Cos de professors d'ensenyaments secundaris:

503 Assessoria d'imatge personal

506 Hoteleria i turisme

507 Informàtica

511 Organització i processos de manteniment de vehicles

519 Processos i mitjans de comunicació

522 Processos i productes d'arts gràfiques

523 Processos i productes de fusta i mobles

Cos de professors tècnics de formació professional

601 Cuina i pastisseria

603 Estètica

604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles

605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids

609 Manteniment de vehicles

610 Màquines, serveis i producció

611 Mecanització i manteniment de màquines

614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris

615 Operacions de processos

616 Operacions i equips de producció agrària

618 Perruqueria

623 Producció en arts gràfiques

626 Serveis de restauració

627 Sistemes i aplicacions informàtiques

628 Soldadures

629 Tècniques i procediments d'imatge i so

La prova té caràcter teòric i pràctic i s'estructura en dues parts: una primera part en la qual s'han de respondre preguntes obertes tipus test sobre continguts conceptuals, i una segona part en la qual s'ha de realitzar un exercici pràctic. El contingut de la prova té com a referència els objectius i els continguts establerts en el currículum dels mòduls professionals dels cicles formatius assignats a l'especialitat docent corresponent. La informació relativa a l'esmentat currículum es troba a la pàgina d'internet del Departament d'Ensenyament.

La durada aproximada de la prova és de quatre hores i es realitza en el centre on s'ha de cobrir la vacant o substitució. La comissió avaluadora ha d'estar formada pel director i el cap d'estudis del centre, el cap de departament i un professor del departament al qual s'ha d'incorporar la persona nomenada. Si no hi ha cap professor del departament que pugui formar part de la comissió, n'ha de formar part un professor que tingui destinació en un altre centre.

Està exempt de realitzar aquesta prova qui acrediti una experiència docent prèvia de sis mesos, en llocs de treball del cos i l'especialitat corresponent, en centres educatius o acrediti documentalment una experiència mínima de sis mesos en el món laboral o formació específica en el camp corresponent.

Cal d'acreditar documentalment l'experiència i la formació esmentades davant la comissió avaluadora o en el moment que es determini en la convocatòria de la prova.

La documentació que cal aportar per l'exempció de la prova serà:

Per a les persones que han treballat com assalariades:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social (fe de vida laboral) on constin l'empresa i el grup de cotització, actualitzat en el mes que es faci la prova.

2. Certificat de l'empresa on constin la durada del contracte, les tasques exercides i el CIE de l'empresa, nom, DNI i càrrec de la persona que certifica.

Per a les persones que han treballat com autònomes:

1. Certificat de la Tresoreria General de la Seguretat Social o de la Mutualitat laboral que correspongui

2. Liquidació de l'impost d'activitats econòmiques o la pàgina del model 036 de la declaració censal del Ministeri d'Hisenda on constin la descripció, el tipus i el grup d'activitat.

S'ha de superar una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles oficials d'idiomes del Departament d'Educació.

Les persones que acreditin una experiència docent prèvia en l'especialitat corresponent de 6 mesos en centres públics dependents del Departament d'Educació no hauran de realitzat aquesta prova.

La prova consisteix en una entrevista oral en la qual el candidat demostri la competència lingüística suficient per impartir classes de l'especialitat corresponent i una prova escrita en la qual el candidat demostri coneixement sobre els objectius i els continguts del currículum de les escoles oficials d'idiomes i coneixements didàctics per impartir classes de l'idioma com a segona llengua. La durada aproximada de la prova serà de dues hores i mitja i la realitzarà una comissió avaluadora integrada per un/a inspector d'Educació o un director d'EOI i dos professors de cada especialitat, designats per la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu a proposta de la Direcció General d'Ensenyaments Professionals, Artístics i Especialitzats.

També s'ha de superar una prova per ocupar llocs de treball vacants en règim d'interinitat i substitucions en escoles d'arts i superiors de disseny, sempre que les persones que han d'ocupar aquests llocs de treball no hagin prestat serveis en escoles d'arts i superiors de disseny, dependents del Departament d'Educació durant un mínim de 6 mesos en l'especialitat.

