Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:master [02/10/2014 10:50]
jorge@secundaria.info
— (actual)
Línia 1: Línia 1:
-===== Màster ===== 
-{{:​professorat:​interins:​campus.jpg?​200|}} 
- 
- 
-==== Introducció ==== 
-  * El màster de formació del professorat d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat,​ Formació Professional i Ensenayment d'​Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'​Educació (LOE), en l'​article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'​educació secundària (ESO, batxillerat),​ formació professional i ensenyament d'​idiomes. 
-  * És un màster d'​orientació professional **imprescindible per a exercir la docència** en l'​educació secundària obligatòria,​ el batxillerat i la formació professional,​ que substitueix l'​antic certificat d'​aptitud pedagògica (CAP) o des de final dels noranta el Certificat de Qualificació Pedagògica (CQP). 
-  * Va adreçat a l'​estudiant que ja tingui una diplomatura,​ una llicenciatura o un estudi de grau superats i que vulgui ser professor/a d'​ensenyament secundari o de formació professional. L'​accés a les diverses especialitats docents d'​aquest màster es realitza en funció de la titulació exigida per a l'​ingrés als diferents cossos docents. 
-  *  D'​acord amb les resolucions del Departament d'​Ensenyament,​ que és qui gestiona l'​accés a la borsa d'​interins del professorat d'​ensenyaments secundaris (ESO-batxillerat i formació professional),​ cal estar en possessió d'una titulació universitària idònia o concordant amb l'​especialitat del màster a la que es vulgui accedir. 
-  * La titulació ha d'​haver estat expedida per una universitat de l'​espai europeu d'​educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'​EEES,​ cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'​Estat espanyol, i que faculti per a l'​accés a estudis de postgrau en el país d'​expedició. 
- 
- 
-<note warning>​Les persones que hagin sol•licitat especialitats docents que requereixen el màster de formació de professorat de secundària o equivalent, i no acreditin aquest requisit, **no podran ser nomenades** d'​aquestes especialitats en els actes d'​adjudicació que es facin a partir de **l'1 de setembre de 2013**.</​note>​ 
-==== Perfil d'​ingrés ​ ==== 
-  * El màster va dirigit a aquells estudiants llicenciats,​ enginyers o graduats que vulguin formar-se per ser professors d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat i Formació Professional. Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'​especialitat triada, atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors. ​ 
- 
-==== Sortides professionals ​ ==== 
-  * Aquest màster constitueix un **requisit per a l'​accés a la funció docent** en els diferents nivells de l'​educació secundària i substitueix els títols que existeixen (CAP i CQP). Per tant, la realització d'​aquest màster és l'​única via per esdevenir professor d'​educació secundària obligatòria,​ de batxillerat i de formació professional,​ tant en centres públics com en privats. 
-  * L'​objectiu principal del màster és capacitar els estudiants per ser professors de secundària,​ és a dir, per poder ensenyar les matèries d'una determinada especialitat,​ en els àmbits de les ciències, de les ciències socials, de les llengües i de les humanitats, i per actuar com a educadors, mitjançant l'​exercici de la funció tutorial. 
- 
-==== Durada del màster ==== 
-  * **60 crèdits ECTS** (European Credit Transfer System) durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'​imparteixi. 
- 
- 
-==== Pràcticum ==== 
-  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) **no podran realitzar el pràcticum al seu centre** i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre. 
- 
-==== Preinscripció ====  
-  * El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'​Oficina d'​Orientació per a l'​Accés a la Universitat,​ la qual gestionarà l'​accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics. 
-  * [[http://​accesnet.gencat.cat.|Portal de preinscripció]] 
-<note important>​D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD/​1058/​2013 de 7 de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, **no poden accedir als estudis de màster** regulats per l’Ordre ECI/​3858/​2007,​ de 27 de desembre, **hauran de presentar una certificació oficial** que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 **abans del 31 d’agost de 2015**.</​note>  ​ 
-  * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​ur/​menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?​vgnextoid=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default#​Bloc5e47e50ca1bb9310VgnVCM1000008d0c1e0a_|Més informació a la plana web del Departament]] 
- 
-==== Exempcions ==== 
- 
-Està exempt d'​aquest requisit qui acrediti el següent: 
- 
-  - que **abans d'​acabar el curs 2008-2009** va impartir docència a l'ESO, al batxillerat,​ a la Formació Professional o als Ensenyaments d'​Idiomes durant dos cursos acadèmics complets o duant dotze mesos en períodes continus o discontinus 
-  - que va obtenir un dels** títols següents abans de l'1 d'​octubre de 2009** 
-  * mestre o mestra 
-  * diplomatura en professorat d'​educació general bàsica 
-  * mestre o mestra d'​ensenyament primari 
-  * llicenciatura de pedagogia o equivalent: 
-    * llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagògia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació 
-    * llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació 
-  * llicenciatura en psicopedagogia 
-  * llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació) 
-  * títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general) 
-  * títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa) 
-  * llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives. 
-  * llicenciatura en psicologia de l'​educació 
-  * llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa 
-  * llicenciatura en psicologa evolutiva i de l'​educació 
-  * 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat) 
- 
- 
  
  • Darrera modificació: 02/10/2014 10:50