Primera vacant o substitució

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada, s'ha d'enviar la documentació següent a la Secció de Gestió de Personal Docent dels serveis territorials corresponents:

 • Una còpia del DNI.
 • Una còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (és un codi de 12 xifres numèriques). 1)
 • Un certificat mèdic original que indiqui que no es té cap malaltia ni cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents al cos i lloc de treball que s'ha d'ocupar. No cal que sigui l'imprès oficial.
Les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar el certificat mèdic.

Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.

Podeu presentar la documentació per registre electrònic2) o bé presencialment, sol·licitant cita prèvia (heu de seleccionar “Educació” i després “Registre Administratiu”).

El portal ATRI és l'entorn virtual de la Generalitat de Catalunya per als seus treballadors. En aquest entorn es poden fer alguns tràmits de tipus laboral com a treballadors de la Generalitat (consulta de la nòmina, sol·licituds a recursos humans, com ara algunes sol·licituds de permisos…).

L'alta al portal ATRI us l'ha de fer la direcció del centre on tingueu el nomenament.

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) serveix com a porta d'accés a Internet al món educatiu, proporcionant, alhora, un ampli ventall de continguts i serveis específics.

L'usuari de la XTEC dóna accés, entre d'altres, als serveis següents:

 • Correu electrònic de la XTEC i serveis de GoogleApps
 • Serveis Moodle i Intraweb de l'Agora
 • Entorn virtual de formació Odissea
 • Blocs
 • Activació automàtica del servei Eduroam
 • Registre de certificats de formació
 • Altres aplicacions personals o de gestió

Podeu demanar l'alta com a usuaris quan tingueu un nomenament al següent enllaç:

Alta usuari XTEC


1)
Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número d'afiliació a la Tresoreria de la Seguretat Social i presenteu el document. Si heu treballat abans, podeu presentar qualsevol document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral, etc.).
2)
Cal adjuntar un únic arxiu en format pdf amb tots els documents degudament emplenats i signats.
 • Darrera modificació: 09/02/2021 11:10