Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

A partir del curs escolar 2017-2018, el personal de la borsa de treball docent s'ordena en col·lectius per a les especialitats de primària i de secundària i, dins de cada col·lectiu, pel número d'ordre, de menor a major:

Col·lectius per a les especialitats de secundària

 1. Cos de secundària i amb serveis prestats a la borsa.
 2. Cos de secundària i sense serveis prestats a la borsa.

Col·lectius per a les especialitats de primària

 1. Cos de mestres i amb serveis prestats a la borsa.
 2. Cos de mestres i sense serveis prestats a la borsa.
 3. Cos de secundària, amb disponibilitat per treballar a primària i amb serveis prestats a la borsa de primària.
 4. Cos de secundària, amb disponibilitat per a treballar a primària i sense serveis prestats a la borsa de primària.

Les jornades s'agrupen en 5 grups: jornades 1 (completa) , jornades 0,83 (1/2+1/3), jornades 0,66 (2/3), jornades 0,50 (1/2) i jornades 0,33 (1/3)

Els llocs de treball s'adjudiquen en l'ordre següent:

 1. Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).

 2. Jornada dels llocs de treball (jornada 1, 0,83, 0,66, 0,50, 0,33)

 3. Durada de la vacant o substitució (de més a menys).

 4. Tipus de centre (primer els llocs específics, després els centres ordinaris i finalment els llocs o centres especials).

Els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la diversitat, gestió dels projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, educació visual i plàstica, docència de dues especialitats docents a l'ESO i metodologies amb enfocament globalitzat, seran adjudicats amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els llocs i centres de característiques especials, només s'assignen a les persones que, a la borsa de treball, ho hagin demanat expressament.

Exemple:

El procés d'adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i l'assignació es fa seguint aquest ordre:

a) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs específics (segons l'ordre de priorització de l'àrea territorial) per ordre de durada de la substitució.

b) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs ordinaris (es repeteix el procés de l'apartat a) per ordre de durada de la substitució.

c) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs o centres especials (es repeteix el procés de l'apartat a) per ordre de durada de la substitució.

Una vegada s'han adjudicat els llocs de treball de jornada 1, es repeteix el procediment per adjudicar la resta de jornades amb els mateixos criteris de la jornada 1, fins a finalitzar l'adjudicació de vacants i substitucions.

D'acord amb el que preveu el Decret 39/2014 del 25 de març, El director del centre pot seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals, nomenant de forma motivada el candidat que hagi accedit a la borsa de treball i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat.

Aquest procediment només s'aplica als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental, Barcelona Comarques, Girona i Vallès Occidental

Procediment

 • La direcció del centre fa la selecció automàtica dels candidats de la borsa de treball de personal interí docent disponibles i que tinguin informades peticions que coincideixin amb la vacant o substitució.

Es pot utilitzar com a criteris de selecció de candidats l'acreditació d'experiència en la impartició de l'especialitat del lloc de treball, una altra especialitat demanada diferent de la del lloc que s'ha de cobrir, formació acadèmica i formació permanent que estiguin relacionades amb el lloc que s'ha d'ocupar, i l'acreditació d'experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d'acollida, les unitats de suport a l'educació especial o els llocs d'atenció a la diversitat dels alumnes o en centres de màxima complexitat.

 • Valora els mèrits dels 20 candidats d'acord amb el barem que s'estableix a la Resolució ENS/425/2015.
 • Convoca, com a mínim, els tres candidats amb millor puntuació en el barem per fer una entrevista personal.

La convocatòria de l'entrevista s'ha de fer per correu electrònic. Si el candidat ha prestat serveis en el centre amb anterioritat, o el director l'ha entrevistat prèviament, l'entrevista és opcional i caldrà comunicar-ho al candidat.

 • Entrevista els candidats.
 • Valora l'entrevista i afegeix aquesta puntuació a la dels mèrits.

La no-presentació d'algun candidat a l'entrevista suposa que deixa de participar en aquesta selecció.

 • Proposa el nomenament.

S'ha de proposar el nomenament de fins a tres candidats amb la millor puntuació, i ordenats de més a menys puntuació total, d'entre els candidats amb puntuació per a la fase d'entrevista.

 • Els serveis territorials comuniquen l'adjudicació (per SMS i missatge electrònic) al primer candidat proposat per la direcció del centre. S'indicarà la franja horària de connexió (1 hora des de la recepció del SMS i missatge electrònic) per acceptar o refusar aquesta adjudicació.

Si el primer candidat refusa l'adjudicació, o no es connecta dins la franja horària, s'ha de comunicar el nomenament al segon candidat i, si aquest no l'accepta, al tercer candidat, si n'hi ha.

 • Publiquen el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina web.
 • Els candidats proposats, un cop s'ha rebut l'SMS i el missatge electrònic, s'han de connectar a la pàgina de selecció de personal interí docent, per consultar telemàticament el lloc adjudicat.
 • Accepten el nomenament, imprimeixen la credencial i es presenten al centre el dia d'inici de la substitució.

