La borsa de treball

Cada curs escolar, el Departament d'Ensenyament confecciona una llista única a Catalunya de les persones candidates a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei;
 • les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu;
 • les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Educació a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria.
El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per a cada curs.
 • Una vegada ha començat el curs es fan actes de nomenaments telemàtics per a cobrir vacants i substitucions.
 • La informació sobre els dies en què es realitzaran actes de nomenaments telemàtics el curs 2020-2021 (a partir del 28 de setembre) és la següent: durant els períodes lectius del curs, els nomenaments telemàtics ordinaris es duen a terme els dilluns, els dimecres i els divendres de cada setmana.
Al llarg del curs s'obren diferents terminis per a modificar les dades que consten a la borsa.
A partir de l'1 de setembre de 2017, les persones que no acrediten el màster de formació del professorat o la formació pedagógica equivalent, no podran demanar especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, però es podran nomenar pel procediment d'urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb especialitats d'aquest cos i que acreditin la formació pedagógica i didàctica. (Document de compromís d’obtenir l’acreditació en formació pedagògica i didàctica abans de l’1 de setembre de 2022)

Vídeo tutorial aplicatiu gestió borsa

Durant el curs hi pot haver convocatòries per a accedir a la borsa1) en les especialitats en què no hi hagi prou candidats per a cobrir les necessitats.

Convocatòria 2020

Accés a la sol·licitud d'inscripció

Ensenyaments que podeu impartir amb les titulacions que teniu

Titulacions per impartir l'ensenyament: accés a la consulta per cos i especialitat

Algunes especialitats requereixen superar una prova de capacitació a més de la titulació

Annex 1 de la RESOLUCIÓ EDU/720/2019, de 21 de març, per la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.

 1. Tenir la nacionalitat espanyola o d'altres estats membres de la Unió Europea, o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors.
   
 2. Tenir divuit anys complerts i no excedir els seixanta-cinc.
   
 3. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

 4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap de les administracions públiques, ni estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
   
 5. No haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i provocació sexual, prostitució i explotació sexual i corrupció de menors, així com pel tràfic d'éssers humans, d'acord a la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor.
   
 6. Tenir el certificat de nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística, o una titulació equivalent, d'acord amb el que estableix el Decret 244/1991, de 28 d'octubre, sobre el coneixement de les dues llengües oficials a Catalunya que es requereix per a la provisió de llocs de treball dels centres públics d'ensenyament no universitari dependents del Departament d'Ensenyament.

  Estan exemptes d'aquest requisit les persones que en convocatòries de proves per a la provisió de places de funcionaris docents fetes a Catalunya a partir de l'any 1996 han quedat exemptes de la prova de llengua catalana o han estat puntuades com a aptes en la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya.
   
 7. No ser funcionari o funcionària de carrera o en pràctiques del cos al qual es vol accedir.
   
 8. Tenir la capacitació adequada per impartir les àrees i matèries curriculars corresponents a l'especialitat del lloc de treball que s'ha d'ocupar.

Professors d'ensenyament secundari

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Estan exemptes d'aquest requisit:

 • les persones que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa;

 • les persones que abans de l'1 d'octubre del 2009 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

 • les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
     llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
     llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 503 Assessoria d'imatge personal
- 506 Hoteleria i turisme
- 507 Informàtica
- 511 Organització i processos de manteniment de vehicles
- 519 Processos i mitjans de comunicació
- 522 Processos i productes d'arts gràfiques
- 523 Processos i productes de fusta i mobles

4. Per impartir cada àmbit en què s'organitza el currículum de secundària per a persones adultes, els canditats que han de cobrir llocs de treball vacants en règim d'interinitat o substitucions d'educació de persones adultes han d'acreditar les especialitats i els requisits de capacitació que s'estableixen a l'annex 3.B del Decret 39/2014, de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió delsllocs de treball docents (DOGC núm. 6591, de 27.3.2014).

Professors d'escoles oficials d'idiomes

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o  altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència als ensenyaments d'idiomes durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
  llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
  llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

3. Per accedir a les escoles oficials d'idiomes cal superar una prova de capacitació.

Professors d'arts plàstiques i disseny

1. Tenir la titulació de doctor o doctora, enginyer o enginyera, arquitecte o arquitecta, llicenciat o llicenciada, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 701 Ceràmica
- 708 Dibuix tècnic
- 709 Disseny d'interiors
- 710 Disseny de moda
- 711 Disseny de producte
- 712 Disseny gràfic
- 713 Disseny tèxtil
- 717 Joieria i orfebreria
- 718 Materials i tecnologia: ceràmica i vidre
- 720 Materials i tecnologia: disseny
- 722 Mitjans informàtics
- 724 Vidre

Professors tècnic de formació professional

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Acreditar la formació pedagògica i didàctica

2.1. Les persones que tenen titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica o el títol de grau corresponen han de tenir un títol oficial de màster que acrediti la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre, pel qual es defineixen les condicions de formació per a l'exercici de la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s'estableixen les especialitats dels cossos docents d'ensenyament secundari.

