Període de prova inicial i Curs d'iniciació a la tasca docent

El professorat substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre educatiu públic o serveis educatius, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de la docència.1)

El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut docent, que ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre o serveis educatius sigui com a mínim d'un mes.

Durant el període de prova inicial s'ha d'acreditar que es disposa del requisit de la suficiència per impartir la docència en els nivells que tingui atribuïts, la idoneïtat per a l'exercici pràctic docent, l'aptitud pedagògica i el domini de les tècniques necessàries per a l'exercici docent.

Quan la durada prevista del nomenament sigui igual o superior a un mes, el professor interí o substitut ha de ser guiat per un professor tutor del centre o servei educatiu on estigui destinat.

 • Els SSTT han de comunicar a l'interí o substitut que ha de realitzar el període de prova inicial. Al mateix temps també han de comunicar a la direcció del centre que a la finalització del període de nomenament, quan aquest tingui una durada mínima d'un mes, ha d'emetre un informe sobre la seva suficiència en l'exercici docent.
Podeu comprovar si teniu pendent aquesta avaluació a la vostra credencial. Si apareix la frase «Període de prova inicial» és que encara no la teniu superada.
 • El director ha de fer arribar l'informe a la direcció dels SSTT en el termini de 3 dies a partir de la finalització del nomenament de la persona avaluada.
 • Se segueix el mateix procediment, en cas de successius nomenaments, fins a completar els 4 primers mesos d'exercici efectiu en la docència.
 • En el cas que a la finalització del curs no s'hagi pogut completar l'avaluació del període de prova inicial, s'ha de continuar l'avaluació en cursos posteriors.
 • El personal que en la seva primera incorporació a la docència sigui nomenat per a tot el curs escolar en un mateix centre ha de ser avaluat a la finalització del quart mes a partir de la data del nomenament.

Els elements descriptors a tenir en compte són:

 • Planificació de l'activitat docent
 • Intervenció didàctica
 • Avaluació de l'alumnat
 • Gestió de l'aula
 • Participació en l'aplicació del projecte educatiu del centre

El director o la directora del centre avalua el professorat interí o substitut tenint en compte, si escau, l'informe de la persona tutora, atorgant les puntuacions obtingudes en cadascun dels criteris i descriptors esmentats, i emetent l'informe corresponent sobre la seva suficiència en l'exercici docent durant el període de nomenament.

El conjunt d'informació per a l'avaluació del personal docent s'ha d'obtenir a partir de l'anàlisi documental, de l'entrevista de la persona avaluada amb el director o la directora del centre i el o la cap de departament o el coordinador o coordinadora de cicle, i de l'observació a l'aula en el centre educatiu, o bé, quan es tracti d'un servei educatiu, de l'observació d'una activitat relacionada amb el servei.

El personal interí i substitut participa en el procés d'avaluació aportant en un informe la seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors així com la seva valoració sobre les dificultats i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

 • Si la prova ha estat avaluada de manera positiva, la direcció ha de trametre als SSTT un escrit de petició perquè s'emeti la certificació conforme s'ha superat el període de prova i se'n faci el corresponent registre a les bases de dades del Departament d'Ensenyament.
 • Si la valoració del període de prova inicial és negativa, la direcció ho ha de posar en coneixement de la Inspecció d'Educació, per tal que aquesta emeti un informe sobre la idoneïtat docent de la persona interina o substituta novell, realitzant l'avaluació directa de la seva activitat docent i tenint en compte els possibles informes emesos per les direccions dels centres o serveis educatius on el personal docent hagi estat destinat al llarg del període de prova inicial.
 • Quan la Inspecció d'Educació emeti informe negatiu sobre la idoneïtat docent inicial de la persona avaluada, el director o directora dels serveis territorials ha d'emetre resolució, amb audiència prèvia a la persona interessada, posant fi al nomenament de substitut o interí i determinant la seva exclusió de la borsa de treball.
 • La persona que hagi estat exclosa de la borsa de treball del personal interí docent per no haver superat el període de prova inicial, no pot presentar-se a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent. Posteriorment, en cas de participació en les convocatòries d'accés a la borsa de treball, haurà de superar una prova específica d'idoneïtat de l'especialitat docent, regulada a l'Annex 3 de la RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre

Els professors interins i substituts nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre o servei educatiu, han de seguir el Curs d'iniciació a la tasca docent. S'entén que ha estat nomenat per a tot un curs escolar el personal docent que hagi obtingut un o més nomenaments en un mateix centre, amb efectes entre l'1 de setembre i l'inici del període lectiu i fins al final del curs, i sempre que la dedicació del nomenament o bé la suma de la dedicació dels diferents nomenaments, sigui com a mínim de mitja jornada.2)

Els serveis territorials han de comunicar a les persones afectades l'obligació de fer el Curs d'iniciació a la tasca docent, un cop hagin estat nomenades.
Tot i anomenar-se curs d'iniciació a la tasca docent consta de dues parts: una fase de formació i una fase de tutoria al centre de treball i finalitza amb una avaluació.

La informació sobre la fase de formació es pot trobar al següent enllaç de la XTEC:

Curs de formació específic per a professorat interí novell

La durada de la fase de formació és de 30 hores.

Pel que fa a la fase de tutoria, aquesta finalitzarà amb l'avaluació i qualificació de la tasca docent duta a terme pel professorat interí, a càrrec d'una comissió qualificadora .

La comissió avaluarà el professorat, atorgarà les puntuacions obtingudes en cadascun dels elements i descriptors establerts per la normativa i determinarà si correspon una avaluació positiva (APTE) o una avaluació no positiva (NO APTE).

Els elements descriptors a tenir en compte són:

 • Planificació de l'activitat docent
 • Intervenció didàctica
 • Avaluació de l'alumnat
 • Gestió de l'aula
 • Participació en l'aplicació del projecte educatiu del centre

Per a més informació consulteu la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.


1)
Els aspirants que hagin superat les proves del procediment selectiu per a l'accés al cos docent corresponent, i que no hagin estat inclosos en les propostes de seleccionats per haver quedat fora del nombre de places convocades, tenen acreditada la capacitació docent i resten exempts de la realització del període de prova inicial.
2)
Estan exemptes de fer el curs d'iniciació, les persones que acreditin 12 mesos d'experiència docent en els tres darrers cursos escolars.
La justificació s'ha de presentar d'acord amb el que preveu l'Annex 1 de la Resolució EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.
La sol·licitud d'exempció s'ha de presentar als serveis territorials corresponents, juntament amb la documentació acreditativa, en el termini màxim de 15 dies naturals des de la comunicació de l'obligació de fer el curs. No es poden admetre sol·licituds presentades fora d'aquest termini.

Les persones que hagin superat la fase d'oposició del procediment selectiu i hagin estat seleccionades, mentre no siguin nomenades funcionàries en pràctiques, resten exemptes de la realització del curs d'iniciació.
 • Darrera modificació: 22/04/2021 13:21