Prestació d'atur

 • Període mínim de cotització de 360 dies, treballats de manera continuada o no, en els últims 6 anys.
 • Haver perdut la feina involuntàriament.
 • No realitzar cap activitat per compte propi a temps complet o parcial o per compte aliè a temps complet. Si la relació laboral per compte d'altri és a temps parcial, podeu fer compatible la prestació. Haureu de portar el contracte a la vostra oficina de treball. Teniu 15 dies des de l'inici del contracte.
 • Si l'acomiadament s’ha produït durant una baixa mèdica, caldrà esperar a tenir l'alta per tramitar la prestació.
 • Subscriure el compromís d'activitat, consistent en l'obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d'informació i orientació laboral.
Per poder sol·licitar la prestació d'atur cal estar inscrit al SOC com a demandant d'ocupació. Podeu trobar la sol·licitud a la pàgina web del SOC.

15 dies hàbils a partir de l'últim dia treballat (no compten diumenges ni festius). Els 15 dies no comencen a comptar fins que no s'exhaureixen els dies de vacances no gaudides.

Un cop finalitzat el nomenament, el Departament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons la durada del nomenament. Corresponen 2,5 dies de vacances per cada mes treballat. Per exemple, si el nomenament és de setembre a juny, pertoquen 23 dies de vacances.

No es pot tramitar ni començar a cobrar l'atur fins que s'exhaureixin els dies de vacances no gaudides.

El Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa.

Per poder tramitar la sol·licitud de la prestació heu de demanar al Departament que us faci el certificat d'empresa. El Departament el farà arribar directament al SEPE.

El certificat d'empresa l'heu de demanar al ST on vau tenir el darrer nomenament:

 • Baix Llobregat:

eValisa amb destinatari Sánchez Bárcenas, Margarita i visualitzadors Palacios Rubio, Anna; Bou Cortés, Pilar.

 • Barcelona Comarques:

Correu electrònic a atur_com.educacio@gencat.cat.
Us heu d'identificar amb aquestes dades:
- el nom i cognoms
- el NIF o NIE
- la data de finalització del nomenament

 • Catalunya Central:

Correu electrònic a certificats_ccentral.educacio@gencat.cat.
Assumpte: el tema ha de ser identificatiu del motiu del correu (Certificat d'empresa - prestació d'atur)
El cos del correu ha de contenir:
- nom i cognoms
- DNI
- darrer centre de treball
- data de cessament

 • Consorci d’Educació de Barcelona:

Tràmit en línia en aquest enllaç

 • Girona:

Correu electrònic a docentsec_gir.educacio@gencat.cat.
Heu d'adjuntar el model de sol·licitud que trobareu en aquest enllaç

 • Lleida:

Correu electrònic a secundaria_lle.educacio@gencat.cat.
Ha de constar la següent informació:
Assumpte: Sol.licitud certificat per l'atur.
Nom i cognoms.
Data fi últim nomenament.

 • Maresme-Vall. Or.:

Correu electrònic a mvo_atur.educacio@gencat.cat.
Heu d'indicar:
Cognoms i nom
DNI
Darrer centre on heu prestat serveis
Data de finalització del nomenament

 • Tarragona:

Correu electrònic a atur_tar.educacio@gencat.cat

 • Terres de l’Ebre:

Correu electrònic a personal_teb.educacio@gencat.cat

 • Vallès Occ.:

Correu electrònic a vall_atursec.educacio@gencat.cat.
Heu d'adjuntar la sol·licitud que trobareu en aquest enllaç

 • Amb certificat digital o equivalent: es pot tramitar la sol·licitud de la prestació a la web del SEPE.
 • Sense certificat digital: es pot fer una presol·licitud de la prestació a la web del SEPE. Si és necessari, el SEPE us contactarà per telèfon o per correu electrònic per a completar la informació o requerir documentació indispensable.

Si necessiteu que us atenguin presencialment heu de demanar cita prèvia. Ho podeu fer en aquest enllaç.

Depèn de la base de cotització dels darrers 6 mesos treballats i de si ha estat a temps complet o a temps parcial. La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s’obté a partir de la quantitat que figura en la nòmina en l’apartat «base de contingències comunes».

L'import a percebre serà:

* Del 70% de la base reguladora fins al dia 180.
* Del 50% a partir del dia 181.

La prestació estarà subjecta al descompte per cotització a la Seguretat Social i a la retenció a compte de l’IRPF, si s’escau.

No obstant això, hi ha uns límits màxims i mínims per a la quantitat a percebre: un màxim de 1.151,33€ per persona sense fills o 1.318,10€ amb 1 fill, i 1.482,86€ amb 2 o més fills. En cap cas es cobra menys de 527,24€ per persona sense fills, i 705,18€ per persona amb un/a fill/a o més.

La quantia depèn també del tipus de jornada. Normalment, si s’ha treballat a jornada completa, la quantitat que correspon tant al 70% com al 50% de la base reguladora està per damunt del màxim, per la qual cosa s’acaba cobrant el mateix -la quantitat màxima- durant tot el temps de prestació d’atur.

Es pot fer servir el programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do

La durada de la prestació d’atur depèn del temps treballat els darrers 6 anys. En el compte del temps treballat influeix si s’ha treballat de dilluns a divendres o no (és el cas d’algunes dedicacions parcials). Si s’ha de demanar algun certificat cal que s'especifiqui que l'horari és de dilluns a divendres amb jornada d'1/3, 1/2 o una altra, ja que inclou horari de permanència al centre i de preparació de classes; els Serveis Territorials ja ho fan així habitualment en els certificats que lliuren.

Dies de cotització (darrers 6 anys) Dies de prestació
de 360 a 539 120
de 540 a 719 180
de 720 a 899 240
de 900 a 1.079 300
de 1.080 a 1.259 360
de 1.260 a 1.439 420
de 1.440 a 1.619 480
de 1.620 a 1.799 540
de 1.800 a 1.979 600
de 1.980 a 2.159 660
des de 2.160 720

Si es treballa a jornada inferior a la sencera i anteriorment es treballava a jornada sencera (o a una part superior de la que es fa actualment), es pot demanar al SEPE/SOC, si es tenen els requisits necessaris, cobrar el subsidi d'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada. Si es cobreixen dues substitucions compactades de dedicació inferior a l'ordinària i es finalitza una de les dues, es té dret a cobrar el subsidi d'atur amb el mateix requisit anterior. Cal tenir en compte que la quantia de la prestació només cobreix la part que falta per arribar al màxim de la prestació d’atur que correspongui a cadascú, i que consumeix temps d’atur.

 • S'agafa la baixa per malaltia amb el contracte en vigor i l'alta es produeix un cop acabat el contracte:

El Departament paga fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga fins al moment de l'alta. L'endemà de l'alta comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del contracte encara que, de fet, s'estigui cobrant de la Seguretat Social.

 • La llicència per infantament comença amb el contracte en vigor i s'acaba un cop finalitzat el contracte:

Com en el cas anterior, la Seguretat Social paga fins que s'acaba la llicència. L'endemà comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Però, a diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el temps que dura la llicència.

 • La baixa mèdica o llicència per infantament s'origina mentre s'està cobrant la prestació d'atur:

Es cobra del SEPE fins que s'acaba l'atur. Després paga la Seguretat Social fins al màxim de temps legal permès. Es consumeixen dies d'atur.

 • Si la maternitat té lloc mentre s'està cobrant l'atur:

Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís. No es consumeixen dies d'atur.

 • Darrera modificació: 07/07/2021 18:40