Aquesta és una revisió antiga del document


Màster

Introducció

 • El màster de formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenayment d'Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'Educació (LOE), en l'article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'educació secundària (ESO, batxillerat), formació professional i ensenyament d'idiomes.
 • És un màster d'orientació professional imprescindible per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP) o des de final dels noranta el Certificat de Qualificació Pedagògica (CQP).
 • Va adreçat a l'estudiant que ja tingui una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau superats i que vulgui ser professor/a d'ensenyament secundari o de formació professional. L'accés a les diverses especialitats docents d'aquest màster es realitza en funció de la titulació exigida per a l'ingrés als diferents cossos docents.
 • D'acord amb les resolucions del Departament d'Ensenyament, que és qui gestiona l'accés a la borsa d'interins del professorat d'ensenyaments secundaris (ESO-batxillerat i formació professional), cal estar en possessió d'una titulació universitària idònia o concordant amb l'especialitat del màster a la que es vulgui accedir.
 • La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.
Les persones que hagin sol•licitat especialitats docents que requereixen el màster de formació de professorat de secundària o equivalent, i no acreditin aquest requisit, no podran ser nomenades d'aquestes especialitats en els actes d'adjudicació que es facin a partir de l'1 de setembre de 2013.

Perfil d'ingrés

 • El màster va dirigit a aquells estudiants llicenciats, enginyers o graduats que vulguin formar-se per ser professors d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'especialitat triada, atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors.

Sortides professionals

 • Aquest màster constitueix un requisit per a l'accés a la funció docent en els diferents nivells de l'educació secundària i substitueix els títols que existeixen (CAP i CQP). Per tant, la realització d'aquest màster és l'única via per esdevenir professor d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional, tant en centres públics com en privats.
 • L'objectiu principal del màster és capacitar els estudiants per ser professors de secundària, és a dir, per poder ensenyar les matèries d'una determinada especialitat, en els àmbits de les ciències, de les ciències socials, de les llengües i de les humanitats, i per actuar com a educadors, mitjançant l'exercici de la funció tutorial.

Durada del màster

 • 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'imparteixi.

Pràcticum

 • Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) no podran realitzar el pràcticum al seu centre i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.

Preinscripció

 • El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
D’acord amb el que estableix l’Ordre ECD/1058/2013 de 7 de juny, les persones que formen part de la borsa amb una titulació equivalent a efectes de docència per als ensenyaments de formació professional (tècnic superior i tècnic especialista) que, per la seva titulació, no poden accedir als estudis de màster regulats per l’Ordre ECI/3858/2007, de 27 de desembre, hauran de presentar una certificació oficial que acrediti que estan en possessió de la formació pedagògica i didàctica equivalent a l’exigida a l’article 100 de la Llei Orgànica 2/2006 abans del 31 d’agost de 2015.
 • Darrera modificació: 29/09/2014 10:53