La formació pedagògica i didàctica també es pot acreditar amb els documents següents, si s'han obtingut abans de l'1 d'octubre del 2009:

- el certificat d'aptitud pedagògica (CAP),
- els títols d'especialització didàctica i
- el certificat de qualificació pedagògica (CQP).

Està exempt d'aquest requisit qui acrediti el següent:

Que abans de l'1 d'octubre del 2009 va impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;

Que va obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
  llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
  llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de qualsevol instrument),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia del cant),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia del llenguatge i l'educació musical),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
- 180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

2.2. Les persones que tenen titulació equivalent a efectes de docència han de tenir un certificat que acrediti la formació pedagògica i didàctica d’acord amb el que estableix  l’article 2 de l’Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre, per la qual s’estableix la formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica exigida per les persones que tenen una titulació declarada equivalent a efectes de docència i no poden realitzar els estudis de màster.

Estan exemptes d'aquest requisit les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus.

3. Per accedir a les següents especialitats dels cicles formatius cal superar una prova de capacitació:

- 601 Cuina i pastisseria
- 603 Estètica
- 604 Fabricació i instal·lació de fusteria i mobles
- 605 Instal·lació i manteniment d'equips tèrmics i de fluids
- 609 Manteniment de vehicles
- 610 Màquines, serveis i producció
- 611 Mecanització i manteniment de màquines
- 614 Operacions i equips d'elaboració de productes alimentaris
- 615 Operacions de processos
- 616 Operacions i equips de producció agrària
- 618 Perruqueria
- 623 Producció en arts gràfiques
- 626 Serveis de restauració
- 627 Sistemes i aplicacions informàtiques
- 628 Soldadures
- 629 Tècniques i procediments d'imatge i so

Mestres de taller d'arts plàstiques i disseny

1. Titulació de diplomat o diplomada, arquitecte tècnic o arquitecta tècnica, enginyer tècnic o enginyera tècnica, o el títol de grau corresponent o altres títols equivalents a efectes de docència.

2. Per accedir a les especialitats següents cal superar una prova de capacitació:

- 804 Daurat i policromia
- 805 Ebenisteria artística
- 806 Enquadernació artística
- 808 Fotografia i processos de reproducció
- 809 Modelisme i maquetisme
- 814 Tècniques de gravat i estampació
- 815 Tècniques de joieria, bijuteria
- 817 Tècniques de patronatge i confecció

 1. Fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat o del passaport, vàlid i en vigor. En el cas de no ser espanyol, fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la nacionalitat o del passaport. En qualsevol dels casos, el document acreditatiu ha de ser vigent.

 2. Certificat mèdic ordinari i actualitzat que acrediti que no es pateix cap malaltia ni s'està afectat per alguna limitació física o psíquica incompatible amb l'exercici de les funcions corresponents a la funció docent.

 3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de cap administració pública, ni de trobar-se inhabilitat per a l'exercici de les funcions públiques.
  - Atès que la declaració està inclosa en el resguard obtingut en tramitar la sol·licitud no s'ha de presentar cap document específic sinó que només s'ha de signar.

 4. Declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic de persones; la declaració conté una autorització expressa perquè es pugui comprovar la veracitat de la declaració.
  - Si la declaració està inclosa en el resguard de la sol·licitud d'inscripció, no s'ha de presentar cap document específic. 
  - Les persones que no presentin aquest document han de presentar un certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

 5. Fotocòpia compulsada del títol acreditatiu del coneixement adequat de la llengua catalana.

 6. Fotocòpia compulsada del títol exigit o expedient acadèmic acreditatiu d'haver fet tots els estudis necessaris per a la seva expedició, amb indicació de la convocatòria en què es van acabar.
  - Si es presenta l'expedient acadèmic dels estudis fets, cal adjuntar-hi una fotocòpia compulsada del corresponent rebut de pagament dels drets d'expedició.
  - Si la titulació s'ha obtingut a l'estranger, cal adjuntar-hi l'homologació del títol estranger al títol corresponent del Catàleg de títols universitaris oficials.
  - Si la titulació s'ha obtingut en un país de la Unió Europea també es pot presentar la credencial de reconeixement de la titulació per a l'exercici de la professió de mestre o de professor d'educació secundària d'acord amb el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre. A la credencial expedida pel Ministeri d'Educació hi ha de constar expressament l'especialitat que pot impartir.