Les especialitats per les quals s'ha de superar una prova d'idoneïtat són:

Cos de professors d'arts plàstiques i disseny

701 Ceràmica

708 Dibuix tècnic

709 Disseny d'interiors

710 Disseny de moda

711 Disseny de producte

712 Disseny gràfic

713 Disseny tèxtil

717 Joieria i orfebreria

718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre

720 Materials i tecnologia: disseny

722 Mitjans informàtics

724 Vidre

Cos de mestres d'arts plàstiques i disseny

804 Daurat i policromia

805 Ebenisteria artística

806 Enquadernació artística

808 Fotografia i processos de reproducció

809 Modelisme i maquetisme

814 Tècniques de gravat i estampació

815 Tècniques de joieria, bijuteria

817 Tècniques de patronatge i confecció

Acreditació dels requisits

Els requisits han d'estar complerts o reconeguts en la data d'acabament del termini de presentació de sol·licituds. A l'annex 2 figuren els documents justificatius d'aquests requisits que caldrà presentar en l'àrea territorial (serveis territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) demanat com a preferent en el termini que cada convocatòria estableixi.

Excepcionalment, la convocatória pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.

2.1 Instruccions per omplir la sol·licitud

2.1 Instruccions per omplir la sol·licitud

El Departament d'Ensenyament, a través de la pàgina d'internet, ha de posar a disposició de les persones interessades la sol·licitud que han de formalitzar mitjançant procediment telemàtic i a la qual han d'accedir amb un codi d'usuari i contrasenya.

El termini de presentació de sol·licituds, les especialitats a les quals es pot accedir i les àrees territorials (Serveis Territorials i Consorci d'Educació de Barcelona) que necessiten disposar de nous candidats per formar part de la borsa de treball s'han de fer públics al DOGC i a la pàgina d'internet del Departament al llarg del curs escolar, per resolució de la persona titular de la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics, en funció de les necessitats de cobertura dels llocs de treball.

Les persones interessades han d'emplenar els diferents apartats de la sol·licitud d'acord amb les instruccions que van apareixent en l'aplicació informàtica i que corresponen a:

Dades personals

Dades acadèmiques

Cossos i especialitats en els quals desitgen treballar i per les quals estan degudament capacitats

Àmbits territorials:

Quant a les peticions dels àmbits territorials, tot el personal interí/substitut les pot actualitzar, tenint en compte que s'han de sol·licitar: almenys, dos àrees territorials (Serveis Territorials i Consorci d'Educació de Barcelona), en el cas d'optar a fer substitucions en les comarques de Barcelona (inclosa l'àrea territorial sol·licitada com a preferent); els dos serveis territorials, a Tarragona i a les Terres de l'Ebre, en el cas d'optar a les comarques de Tarragona, i un únic servei territorial, en cas d'escollir les comarques de Girona o de Lleida.

Una vegada escollida l'àrea territorial preferent, i per treballar a jornada sencera, es podran demanar per ordre de preferència municipis (en el cas del Consorci d'Educació de Barcelona, districtes), comarques o l'àrea territorial sense que sigui necessari completar tot el territori.

A continuació, opcionalment, es poden sol·licitar per ordre de preferència els municipis, comarques o l'àrea territorial on es vol treballar per cadascuna de les jornades reduïdes sense que sigui necessari completar tot el territori.

El fet de sol·licitar àmbits territorials per treballar a algun tipus de jornada reduïda implica l'obligatorietat d'acceptar els llocs de treball adjudicats per aquesta jornada dins d'aquests àmbits territorials.

