Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:master [21/07/2018 19:27]
ramon.alonso@secundaria.info
professorat:interins:master [20/05/2020 13:50] (actual)
rebeca.ten@secundaria.info [Pràcticum]
Línia 21: Línia 21:
  
 ==== Pràcticum ==== ==== Pràcticum ====
-  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) **no podran realitzar el pràcticum al seu centre** i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.+  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster.
  
 ==== Preinscripció ====  ==== Preinscripció ==== 
Línia 33: Línia 33:
 ==== Exempcions ==== ==== Exempcions ====
  
-Està exempt ​d'​aquest requisit ​qui acrediti el següent:+Estan exempts ​d'​aquest requisit:
  
-  ​que **abans d'acabar el curs 2008-2009** va impartir docència a l'​ESO, ​al batxillerat, ​la Formació Professional o als Ensenyaments d'​Idiomes ​durant dos cursos acadèmics complets o duant dotze mesos en períodes continus o discontinus +  ​* les persones ​que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'​especialitat d'​orientació educativa;​ 
-  ​que va obtenir un dels** títols següents abans de l'1 d'​octubre ​de 2009** +  ​les persones que abans de l'​1 ​d'octubre del 2009 van impartir docència a l'​ESO, ​el batxillerat,​ la formació professional ​durant dos cursos acadèmics complets o durant ​dotze mesos en períodes continus o discontinus; 
-  * mestre o mestra +  ​* les persones ​que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'​octubre ​del 2009:
-  * diplomatura en professorat d'​educació general bàsica +
-  * mestre o mestra d'​ensenyament primari +
-  * llicenciatura de pedagogia o equivalent: +
-    * llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagògia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació +
-    * llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació +
-  * llicenciatura en psicopedagogia +
-  * llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació) +
-  * títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general) +
-  * títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa) +
-  * llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives. +
-  * llicenciatura en psicologia de l'​educació +
-  * llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa +
-  * llicenciatura en psicologa evolutiva i de l'​educació +
-  * 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)+
  
 +- mestre o mestra,\\
 +- diplomatura en professorat d'​educació general bàsica,\\
 +- mestre o mestra d'​ensenyament primari\\
 +- llicenciatura de pedagogia o equivalent:​\\
 +--- llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació\\
 +--- llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació\\
 +- llicenciatura de psicopedagogia,​\\
 +- llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació),​\\
 +- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),\\
 +- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),\\
 +- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,​\\
 +- llicenciatura en psicologia de l'​educació,​\\
 +- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,​\\
 +- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'​educació,​\\
 + -180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).\\
 +
 +
 +
 +==== Novetat respecte a la Borsa de Treball: curs 2017-2018 ====
 +
 +<​html>​
 +
 +Excepcionalment,​ i de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica),​ es pot manifestar el <​strong><​a href="​http://​ensenyament.gencat.cat/​web/​shared/​OVT/​Departaments/​ENS/​TramitOVT/​6899-borsa-docents/​compromis-acreditacio.pdf"​ target="​_blank"​ rel="​noopener noreferrer">​compromís</​a></​strong>​ d'​obtenir aquesta titulació abans de l'​inici del curs 2021-2022.<​br><​br>​
 +</​html>​
 +
 +<note warning>​Excepcionalment,​ la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'​inici del curs a què faci referència,​ per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent o, fins i tot, com ha passat enguany ([[http://​portaldogc.gencat.cat/​utilsEADOP/​PDF/​7603/​1671101.pdf|RESOLUCIÓ ENS/​763/​2018,​ de 12 d'​abril]]) que es comprometin a obtenir-lo abans del curs 2021-2022: "​Excepcionalment,​ també seran admeses, de forma condicionada a l'​obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent,​ les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del
 +professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que
 +manifestin el seu compromís d'​obtenir aquestes titulacions abans de l'​inici del curs 2021-2022"​.</​note>​
  
  
  • Darrera modificació: 21/07/2018 19:27