Nomenament del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament de l'1 al 31 de juliol1) si es troben en la situació següent:

  1. Haver prestat 6 o més mesos de serveis com a substituts aquell curs i
  2. Haver treballat com a substituts durant els mesos d'abril, maig i juny (almenys 1 dia)
No és necessari fer cap tràmit per obtenir aquest nomenament: el Departament fa el nomenament d'ofici a les persones que tenen els requisits.
El tipus de jornada del nomenament serà el que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que s’hagi tingut durant el curs.

El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi de forma efectiva amb la realització d'alguna prova en una convocatòria d'oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • La formació s'acredita amb la presentació, fins al 31 d'octubre, del document acreditatiu de la realització de la formació.
  • Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d'acreditar res.
  • Les persones que hagin participat en processos selectius d'altres comunitats autònomes han d'acreditar, abans del 31 d'octubre, aquesta participació efectiva.
Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social no podran ser nomenades.2)

1)
Les persones de col·lectius específics (com poden ser les que ocupen llocs a serveis educatius), que tenen nomenament fins al 15 de juliol i que reuneixen els requisits, seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.
2)
Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol. Les persones que comencin aquesta situació durant el mes de juliol ho han de posar en coneixement dels serveis territorials o del CEB, als efectes de suspendre el nomenament pels dies del mes de juliol que estiguin de baixa.
  • Darrera modificació: 22/06/2022 12:34