Per últim, s'ha de sol·licitar el segon servei territorial o el Consorci d'Educació de Barcelona, si s'escau, i es pot manifestar la disponibilitat per treballar en altres comarques o en altres àrees territorials diferents de l'àrea territorial demanada com a preferent. No s'adjudicarà cap destinació d'ofici fora de l'àmbit territorial demanat a la sol·licitud explícitament

Disponibilitat per prestar serveis en llocs de treball i centres especials

Mèrits al·legats referents a l'experiència professional docent i la formació acadèmica segons els criteris establerts en el barem que figura a l'annex 2 i on consten els documents justificatius d'aquests mèrits

En el moment d'escollir l'àrea territorial preferent cal que el candidat tingui en compte les especialitats convocades en els diferents serveis territorials i el Consorci d'Educació de Barcelona per tal que aquesta elecció li proporcioni a curt termini una destinació

2.2 Presentació

Una vegada emplenada la sol·licitud, tramitada i registrada per via telemàtica definitivament, es considera presentada davant de l'Administració i, després d'aquesta tramesa, no es pot modificar. A partir de la publicació de la llista definitiva d'admesos i exclosos s'establiran terminis per introduir en la sol·licitud les modificacions que els interessats considerin oportunes en funció dels canvis de necessitats i expectatives que s'hagin pogut originar durant el curs escolar.

Efectuada la tramitació i registre de la sol·licitud, cal imprimir el document que genera el sistema i en el qual figuraran les dades següents: número de registre d'entrada, data i hora de presentació, dades personals, dades acadèmiques, especialitats i àmbits territorials demanats, els llocs de treball i centres especials demanats i puntuacions dels apartats de l'autobarem.

Així mateix, l'aplicació informàtica origina un document on s'especifica la documentació justificativa dels requisits i dels mèrits al·legats a la sol·licitud que l'interessat ha d'adjuntar i presentar conjuntament amb el model de declaració jurada o promesa (apartat 1.1.d) que també facilitarà el sistema, en el registre del servei territorial del Departament d'Ensenyament o del Consorci d'Educació de Barcelona demanat com a preferent, durant el termini de presentació de sol·licituds establert.

3.1 Llista provisional de persones admeses i excloses

Transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona que en cada cas hagin estat demanats com a preferents, comproven la documentació justificativa aportada pels candidats i revisen la valoració dels mèrits al·legats, assignant-los la puntuació que els correspongui.

Abans de dos mesos des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics fa pública la resolució que declara aprovada la llista provisional de persones d'admeses i excloses al concurs per formar part de la borsa de treball. En aquesta llista, que s'ha d'exposar en el tauler d'anuncis dels serveis territorials, del Consorci d'Educació de Barcelona, dels serveis centrals del Departament d'Ensenyament i a la pàgina d'internet del Departament, hi ha de constar, almenys, les dades següents:

Cognoms i nom.

Número del DNI o del document acreditatiu de la nacionalitat, en el cas que no tingui l'espanyola.

Especialitats per a les quals estigui capacitat i pugui impartir.

Titulació acadèmica.

Puntuació total obtinguda desglossada en els apartats i subapartats que configuren el barem.

Número d'ordre que ocupa a la llista.

Àrea territorial sol·licitada com a preferent.

Motiu d'exclusió dels candidats provisionalment exclosos.

L'ordenació dels participants es fa d'acord amb la puntuació total obtinguda i en el cas que es produeixin empats, aquests es resoldran atenent successivament els criteris següents:

a) Més puntuació als apartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex 3

b) Més puntuació als subapartats del barem de mèrits, per l'ordre en què aquests figuren al barem de l'annex 3.

c) Més edat.

3.2 Termini de reclamacions i de presentació de documentació

S'ha d'obrir un termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de l'exposició de la llista provisional de persones d'admeses i excloses, per tal que els interessats puguin formular les reclamacions que creguin oportunes davant els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona que hagin demanat com a preferent o presentar, si s'escau, documentació justificativa de mèrits ja al·legats en la sol·licitud de participació, sempre que aquests hagin estat assolits en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

3.3 Llista definitiva de persones admeses i excloses.

La Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics estima o desestima les reclamacions presentades i admet, o no, la nova documentació justificativa lliurada, mitjançant la resolució en què es faci pública la llista definitiva de persones d'admeses i excloses al concurs per formar part de la borsa de treball, que es pot consultar a la pàgina d'internet del Departament.

