Manteniment i baixa de la borsa i pèrdua del número de barem
Per causes greus justificades i a instància de la persona interessada, els serveis territorials poden autoritzar la finalització del nomenament vigent en les situacions de caràcter excepcional, prèvia justificació documental.

La persona afectada manté el número d’ordre de la borsa, però el temps en aquesta situació no computa com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d'ordre en la borsa, ni té reserva del lloc de treballA més, el personal interí també té dret a les següents excedències voluntàries:

 • per tenir cura d'un fill o filla (fins als 3 anys)
 • per tenir cura de familiars
 • per violència de gènere

amb els requisits i la durada que estableixen els articles 4, 5 i 7 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral de personal al servei de les administracions públiques de Catalunya i la resta de normativa aplicable.

La data d’inici de les excedències no pot coincidir amb la data d’inici del nomenament.
 • Es té dret a la reserva del lloc de treball pel qual s’ha estat nomenat fins que finalitzi el nomenament d’interí o substitut.
 • El temps de permanència en la situació d'excedència computa a l’efecte del sistema de previsió social, a efectes del reconeixement de serveis previs i com a temps de serveis prestats a l’efecte del número d'ordre en la borsa de treball.
Abans de finalitzar el període d'excedència, el personal de la borsa de treball en aquesta situació ha de sol·licitar el reingrés al servei actiu. Si no ho fa, s’entén que cessa en la seva relació de serveis amb l'Administració.Són motius de baixa de la borsa de treball:

 • La renúncia a formar part de la borsa, la renúncia a un nomenament vigent i el fet de no prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat. 1)
La sortida de la borsa per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.
 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic. 2)
 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
 • En els supòsits previstos a l’article 3 bis i als apartats 2 i 3 de l'article 6 del Decret 133/2001, de 29 de maig.
 • Haver estat sancionat en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interí.
 • La no presentació al centre durant més de tres dies consecutius sense causa justificada.
El personal amb nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de treball, ho ha de comunicar amb un mínim de 10 dies d'antelació si no vol perdre la remuneració corresponent als dies que s'hagi retardat el preavís.
El personal docent que obtinguin una adjudicació en els nomenaments telemàtics i tinguin un nomenament vigent en centres públics municipals, en el cas que no acceptin l’adjudicació, es considerarà que està justificat i es mantindran a la borsa, però se’ls gravarà un motiu de no disponibilitat durant la vigència del contracte amb els centres públics municipals.
El personal docent invident o amb baixa visió o personal docent amb mobilitat reduïda pot renunciar a un nomenament en aquests dos casos:
 • si se'ls adjudica una substitució inferior a deu dies lectius
 • si el centre educatiu en el que s’ha de realitzar la substitució té una ubicació d’accés difícil amb transport públic.
Les persones que deixin de formar part de la borsa de treball durant el curs 2023-2024 per algun dels motius establerts al punt 1.5.1 de la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2023-2024, no podran tornar a participar en una nova convocatòria d'accés durant el mateix curs escolar.
 • El fet de no acceptar una destinació adjudicada.
 • El fet de no acceptar un nomenament ofert dins l’àrea territorial demanada com a preferent, encara que la no-acceptació no es formalitzi per escrit.
 • El fet de no participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s’estigui obligat a participar-hi.
Els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d'ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa. Quan es reordena la borsa a finals de curs, d'acord amb els criteris d'ordenació, s'assigna un nou número per al curs següent.

A les persones que perden el número de barem el Departament els assigna un nou número a partir del 200.000 i poden seguir participant als nomenaments telemàtics del curs amb aquest nou número.

En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos.
Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.
La pèrdua del número d'ordre de barem no afecta les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.

1)
En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en borsa si existeixen causes justificades, acreditades documentalment, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre possessió.
2)
En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada, es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de futurs nomenaments.
 • Darrera modificació: 22/06/2023 09:53