professorat:interins:manteniment_baixa_i_perdua_del_numero_de_barem

Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisióAmbdós costats nova versio
professorat:interins:manteniment_baixa_i_perdua_del_numero_de_barem [15/01/2021 12:07] – edició externa 127.0.0.1professorat:interins:manteniment_baixa_i_perdua_del_numero_de_barem [19/10/2021 17:24] rebeca.ten@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Manteniment i baixa de la borsa i pèrdua del número de barem ====== ====== Manteniment i baixa de la borsa i pèrdua del número de barem ======
  
-===== Interrupció del nomenament per causes justificades =====+\\ 
 + 
 +===== Finalització del nomenament per causes justificades =====
  
-Per **causes justificades** i a instància de la persona interessada, els serveis territorials poden autoritzar la **interrupció del nomenament vigent** en les següents situacions de caràcter excepcional, prèvia justificació documental:+Per **causes justificades** i a instància de la persona interessada, els serveis territorials poden autoritzar la **finalització del nomenament vigent** en les següents situacions de caràcter excepcional, prèvia justificació documental:
  
   * Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.   * Realització d’estudis adreçats a obtenir una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.
Línia 34: Línia 36:
 Són motius de baixa de la borsa de treball: Són motius de baixa de la borsa de treball:
   * La **renúncia a formar part de la borsa**, la **renúncia a un nomenament vigent** i el fet de **no prendre possessió del lloc de treball adjudicat** el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat. ((En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en borsa si existeixen causes justificades, acreditades documentalment, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre possessió.))   * La **renúncia a formar part de la borsa**, la **renúncia a un nomenament vigent** i el fet de **no prendre possessió del lloc de treball adjudicat** el dia que figura a la credencial com a data d’inici de la substitució o interinitat. ((En els casos segon i tercer, els serveis territorials poden autoritzar la permanència en borsa si existeixen causes justificades, acreditades documentalment, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia al nomenament vigent o del fet de no prendre possessió.))
-  * El fet de no comunicar la finalització del nomenament als serveis territorials en el termini de vint-i-quatre horesdes de que es rep la comunicació del director o directora del centre conforme ha finalitzat.+ 
 +<note tip>La sortida de la borsa per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional mentre es trobin en aquesta situaciófins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.</note> 
   * Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic. ((En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada, es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de futurs nomenaments.))   * Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic. ((En ocasió de la tramitació d’un procediment judicial o mentre la sentència judicial no sigui ferma, si la persona no té un nomenament vigent, es pot acordar la suspensió provisional de futurs nomenaments. Si la persona està nomenada, es pot suspendre cautelarment el nomenament en els mateixos supòsits i acordar la suspensió de futurs nomenaments.))
   * Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.   * Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.
Línia 58: Línia 62:
 Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.</note> Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.</note>
  
-<note warning>La pèrdua del número d'ordre de barem no afecta les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.</note>+<note tip>La pèrdua del número d'ordre de barem no afecta les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació, fins a la resolució definitiva de la convocatòria d’accés en tràmit.</note>
  • Darrera modificació: 30/11/2022 18:22