Amb la publicació de la llista definitiva s'entenen resoltes, a tots els efectes, les reclamacions presentades contra la llista provisional i es considera efectuada la notificació als interessats.

Contra la resolució esmentada, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la publicació al DOGC, de conformitat amb el que preveu l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Així mateix, poden interposar potestativament recurs de reposició, previ al recurs contenciós administratiu, davant l'òrgan que dicta l'acte, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva publicació al DOGC, segons el que disposen l'article 77 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos.

Una vegada elevada a definitiva la llista baremada, el número d'ordre assignat a cada candidat no es modificarà durant el curs escolar i en cap cas es valoraran nous mèrits.

Si en qualsevol moment arriba a coneixement de l'Administració que algun dels mestres o professors nomenats per cobrir llocs de treball ha comès falsedat en la presentació dels documents justificatius, se li rescindirà el nomenament, amb l'audiència prèvia a la persona interessada i, si escau, es passarà el tant de culpa a la jurisdicció ordinària.

A les persones que entrin a formar part de la borsa de treball de personal interí docent se'ls adjudica destinació dins l'àmbit de l'àrea territorial demanada com a preferent seguint el procediment que per a cada curs escolar estableixi el Departament d'Educació en les instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent.

Quan correspongui adjudicar un lloc de treball vacant en règim d'interinitat o substitució a un mestre o professor al qual els òrgans competents hagin reconegut una disminució física igual o superior al 33%, sempre que acrediti la compatibilitat entre la disminució i l'exercici de les tasques docents pròpies del cos, aquest ha de rebre una atenció preferent a l'hora d'adjudicar-li destinació, per tal d'adequar la seva adscripció a un lloc de treball apropiat.

Quan els serveis territorials o el Consorci d'Educació de Barcelona adjudiquin un lloc de treball al professorat nomenat per cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions, aquest rep una credencial de nomenament on s'especifiquen les dates d'inici i cessament previstes, l'especialitat del lloc de treball que ha d'ocupar, i el motiu que ha originat la vacant o substitució. L'Administració no pot modificar unilateralment les dates especificades a la credencial, llevat dels casos en què es produeixi una reincorporació anticipada d'un funcionari, la qual cosa provocarà el cessament del professorat nomenat.

Sens perjudici de les normes reglamentàries que siguin aplicables al moment d'acceptació del nomenament, la persona interessada ha de presentar una declaració jurada conforme no treballa en cap altre lloc de treball ni públic ni privat. L'ocupació d'un segon lloc de treball o l'exercici d'un segon càrrec o activitat al sector públic o privat requerirà la prèvia i expressa autorització de compatibilitat, que només s'atorgarà en els casos que preveu la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administració de la Generalitat.

Amb posterioritat a la incorporació al lloc de treball, i en el termini màxim de 45 dies, el professorat nomenat podrà imprimir-se a través del portal ATRI el document de nomenament corresponent, que tindrà validesa legal a tots els efectes.

1. En el cas de no ser espanyol, s'ha de presentar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o una fotocòpia compulsada del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

2. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original dels estudis realitzats, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.

En el cas de presentar l'expedient acadèmic dels estudis realitzats, s'hi ha d'adjuntar també la fotocòpia compulsada del rebut que acrediti el pagament corresponent dels drets d'expedició del títol.

Si la titulació ha estat obtinguda a l'estranger, cal adjuntar l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.

Si la titulació ha estat obtinguda a la Unió Europea també es pot acreditar mitjançant la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el que estableix el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, pel qual s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005 i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

3. Per als cossos de professors d'ensenyament secundari, de professors d'escoles oficials d'idiomes i de professors tècnics de formació professional, original o fotocòpia compulsada del títol oficial de màster o certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre i l'Ordre ECD/1058/2013, de 7 de juny, per exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i l'ensenyament d'idiomes o del document que acrediti l'exempció d'aquest requisit.

