Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:interins:master [11/10/2018 11:25]
jorge@secundaria.info
professorat:interins:master [20/05/2020 13:50] (actual)
rebeca.ten@secundaria.info [Pràcticum]
Línia 21: Línia 21:
  
 ==== Pràcticum ==== ==== Pràcticum ====
-  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster. Els estudiants que ja estan treballant com a docents (en centres concertats o públics) **no podran realitzar el pràcticum al seu centre** i caldrà que facin les pràctiques del màster en un altre.+  * Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'​Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'​especialitat del màster.
  
 ==== Preinscripció ====  ==== Preinscripció ==== 
Línia 33: Línia 33:
 ==== Exempcions ==== ==== Exempcions ====
  
-Està exempt ​d'​aquest requisit ​qui acrediti el següent:+Estan exempts ​d'​aquest requisit:
  
-  ​que **abans d'acabar el curs 2008-2009** va impartir docència a l'​ESO, ​al batxillerat, ​la Formació Professional o als Ensenyaments d'​Idiomes ​durant dos cursos acadèmics complets o duant dotze mesos en períodes continus o discontinus +  ​* les persones ​que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'​especialitat d'​orientació educativa;​ 
-  ​que va obtenir un dels** títols següents abans de l'1 d'​octubre ​de 2009** +  ​les persones que abans de l'​1 ​d'octubre del 2009 van impartir docència a l'​ESO, ​el batxillerat,​ la formació professional ​durant dos cursos acadèmics complets o durant ​dotze mesos en períodes continus o discontinus; 
-  * mestre o mestra +  ​* les persones ​que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'​octubre ​del 2009:
-  * diplomatura en professorat d'​educació general bàsica +
-  * mestre o mestra d'​ensenyament primari +
-  * llicenciatura de pedagogia o equivalent: +
-    * llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagògia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació +
-    * llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació +
-  * llicenciatura en psicopedagogia +
-  * llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació) +
-  * títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general) +
-  * títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa) +
-  * llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives. +
-  * llicenciatura en psicologia de l'​educació +
-  * llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa +
-  * llicenciatura en psicologa evolutiva i de l'​educació +
-  * 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat)+
  
-==== Novetat respecte a la Borsa de Treball curs 2017-2018 ====+- mestre o mestra,\\ 
 +- diplomatura en professorat d'​educació general bàsica,​\\ 
 +- mestre o mestra d'​ensenyament primari\\ 
 +- llicenciatura de pedagogia o equivalent:​\\ 
 +--- llicenciatura en filosofia i ciències de l'​educació:​ secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'​educació\\ 
 +--- llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'​educació i secció ciències de l'​educació\\ 
 +- llicenciatura de psicopedagogia,​\\ 
 +- llicenciatura de ciències de l'​activitat física i de l'​esport (itinerari educació),​\\ 
 +- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),​\\ 
 +- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),\\ 
 +- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia de l'​educació,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,​\\ 
 +- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'​educació,​\\ 
 + -180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).\\ 
 + 
 + 
 + 
 +==== Novetat respecte a la Borsa de Treballcurs 2017-2018 ====
  
 <​html>​ <​html>​
  • Darrera modificació: 11/10/2018 11:25