Cobrament del mes de juliol

A les persones que formen part de la borsa sense nomenament al juliol i a l'agost se'ls formalitza un nomenament al juliol si es troben en la situació següent:

  1. Haver treballat com a substituts durant els mesos d'abril, maig i juny (almenys durant 1 dia) i
  2. Haver treballat com a substituts durant el curs (almenys durant 6 mesos i fins al 30 de juny de 2020) en centres docents públics o en serveis educatius del Departaments d'Educació.
No és necessari fer cap tràmit per obtenir aquest nomenament: el Departament fa el nomenament d'ofici a les persones que tenen els requisits.

El nomenament comporta l'obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats del Pla de Formació Permanent del Departament d'Educació o en altres activitats reconegudes, tret que es participi de forma efectiva amb la realització d'alguna prova en una convocatòria d'oposicions per ingressar als cossos docents.

  • Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores i, en total, cal acreditar 30 hores de formació.
  • Els períodes d'inscripció a les activitats de formació d'estiu del Departament d'Educació es poden consultar a cadascuna de les activitats.
  • La formació s'acredita amb la presentació, fins al 31 de desembre, del document acreditatiu de la realització de la formació.
  • Les persones que hagin participat de forma activa en processos selectius per accedir a cossos docents de Catalunya no han d'acreditar res.
  • Les persones que hagin participat en processos selectius d'altres comunitats autònomes han d'acreditar, abans del 31 de desembre de 2020, aquesta participació amb el full d'inscripció a la convocatòria.
Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social no podran ser nomenades.

Execució de sentència. Nomenament corresponent al mes de juliol de 2016

Segons la Resolució de 17 de febrer de 2020, per la qual s'obre el termini per acreditar els requisits per obtenir un nomenament corresponent al mes de juliol de 2016, en execució de la Sentencia 202/2018 de la Secció quarta de la Sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, les persones que durant el curs 2015-2016 complien el requisit de serveis prestats per obtenir un nomenament durant el mes de juliol i vulguin que se'ls reconegui, han de presentar la justificació que acrediti la formació de 30 hores rebuda durant el mes de juliol de 2016, o bé la participació en el procés selectiu corresponent, durant el termini per presentar la justificació que és el comprès entre els dies 19 de febrer i 4 de març de 2020, ambdós inclosos.

  • Darrera modificació: 11/06/2020 09:29