Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:la_borsa_de_treball [15/05/2018 12:47]
jorge@secundaria.info [Modificació i consulta de les dades de la borsa de treball]
professorat:interins:la_borsa_de_treball [03/07/2018 19:37] (actual)
jorge@secundaria.info [Modificació i consulta de les dades de la borsa de treball]
Línia 29: Línia 29:
 Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa((podeu consultar els requisits a la [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​incorporacio-borsa/​requisits/​|plana web]] del Departament)) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats. Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa((podeu consultar els requisits a la [[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​incorporacio-borsa/​requisits/​|plana web]] del Departament)) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.
  
-[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​incorporacio-borsa/​|Convocatòria ​2017]]+[[http://​ensenyament.gencat.cat/​ca/​serveis-tramits/​borsa-docents/​incorporacio-borsa/​|Convocatòria ​2018]]
  
 [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​OVT/​menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?​vgnextoid=288ff8cf0f1b9210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=288ff8cf0f1b9210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=detall&​contentid=a1286091bdbaa3106091bdbaa3108d0c1e0aRCRD|Accés a la sol·licitud d'​inscripció]] [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​OVT/​menuitem.8d9f3f7e23c1cd519e629e30b0c0e1a0/?​vgnextoid=288ff8cf0f1b9210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=288ff8cf0f1b9210VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=detall&​contentid=a1286091bdbaa3106091bdbaa3108d0c1e0aRCRD|Accés a la sol·licitud d'​inscripció]]
Línia 41: Línia 41:
  
 [[professorat:​interins:​la_borsa_de_treball:​normes|Annexos 1 i 2]] de la RESOLUCIÓ ENS/​2980/​2016,​ de 27 de desembre, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball [[professorat:​interins:​la_borsa_de_treball:​normes|Annexos 1 i 2]] de la RESOLUCIÓ ENS/​2980/​2016,​ de 27 de desembre, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball
 +<​html>​
  
