Primera vacant o substitució

Quan s'obté una vacant o una substitució per primera vegada, s'ha de lliurar a la direcció del centre educatiu adjudicat el dia de la incorporació al lloc de treball els documents següents:

 1. La credencial.
 2. Una còpia del document d'afiliació a la Seguretat Social (és un codi de 12 xifres numèriques). 1)
 3. L'imprès que fa referència a les dades bancàries.

Paral·lelament, s'ha d'enviar o presentar als Serveis Territorials (o al Consorci d'Educació de Barcelona) la documentació següent:

 1. Una còpia del DNI.
 2. Declaració responsable de no patir cap malaltia ni estar afectat/ada per una limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions docents.2)
 3. Comunicació de dades familiars i personals a efectes de càlcul de la retenció a compte de l'IRPF, document de l'IRPF.
 4. La declaració jurada o promesa de no estar afectat pel règim d'incompatibilitat, o bé la sol·licitud de compatibilitat (si escau, juntament amb la documentació justificativa).
 5. La declaració jurada o promesa de no estar inhabilitat per treballar a l'Administració Pública.
Aquests documents s'han de presentar en el termini màxim de 10 dies naturals.
Podeu presentar la documentació:

El portal ATRI és l'entorn virtual de la Generalitat de Catalunya per als seus treballadors. En aquest entorn es poden fer alguns tràmits de tipus laboral com a treballadors de la Generalitat (consulta de la nòmina, sol·licituds a recursos humans, com ara algunes sol·licituds de permisos…).

L'alta al portal ATRI us l'ha de fer la direcció del centre on tingueu el nomenament.

La Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya (XTEC) serveix com a porta d'accés a Internet al món educatiu, proporcionant, alhora, un ampli ventall de continguts i serveis específics.

L'usuari de la XTEC dóna accés, entre d'altres, als serveis següents:

 • Correu electrònic de la XTEC i serveis de GoogleApps
 • Serveis Moodle i Intraweb de l'Agora
 • Entorn virtual de formació Odissea
 • Blocs
 • Activació automàtica del servei Eduroam
 • Registre de certificats de formació
 • Altres aplicacions personals o de gestió

Podeu demanar l'alta com a usuaris quan tingueu un nomenament al següent enllaç:

Alta usuari XTEC


1)
Si no heu treballat abans i no el teniu, cal que demaneu el número d'afiliació a la Tresoreria de la Seguretat Social i presenteu el document. Si heu treballat abans, podeu presentar qualsevol document relacionat on consti el número d'afiliació (nòmina, vida laboral, etc.).
2)
Les persones que han entrat a la borsa en la darrera convocatòria no han de tornar a presentar-la.
3)
Heu de seleccionar «Educació» i després «Registre Administratiu»
4)
Heu d'indicar l'assumpte que és documentació per al primer nomenament, i heu d'enviar també la Declaració responsable d'autenticitat de les còpies dels documents. Cal adjuntar un únic arxiu en format pdf amb tots els documents degudament emplenats i signats.
 • Darrera modificació: 30/11/2022 18:59