Quan en substitució del títol de màster s'al·legui experiència docent efectiva, aquest fet s'ha d'acreditar mitjançant certificació expedida pel secretari amb el vist-i-plau del director del centre, si es tracta d'un centre públic. Si l'experiència docent que s'acredita correspon a un centre privat, l'esmentada certificació ha de ser expedida pel director del centre amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Educació, o pel secretari del col·legi de doctors i llicenciats o d'altre col·legi professional, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos ha de constar el nivell en el qual s'han prestat serveis.

En els supòsits que s'acreditin els 80 o 180 crèdits caldrà una certificació emesa per la Universitat.

Aquelles persones que, pel fet de tenir una titulació equivalent als efectes de docència per impartir ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista), no poden accedir als estudis de màster, han de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent.

Si la convocatòria preveu que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent es pot acreditar fins a la data d'inici del curs, cal presentar el full de matrícula corresponent o certificació acreditativa de que s'està cursant aquesta formació.

4. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques. Els candidats que no posseeixen la nacionalitat espanyola han de presentar declaració jurada o promesa de no estar sotmesos a sanció disciplinària o condemna penal que impossibiliti l'accés a la funció pública al seu estat d'origen.

5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

6. Original o fotocòpia compulsada de certificat mèdic ordinari i actualitzat acreditatiu de no patir cap malaltia ni estar afectat per limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció pública docent. Aquests certificats caduquen als 3 mesos de la seva expedició.

7. Per acreditar el requisit de no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d'essers humans, una certificació negativa del Registre Central de delinqüents sexuals o una declaració responsable en aquest sentit i una autorització expressa a l'Administració per comprovar la veracitat de la declaració, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor. El model de declaració responsable i autorització que cal presentar degudament signat es pot obtenir a la pàgina d'internet del Departament.

Barem i documents justificatius dels mèrits

Únicament es valoren els mèrits assolits fins a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Un mateix mèrit no pot ser valorat per més d'un apartat o subapartat.

-1 Experiència docent (màxim 18 punts)

1.1 Per cada mes complet durant el qual s'hagin impartit ensenyaments reglats corresponents a qualsevol nivell educatiu, 0,5 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del nomenament o contracte, o certificació expedida per la direcció del centre corresponent, amb el vist-i-plau de la Inspecció d'Ensenyament, i pel/per la cap del servei de personal docent dels serveis territorials corresponents, o bé pel/per la secretari/a del col·legi de doctors i llicenciats o d'altres col·legis professionals, sempre que aquesta certificació pugui ser emesa d'acord amb els seus estatuts. Els serveis prestats a l'estranger s'acrediten mitjançant certificats expedits pels ministeris d'educació, per les universitats o per altres administracions amb competències educatives dels països respectius, degudament traduïts a qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya.

Per als serveis prestats fora del Departament d'Ensenyament s'ha d'acreditar la data de finalització de la prestació del servei mitjançant una diligència de cessament, una certificació d'empresa o algun altre document oficial on consti aquesta informació.

Per poder computar els serveis prestats als becaris de formació de docència i recerca com a experiència docent, cal que la universitat on els ha prestat certifiqui que estan en possessió de totes i cadascuna de les facultats pròpies dels docents (que imparteixen la totalitat de la matèria d'un curs, que avaluen els alumnes de la matèria esmentada i que signen les actes corresponents).

També computen com a serveis docents els prestats com a educador en llars d'infants i com a professorat d'estudis catalans i altres llengües a les universitats de fora del domini lingüístic.

-2 Formació acadèmica

2.1 Expedient acadèmic del títols al·legats (sempre que en l'expedient acadèmic consti la nota mitjana).

Es valora exclusivament la nota mitjana dels títols al·legats com a requisit de titulació que preveu l'apartat 1.1.e) de l'annex 1,amb la puntuació següent:

De 6 punts fins a 7,50 punts: 1,5 punts.

De 7,51 punts fins a 10 punts: 2,5 punts.

