Aquesta és una revisió antiga del document


La borsa de treball

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
 • les persones que hagin superat la fase d'opsició en els darrers procesos selectius, però que no hagin estat seleccionades i que no hagin prestat serveis com a personal interí o substitut. Aquest col·lectiu s'ordena en funció de la puntuació global obtinguda i a continuació de les persones que han superat la fase d'oposició de convocatóries anteriors;
 • les persones que formen part de la llista, però que encara no han prestat serveis com a professorat interí o substitut. L'ordre ve determinat per l'any de la convocatória i el número d'ordre assignat d'acord amb el barem establert a cada convocatória.

Les persones que formen part de la borsa de treball del personal docent poden consultar en línia les dades que hi consten identificant-se amb el codi d'usuari o usuària de la XTEC o, si no en tenen, amb el codi del registre d'usuari o usuària temporal que facilita el mateix sistema.

Al llarg del curs s'obren diferents terminis per a modificar les dades que consten a la borsa.
 • Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.
 • Els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics s'establiran segons les necessitats del servei a criteri dels serveis territorials o del gerent del Consorci d'Educació de Barcelona.
 • El calendari mensual d'actes de nomenament de cada àmbit territorial. s'anunciarà a cada pàgina web.
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2017-2018.
A partir de l'1 de setembre de 2017, les persones que no acrediten el màster de formació del professorat o la formació pedagógica equivalent, no podran demanar especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, però es podran nomenar pel procediment d'urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb especialitats d'aquest cos i que acreditin la formació pedagógica i didàctica.

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa1) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Convocatòria 2018

Accés a la sol·licitud d'inscripció

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

Annexos 1 i 2 de la RESOLUCIÓ ENS/2980/2016, de 27 de desembre, per la qual es regulen les convocatòries de concurs públic per formar part de la borsa de treball

 1. En el cas de no ser espanyol, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.
 2. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s’està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

 3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  - Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s’ha de presentar cap document específic sinó que només s’ha de signar.

 4. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.
  - Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d'inscripció, no s'ha de presentar cap document específic. 
  - Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

 6. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic original o fotocòpia compulsada acreditativa d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  - Si es presenta l'expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d'expedició.
  - Si la titulació s’ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
  - Si la titulació s’ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

 7. Per als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, l’original o una fotocòpia compulsada (o el resguard de pagament) d'un del documents següents:
  - títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o
  certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o
  títol d'especialització didàctica.

  Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d’octubre de l’any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional. 

  Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d’acord amb l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional).

  Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d’un centre privat, ha d’expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d’un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.

  El títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acredita la formació pedagògica i didàctica equivalent es poden acreditar fins al 31 d'agost. Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen aquesta formació poden presentar l’original del full de matrícula (o una fotocòpia compulsada o el resguard del pagament) o un certificat que així ho acrediti. Abans del 31 d'agost, aquestes persones han de presentar l'original (o una fotocòpia compulsada o el resguard del pagament) del títol de màster o del certificat equivalent.

 8. Excepcionalment, i de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d'obtenir aquesta titulació abans de l'inici del curs 2021-2022.

 9. A part d'aquests, cal presentar tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l'autobarem de la sol·licitud.

Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent o, fins i tot, com ha passat enguany (RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d'abril) que es comprometin a obtenir-lo abans del curs 2021-2022: “Excepcionalment, també seran admeses, de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de l'inici del curs 2021-2022”.

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2018-2019.

De manera excepcional, i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials

Consulta i/o modificació dades de la borsa

Terminis per a modificar les dades que consten a la borsa (curs 2018-2019):

 1. 14,15,16 i 17 de setembre
 2. la darrera setmana del mes d'octubre
 3. la darrera setmana del mes de gener
 4. la darrera setmana del mes de març
 5. i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional

Es té dret a mantenir el número d'ordre de la llista en cas de:

Cal fer la sol·licitud amb antelació a l'oferiment de la vacant o la substitució
 • Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

 • Maternitat, adopció, paternitat, acolliment o malaltia.

 • Realització d’estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

 • Col.laboració amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger.

 • Causes greus degudament justificades

 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals

 • Personal nomenat per a ocupar càrrecs polítics, electes, diputats, senadors, per la Generalitat de Catalunya, Govern de l'Estat i altres comunitats autònomes i/o corporacions locals.

Amb caràcter excepcional, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris

Motius de baixa de la borsa:

 • Renunciar, no acceptar la destinació adjudicada o no prendre possessió del lloc adjudicat quan comenci l’activitat docent el dia que, a la credencial, figura com a data d’inici de la substitució.

 • No acceptar un nomenament en el servei territorial demanat com a preferent.

 • El fet de no participar en els processos de nomenaments telemàtics sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

 • Renunciar a un nomenament vigent.

 • La no presentació al centre durant més de tres dies sense causa justificada.

 • El fet de no comunicar la finalització del nomenament en el termini de 24 hores des que es rep la comunicació del director del centre.

 • Mostrar un rendiment insuficient o manca de capacitat documentats mitjançant expedient contradictori i no disciplinari, o haver estat sancionat mitjançant expedient disciplinari.

 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.

 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició o límit d’apropament a un menor imposada per sentència judicial ferma o trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics. Mentre la sentència judicial no sigui ferma, es pot acordar la suspensió cautelar del nomenament

 • No haver superat el període de prova inicial durant els primers 4 mesos d'exercici efectiu de docència.

El personal amb nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball, ho ha de comunicar amb deu dies d'antelació si no vol perdre la remuneració corresponent als dies que s'hagi retardat el preavís

1)
podeu consultar els requisits a la plana web del Departament
 • Darrera modificació: 11/10/2018 11:24