Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:master [05/09/2016 12:45]
montse.escapa@secundaria.info [Introducció]
professorat:interins:master [20/05/2020 13:50] (actual)
rebeca.ten@secundaria.info [Pràcticum]
Línia 1: Línia 1:
 ===== Màster ===== ===== Màster =====
-{{:​professorat:​interins:​campus.jpg?​200|}} 
- 
- 
 ==== Introducció ==== ==== Introducció ====
   * El màster de formació del professorat d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat,​ Formació Professional i Ensenayment d'​Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'​Educació (LOE), en l'​article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'​educació secundària (ESO, batxillerat),​ formació professional i ensenyament d'​idiomes.   * El màster de formació del professorat d'​Educació Secundària Obligatòria,​ Batxillerat,​ Formació Professional i Ensenayment d'​Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'​Educació (LOE), en l'​article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'​educació secundària (ESO, batxillerat),​ formació professional i ensenyament d'​idiomes.
Línia 24: Línia 21:
  
 ==== Pràcticum ==== ==== Pràcticum ====
-  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) **no podran realitzar el pràcticum al seu centre** i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.+  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster.
  
 ==== Preinscripció ====  ==== Preinscripció ==== 
Línia 30: Línia 27:
   * [[http://​accesnet.gencat.cat.|Portal de preinscripció]]   * [[http://​accesnet.gencat.cat.|Portal de preinscripció]]
  
-<note important>​A partir de l'1 de setembre de 2016, les persones que no acreditin tenir el màster de formació professional o la formació pedagògica equivalent no podran demanar les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional,​ tot i que es podran nomenar pel procediment d'​urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb les especialitats d'​aquest cos demanades i que acreditin la formació pedagògica i didàctica</​note> ​+<note important>​A partir de l'1 de setembre de 2017, les persones que no acreditin tenir el màster de formació professional o la formació pedagògica equivalent no podran demanar les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional,​ tot i que es podran nomenar pel procediment d'​urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb les especialitats d'​aquest cos demanades i que acreditin la formació pedagògica i didàctica</​note> ​
  
   * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​ur/​menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?​vgnextoid=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default#​Bloc5e47e50ca1bb9310VgnVCM1000008d0c1e0a_|Més informació a la plana web del Departament]]   * [[http://​www20.gencat.cat/​portal/​site/​ur/​menuitem.a79da07cf7f5e1a9ccf24010b0c0e1a0/?​vgnextoid=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextchannel=9a29334cc5d69310VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&​vgnextfmt=default#​Bloc5e47e50ca1bb9310VgnVCM1000008d0c1e0a_|Més informació a la plana web del Departament]]
Línia 36: Línia 33:
 ==== Exempcions ==== ==== Exempcions ====
  
-Està exempt ​d'​aquest requisit ​qui acrediti ​el següent:+Estan exempts ​d'​aquest requisit
 + 
 +  * les persones que acreditin ​el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'​especialitat d'​orientació educativa;​ 
 +  * les persones que abans de l'1 d'​octubre del 2009 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat,​ la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;​ 
 +  * les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'​octubre del 2009: 
 + 
 +- mestre o mestra,\\ 
 +- diplomatura en professorat d'​educació general bàsica,​\\ 
 +- mestre o mestra d'​ensenyament primari\\ 
 +- llicenciatura de pedagogia o equivalent:​\\ 
 +--- llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació\\ 
 +--- llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació\\ 
 +- llicenciatura de psicopedagogia,​\\ 
 +- llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació),​\\ 
 +- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),​\\ 
 +- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),\\ 
 +- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia de l'​educació,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'​educació,​\\ 
 + -180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).\\ 
 + 
 + 
 + 
 +==== Novetat respecte a la Borsa de Treballcurs 2017-2018 ==== 
 + 
 +<​html>​
  
-  - que **abans d'​acabar el curs 2008-2009** va impartir docència a l'ESOal batxillerat,​ a la Formació Professional o als Ensenyaments d'​Idiomes durant dos cursos acadèmics complets o duant dotze mesos en períodes continus o discontinus +Excepcionalment, i de forma condicionada a l'obtenció ​presentació efectiva ​de la titulació o certificació corresponent a la formació ​pedagògica ​didàctica ​(Màster ​de Formació del Professorat ​Formació ​equivalent ​a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el <​strong><​a href="​http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​shared/​OVT/​Departaments/​ENS/​TramitOVT/​6899-borsa-docents/​compromis-acreditacio.pdf"​ target="​_blank"​ rel="​noopener noreferrer">​compromís</​a></​strong> ​d'obtenir aquesta titulació abans de l'inici del curs 2021-2022.<​br><​br>​ 
-  - que va obtenir un dels** títols següents abans de l'1 d'​octubre de 2009** +</​html>​
-  * mestre o mestra +
-  * diplomatura en professorat d'​educació general bàsica +
-  * mestre o mestra d'​ensenyament primari +
-  * llicenciatura de pedagogia o equivalent:​ +
-    * llicenciatura en filosofia ​ciències ​de l'educació: secció pedagògia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació +
-    * llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia ​ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació +
-  * llicenciatura en psicopedagogia +
-  * llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació) +
-  * títol superior de música (especialitat de pedagogia ​de la formació ​musical bàsica ​general) +
-  * títol superior de dansa (especialitat ​de pedagogia de la dansa) +
-  * llicenciatura ​titulació ​equivalent ​que inclogui ​formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació ​es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació ​d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives. +
-  * llicenciatura en psicologia ​de l'educació +
-  * llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa +
-  * llicenciatura en psicologa evolutiva i de l'​educació +
-  * 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)+
  
 +<note warning>​Excepcionalment,​ la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'​inici del curs a què faci referència,​ per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent o, fins i tot, com ha passat enguany ([[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​7603/​1671101.pdf|RESOLUCIÓ ENS/​763/​2018,​ de 12 d'​abril]]) que es comprometin a obtenir-lo abans del curs 2021-2022: "​Excepcionalment,​ també seran admeses, de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent,​ les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del
 +professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que
 +manifestin el seu compromís d'​obtenir aquestes titulacions abans de l'​inici del curs 2021-2022"​.</​note>​
  
  
  • Darrera modificació: 05/09/2016 12:45