Si un candidat és nomenat per a més d'un centre, haurà d'optar pel que més l'interessi. Quan accepti un dels nomenaments, la resta, quedaran rebutjats automàticament.

Els SMS i els correus electrònics s'enviaran els dijous en els horaris següents:

 • Primer candidat: aproximadament a les 11 hores.
 • Segon candidat (si el primer no accepta el nomenament): aproximadament a les 12 hores.
 • Tercer candidat (si el segon no accepta el nomenament): aproximadament a les 13 hores.

Si un candidat renuncia a anar a l'entrevista, constarà com a “No presentat” a l'entrevista. Aquest cas no comporta l'exclusió de la borsa de treball.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta l'exclusió de la borsa de treball.

Fase 1: Barem de mèrits

El director ha de valorar els mèrits dels candidats d'acord amb el barem que s'estableix a la Resolució ENS/425/2015, de 9 de març.

1. Experiència en centres docents públics del Departament d'Ensenyament (màxim 4 punts)

 • Exercici de la docència: Puntuació màxima: 4 punts.
 • Avaluació positiva: Puntuació màxima: 2 punts.

2. Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball: fins a 2 punts.
 • Nota mitjana de les titulacions al·legades en l'accés a la borsa de treball (màxim 1,5 punts).
 • Formació permanent (cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d'Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts.
 • Llengües estrangeres segons MECRL (màxim 2 punts).

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

 • Superació del procediment selectiu d'accès als cossos docents sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.

La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts

Per a més informació sobre la puntuació de merits consulteu la Resolució ENS/425/2015, de 9 de març.

Fase 2: Entrevista

La valoració de la idoneïtat del candidat per al lloc de treball s'efectua mitjançant entrevista dels candidats. En el cas que el candidat hagi treballat amb anterioritat en el centre educatiu o hagi realitzat l'entrevista amb anterioritat, es pot substituir l'entrevista per una valoració basada en el coneixement previ del candidat. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir en el total de les 2 fases és de 17 punts.

En absència de nomenaments per selecció de les direccions. els serveis territorials o el Consorci d'Educació nomenen els aspirants corresponents, d'acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Department d'Ensenyament.
Les direccions dels centres també poden proposar la no-continuïtat del professorat substitut.
ASPEPC-SPS rebutja aquest sistema de selecció del personal substitut, com també la LEC com a marc en el qual es desenvolupa perquè:

- Va en contra de l'actual ordenament de la borsa on l'experiència laboral és el criteri que el regeix.

- No suposa cap millora dels nomenaments massius i afegeix complexitat i lentitud burocràtica al procediment.

- Fa que el procés sigui molt poc transparent ja que no incorpora cap element o instrument que comparteixi, assessori i/o controli el risc d'utilització arbitrària del procediment selectiu, i dóna a les direccions dels centres competències que fins ara estaven reservades a l'Administració.

- No respecta els criteris d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que s'han de respectar per accedir a un lloc de treball públic.

- No hi ha una avaluació d’aquest sistema de selecció amb dades objectives que avali una millora de la qualitat de l'ensenyament.

- No contempla ni el dret a la informació, ni a la defensa i ni a la reclamació individual de les persones no seleccionades.

- No s'hi reflecteix la capacitat d'intervenció de la representació legal dels treballadors.

Determinades adjudicacions molt específiques després que s'hagi constatat la dificultat de cobrir-les, llocs de treball de característiques especials i de centres de màxima complexitat es cobriran seguint el procediment següent:

 • Els Serveis Territorials procediran a donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de l'especialitat i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que aquest lloc sigui de difícil cobertura.
 • S'obrirà un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el servei territorial. En cas de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat i el número d'ordre més baix.
 • Si es fa una selecció mitjançant entrevista s'ha d'anunciar en el moment d'oferir la plaça.
 • Faran l'entrevista el/la director/a o el/la cap d'estudis del centre, el/la cap del departament i un/a professor/a del departament al qual s'ha d'incorporar la persona interessada.
 • L'entrevista versarà sobre les habilitats específiques requerides i ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel candidat.

Amb caràcter general totes les substitucions de difícil cobertura que s'adjudiquin són irrenunciables, donat que s'han sol·licitat expressament

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en el seu web: s'ha d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat el lloc i el número d'ordre.

Els llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2019, així com les substitucions dels titulars d'aquests llocs, s'adjudicaran a partir del 22 d'agost pel procediment d'adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura.

El procès és el següent:

- Els Serveis Territorials donaran publicitat del lloc a cobrir a través del seu web.

- S'obrirà un termini de 48 hores perquè els interessats es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials. Els candidats han d'acreditar que reuneixen els requisits específics que consten a l'apartat 1.5.2 de la Resolució ENS/863/2015 de 28 d'abril

- Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en el seu web. S'ha d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat el lloc i el número d'ordre.

 • Darrera modificació: 17/09/2019 14:14