Documents justificatius: expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada en la qual es facin constar les puntuacions obtingudes en totes les assignatures i en la que figuri la nota mitjana.

En el cas que en la nota mitjana de l'expedient acadèmic no hi figurin les expressions numèriques completes, s'aplicaran les equivalències següents:

Aprovat: 5 punts.

Bé: 6 punts.

Notable: 7 punts.

Excel·lent: 9 punts.

Matrícula d'honor: 10 punts.

2.2 Per cada títol de doctor, 5 punts, màxim 10 punts.

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol de doctor o, en tot cas, de la certificació d'abonament dels drets d'expedició d'aquest, d'acord amb l'Ordre de 8 de juliol de 1988 (BOE núm. 167, de 13.7.1988).

2.3 Per titulacions universitàries, màxim 20 punts.

2.3.1 Per cada titulació universitària de primer cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

2.3.2 Per cada titulació universitària de segon cicle, 5 punts, màxim 10 punts.

La puntuació corresponent a les titulacions de segon cicle (apartat 2.3.2) és acumulable a la del primer cicle de la mateixa llicenciatura o grau (apartat 2.3.1).

Documents justificatius: fotocòpia compulsada del títol o certificació acadèmica.

Quan la certificació acadèmica correspongui a una titulació de segon cicle, ha d'esmentar que ha superat el primer cicle.

2.4 Acreditació del domini d'una llengua estrangera

2.4.1 Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell B2 del Marc Comú Europeu de referència, 1 punt

2.4.2 Per l'acreditació del domini d'una llengua estrangera corresponent al nivell C1 o C2 del Marc Comú Europeu de referència, 2 punts.

Documents justificatius: certificats i diplomes relacionats a l'annex 1 de la Resolució ENS/1477/2015, de 25 de juny, de l'acreditació de la competència en llengües estrangeres en l'àmbit del Departament d'Ensenyament.

La puntuació corresponent a l'apartat 2.4.2 no és acumulable a la del apartat 2.4.1 per la mateixa llengua estrangera.

2.5 Per cada curs de formació i perfeccionament impartit o realitzat d'un mínim de 15 hores, diploma de postgrau o màsters finalitzats, 0,5 punts per cada 15 hores acreditades. Puntuació màxima 5 punts.

En aquest apartat es valora, tant haver participat com haver impartit, cursos de formació permanent inclosos al Pla de formació permanent del Departament d'Ensenyament o organitzats per les universitats o reconeguts pel Departament d'Ensenyament, o organitzats o reconeguts per altres comunitats autònomes amb plenes competències educatives, o pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport; així com els diplomes de postgrau o màsters finalitzats.

Exclusivament per a l'especialitat de música, es valoren en els mateixos termes els cursos organitzats pels conservatoris de música.

En el cas de cursos de formació semi-presencials i no presencials el nombre d'hores computables per setmana no pot ser superior a 10, d'acord amb l'Ordre ENS/248/2012 de 20 d'agost que estableix els requisits i el procediment per reconèixer activitats de formació permanent adreçades al professorat d'ensenyament no universitari.

Documents justificatius: en el cas dels cursos de formació, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, amb especificació de les hores de durada (no s'accepta cap certificació que no les inclogui). Per els cursos inclosos al pla de formació o reconeguts, l'entitat col·laboradora corresponent hi ha de fer constar explícitament que aquest està inclòs o reconegut a l'esmentat pla, i hi ha d'indicar la resolució de reconeixement.

En cap cas no poden ser valorats mitjançant aquest apartat els cursos realitzats per a l'obtenció d'un títol o certificat acadèmic.

En el cas dels cursos de postgrau i màsters, fotocòpia compulsada del títol amb especificació de les hores de durada. Si en el títol no hi consten les hores, certificació acreditativa expedida per l'organisme o centre corresponent, on constin les hores de durada, juntament amb una fotocòpia compulsada del títol o del rebut que acrediti el pagament corresponent a la seva expedició.

  • Darrera modificació: 26/01/2017 10:12