-<note warning>​Excepcionalment,​ la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'​inici del curs a què faci referència,​ per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent.</​note>​+<​ol>​ 
 +<​li>​En el cas de no ser espanyol, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.</​li>​ 
 +<​li><​strong>​Certificat mèdic ordinari i actualitzat</​strong>​ que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'​exercici de les funcions corresponents a la funció docent.<​br><​br></​li>​ 
 +<​li><​strong>​Declaració jurada</​strong>​ o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'​exercici de les funcions públiques. <br>- Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s’ha de presentar cap document específic sinó que només s’ha de signar.<​br><​br></​li>​ 
 +<​li><​strong><​a href="​http://​educacio.gencat.cat/​documents/​FormularisModels/​PersonalDocent/​A388.pdf"​ target="​_blank"​ rel="​noopener noreferrer">​Declaració responsable</​a>&​nbsp;</​strong>​de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.<​br>​- Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d'​inscripció,​ no s'ha de presentar cap document específic.&​nbsp;<​br>​- Les persones que no presentin&​nbsp;​aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.<​br><​br></​li>​ 
 +<​li>​Fotocòpia compulsada del <​strong>​títol </​strong>​acreditatiu del coneixement adequat de la <​strong>​llengua catalana</​strong>​.<​br><​br></​li>​ 
 +<​li>​Fotocòpia compulsada del <​strong>​títol</​strong>​ <​strong>​exigit o expedient acadèmic</​strong>​ original o fotocòpia compulsada acreditativa d'​haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.<​br>​- Si es presenta l'​expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d'​expedició.<​br>​- Si la titulació s’ha obtingut a l'​estranger,​ cal adjuntar-hi l'​homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.<​br>​- Si la titulació s’ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'​exercici de la professió de mestre o de professor d'​educació secundària d'​acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'​Educació hi ha de constar expressament l'​especialitat que pot impartir.<​br><​br></​li>​ 
 +<​li>​Per als cossos de professors d'​ensenyament secundari, professors d'​escoles oficials d'​idiomes i professors tècnics de formació professional,​ l’original o una fotocòpia compulsada (o el resguard de pagament) d'un del documents següents:<​br>​-<​strong>&​nbsp;​títol oficial de màster</​strong>​ que acredita la formació pedagògica i didàctica d'​acord amb el que estableix l'​article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o<​br>​-&​nbsp;<​strong>​certificat d'​aptitud pedagògica</​strong>​ expedit per un institut de ciències de l'​educació o<​br>​-&​nbsp;<​strong>​títol d'​especialització didàctica</​strong>​.<​br><​br>​Estan&​nbsp;​exemptes&​nbsp;​de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d’octubre de l’any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus,​ van impartir&​nbsp;<​strong>​docència</​strong>&​nbsp;​a ESO, batxillerat,​ formació professional.&​nbsp;<​br><​br>​Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el&​nbsp;​certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica&​nbsp;​d’acord amb l’article 2 de l’Ordre EDU/​2645/​2011,​ de 23 de setembre; estan&​nbsp;​exemptes&​nbsp;​de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus,​ van impartir&​nbsp;​docència&​nbsp;​a l'ESO, el batxillerat,​ la formació professional).<​br><​br>​Si s'​al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/​ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/​a);​ si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'​Educació);​ o el secretari/​ària del col·legi de doctors i llicenciats o d’un altre col·legi professional,​ sempre que el certificat es pugui emetre d'​acord amb els seus estatuts.&​nbsp;​En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.<​br><​br>​El títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent es poden acreditar fins al 31 d'​agost.&​nbsp;​Durant el termini de presentació de sol·licituds,​ les persones que cursen aquesta formació poden presentar l’original del full de matrícula (o una fotocòpia compulsada o el resguard del pagament) o un certificat que així ho acrediti.&​nbsp;​Abans del 31 d'​agost,​ aquestes persones han de presentar l'​original (o una fotocòpia compulsada o el resguard del pagament) del títol de màster o del certificat equivalent.<​br><​br></​li>​ 
 +<​li>​Excepcionalment,​ i de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica),​ es pot manifestar el <​strong><​a href="/​web/​shared/​OVT/​Departaments/​ENS/​TramitOVT/​6899-borsa-docents/​compromis-acreditacio.pdf"​ target="​_blank"​ rel="​noopener noreferrer">​compromís</​a></​strong>​ d'​obtenir aquesta titulació abans de l'​inici del curs 2021-2022.<​br><​br></​li>​ 
 +<li>A part d'​aquests,​ cal presentar tots els <​strong>​documents acreditatius dels mèrits al·legats</​strong>​ en l'​autobarem de la sol·licitud.</​li>​ 
 +</​ol>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 +<note warning>​Excepcionalment,​ la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'​inici del curs a què faci referència,​ per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent ​o, fins i tot, com ha passat enguany ([[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​7603/​1671101.pdf|RESOLUCIÓ ENS/​763/​2018,​ de 12 d'​abril]]) que es comprometin a obtenir-lo abans del curs 2021-2022: "​Excepcionalment,​ també seran admeses, de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la 
 +titulació o certificació corresponent,​ les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del 
 +professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que 
 +manifestin el seu compromís d'​obtenir aquestes titulacions abans de l'​inici del curs 2021-2022"​.</​note>​
  
 ===== Modificació i consulta de les dades de la borsa de treball ===== ===== Modificació i consulta de les dades de la borsa de treball =====
  
-El número d'​ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2017-2018+El número d'​ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2018-2019.
- +
-Terminis per a modificar les dades que consten a la borsa (curs 2017-2018): +
- +
-  - <​del>​el 14 de setembre de 2017</​del>​ +
-  - <​del>​la darrera setmana d'​octubre</​del>​ +
-  - <​del>​la darrera setmana de gener</​del>​ +
-  - <​del>​la darrera setmana de marçDel 22 de març al 3 d'​abril de 2018, ambdós inclosos.</​del>​ +
-  - De 24 de maig a 7 de juny+
  
 De manera excepcional,​ i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'​àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials De manera excepcional,​ i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'​àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials
  
 [[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​e13_bor|Consulta i/o modificació dades de la borsa]] [[https://​aplicacions.ensenyament.gencat.cat/​e13_bor|Consulta i/o modificació dades de la borsa]]
 +
 +Terminis per a modificar les dades que consten a la borsa (curs 2018-2019):
 +
 +  - 14,15,16 i 17 de setembre
 +  - la darrera setmana del mes d'​octubre
 +  - la darrera setmana del mes de gener
 +  - la darrera setmana del mes de març 
 +  - i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional
 ===== Manteniment i baixa de la borsa de treball ===== ===== Manteniment i baixa de la borsa de treball =====