Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:master [18/11/2013 23:35]
fmprada@outlook.com [Preinscripció]
professorat:interins:master [20/05/2020 13:50] (actual)
rebeca.ten@secundaria.info [Pràcticum]
Línia 1: Línia 1:
 ===== Màster ===== ===== Màster =====
- 
 ==== Introducció ==== ==== Introducció ====
   * El màster de formació del professorat d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat,​ Formació Professional i Ensenayment d'​Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'​Educació (LOE), en l'​article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'​educació secundària (ESO, batxillerat),​ formació professional i ensenyament d'​idiomes.   * El màster de formació del professorat d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat,​ Formació Professional i Ensenayment d'​Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'​Educació (LOE), en l'​article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'​educació secundària (ESO, batxillerat),​ formació professional i ensenyament d'​idiomes.
Línia 9: Línia 8:
  
  
-<note warning>​Les persones que hagin sol•licitat especialitats docents que requereixen el màster de formació de professorat de secundària o equivalent, i no acreditin aquest requisit, **no podran ser nomenades** d'​aquestes especialitats en els actes d'​adjudicació que es facin a partir de **l'1 de setembre de 2013**.</​note>​+
 ==== Perfil d'​ingrés ​ ==== ==== Perfil d'​ingrés ​ ====
   * El màster va dirigit a aquells estudiants llicenciats,​ enginyers o graduats que vulguin formar-se per ser professors d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat i Formació Professional. Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'​especialitat triada, atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors. ​   * El màster va dirigit a aquells estudiants llicenciats,​ enginyers o graduats que vulguin formar-se per ser professors d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat i Formació Professional. Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'​especialitat triada, atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors. ​
Línia 18: Línia 17:
  
 ==== Durada del màster ==== ==== Durada del màster ====
-  * 60 crèdits ECTS durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'​imparteixi.+  ​* **60 crèdits ECTS** (European Credit Transfer System) ​durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'​imparteixi.
  
  
 ==== Pràcticum ==== ==== Pràcticum ====
-  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) no podran realitzar el pràcticum al seu centre i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.+  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster.
  
 ==== Preinscripció ====  ==== Preinscripció ==== 
   * El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'​Oficina d'​Orientació per a l'​Accés a la Universitat,​ la qual gestionarà l'​accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.   * El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'​Oficina d'​Orientació per a l'​Accés a la Universitat,​ la qual gestionarà l'​accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
   * [[http://​accesnet.gencat.cat.|Portal de preinscripció]]   * [[http://​accesnet.gencat.cat.|Portal de preinscripció]]
-<note important>​D’acord amb el que estableix ​l’Ordre ECD/​1058/​2013 ​de de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació ​equivalent ​efectes ​de docència ​per als ensenyaments de formació professional (tècnic ​superior i tècnic especialistaqueper la seva titulació, ​**no poden accedir als estudis ​de màster** regulats per l’Ordre ECI/​3858/​2007, de 27 de desembre**hauran ​de presentar una certificació oficial** que acrediti ​que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida ​a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 **abans del 31 d’agost ​de 2015**.</​note>​+ 
 +<note important>​A partir de l'​1 ​de setembre ​de 2017, les persones que no acreditin tenir el màster ​de formació professional o la formació pedagògica equivalent no podran demanar les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional,​ tot i que es podran nomenar pel procediment d'​urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb les especialitats d'​aquest cos demanades i que acreditin la formació pedagògica i didàctica</​note>​  
 + 
 +  * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​ur/​menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?​vgnextoid=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default#​Bloc5e47e50ca1bb9310VgnVCM1000008d0c1e0a_|Més informació a la plana web del Departament]] 
 + 
 +==== Exempcions ==== 
 + 
 +Estan exempts d'​aquest requisit: 
 + 
 +  * les persones que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació ​(llicenciatura o grau) que els permeti optar impartir l'​especialitat d'​orientació educativa;​ 
 +  * les persones que abans de l'1 d'​octubre del 2009 van impartir ​docència ​a l'ESO, el batxillerat,​ la formació professional ​durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;​ 
 +  * les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'​octubre del 2009: 
 + 
 +- mestre o mestra,\\ 
 +- diplomatura en professorat d'​educació general bàsica,​\\ 
 +- mestre o mestra d'​ensenyament primari\\ 
 +- llicenciatura de pedagogia o equivalent:​\\ 
 +--- llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació\\ 
 +--- llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació\\ 
 +- llicenciatura de psicopedagogia,​\\ 
 +- llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport ​(itinerari educació),​\\ 
 +- títol ​superior ​de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica ​general),\\ 
 +- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),\\ 
 +- llicenciatura o titulació ​equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,\\ 
 +- llicenciatura en psicologia ​de l'​educació,\\ 
 +- llicenciatura en psicologia ​de la intervenció social, organitzacional i educativa,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'​educació,\\ 
 + -180 crèdits ​de pedagogia i psicopedagogia (certificació ​emesa per la Universitat).\\ 
 + 
 + 
 + 
 +==== Novetat respecte a la Borsa de Treball: curs 2017-2018 ==== 
 + 
 +<​html>​ 
 + 
 +Excepcionalment,​ i de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica),​ es pot manifestar el <​strong><​a href="​http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​shared/​OVT/​Departaments/​ENS/​TramitOVT/​6899-borsa-docents/​compromis-acreditacio.pdf"​ target="​_blank"​ rel="​noopener noreferrer">​compromís</​a></​strong>​ d'​obtenir aquesta titulació abans de l'​inici del curs 2021-2022.<​br><​br>​ 
 +</​html>​ 
 + 
 +<note warning>​Excepcionalment,​ la convocatòria pot preveure que el títol ​oficial ​de màster de formació del professorat o la certificació ​que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com requisit, es pugui acreditar fins a la data d'​inici del curs a què faci referència,​ per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada ​a l'​obtenció i presentació efectiva ​de la titulació o certificació corresponent o, fins i tot, com ha passat enguany ([[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​7603/​1671101.pdf|RESOLUCIÓ ENS/​763/​2018,​ de 12 d'​abril]]) que es comprometin a obtenir-lo ​abans del curs 2021-2022: "​Excepcionalment,​ també seran admeses, de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent,​ les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del 
 +professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que 
 +manifestin el seu compromís ​d'​obtenir aquestes titulacions abans de l'​inici del curs 2021-2022"​.</​note>​ 
 + 
  • Darrera modificació: 18/11/2013 23:35