 7. Per als cossos de professors d'ensenyament secundari, professors d'escoles oficials d'idiomes i professors tècnics de formació professional, una fotocòpia compulsada d'un del documents següents o del seu resguard de pagament:
  - títol oficial de màster que acredita la formació pedagògica i didàctica d'acord amb el que estableix l'article 9 del Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre o
  certificat d'aptitud pedagògica expedit per un institut de ciències de l'educació o
  títol d'especialització didàctica.

  Estan exemptes de presentar aquests documents les persones que abans de l'1 d'octubre de l'any 2009 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a ESO, batxillerat, formació professional. 

  Els professors tècnics de formació professional que tenen una titulació equivalent a efectes de docència han de presentar el certificat acreditatiu de la formació pedagògica i didàctica d'acord amb l'article 2 de l'Ordre EDU/2645/2011, de 23 de setembre; estan exemptes de presentar aquest certificat les persones que abans de l'1 de setembre del 2014 i durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus, van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional).

  Si s'al·lega experiència docent efectiva adquirida en un centre públic cal acreditar-ho amb un certificat expedit pel secretari/ària del centre (i hi ha de constar el vistiplau del director/a); si es tracta d'un centre privat, ha d'expedir el certificat el director/a del centre (i hi ha de constar el vistiplau de la Inspecció d'Educació); o el secretari/ària del col·legi de doctors i llicenciats o d'un altre col·legi professional, sempre que el certificat es pugui emetre d'acord amb els seus estatuts. En tots els casos hi ha de constar el nivell en què s'han prestat serveis.

  Durant el termini de presentació de sol·licituds, les persones que cursen el títol oficial de màster de formació del professorat poden presentar fotocòpia compulsada del full de matrícula o del resguard de pagament o bé un certificat que així ho acrediti.

 8. Excepcionalment, per a determinades especialitats i de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d'obtenir aquesta titulació abans de l'inici del curs 2023-2024.

 9. A part d'aquests, cal presentar tots els documents acreditatius dels mèrits al·legats en l'autobarem de la sol·licitud.

Excepcionalment, a partir de la RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d'abril, les convocatòries poden preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent o que es comprometin a obtenir-lo abans de l'inici curs 2023-2024 (Document de compromís d’obtenir l’acreditació en formació pedagògica i didàctica abans de l’1 de setembre de 2022).

El número d'ordre de la borsa de treball és el definitiu per al curs 2020-2021.

De manera excepcional, i motivat per canvi de domicili familiar o una altra causa greu, es pot modificar l'àrea territorial demanada com a preferent, municipis i comarques i les especialitats mitjançant una sol·licitud adreçada als Serveis Territorials

Consulta i/o modificació dades

Vídeo tutorial:

Terminis per a modificar les dades que consten a la Borsa de Treball per al curs 2020-2021:

 1. del 14 al 21 de setembre de 2020
 2. del 16 al 23 de novembre de 2020
 3. del 25 de gener a l'1 de febrer de 2021
 4. del 22 al 29 de març de 2021

Des del 6 de novembre de 2018 està en funcionament l’aplicació de l’autogestió de la disponibilitat del personal inclòs a la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres i serveis educatius dependents del Departament d'Ensenyament és a dir, l'opció de «congelar» el número de la borsa sense necessitat d'iinstància i sense justificar el motiu. Per tal de poder fer-ho, cal entrar a l'aplicatiu general de Consulta i Modificació de dades de la Borsa de Treball i seleccionar l'apartat «Sol·licitud de no disponibilitat»:

Després caldrà indicar la data d'inici i de finalització d'aquesta no disponibilitat:

Quan es fa la sol·licitud no és necessari especificar la data fi, aquesta es pot especificar en un moment posterior.

Es té dret a mantenir el número d'ordre de la llista en cas de:

Cal fer la sol·licitud amb antelació a l'oferiment de la vacant o la substitució
 • Tenir cura de persones amb discapacitat que no exerceixen cap activitat retribuïda.

 • Maternitat, adopció, paternitat, acolliment o malaltia.

 • Realització d’estudis adreçats a l’obtenció d’una nova especialitat docent o relacionats amb el lloc de treball que, atès el seu caràcter presencial, siguin incompatibles amb un nomenament com a personal docent.

 • Col.laboració amb una ONG a l’estranger o en d’altres programes d’actuació a l’estranger.

 • Causes greus degudament justificades

 • Canvi de residència del cònjuge per motius laborals

 • Personal nomenat per a ocupar càrrecs polítics, electes, diputats, senadors, per la Generalitat de Catalunya, Govern de l'Estat i altres comunitats autònomes i/o corporacions locals.

Amb caràcter excepcional, es pot demanar la interrupció del nomenament vigent segons els mateixos criteris

Motius de baixa de la borsa:

 • Renunciar a formar part de la borsa de treball.

 • No prendre possessió del lloc de treball adjudicat el dia que figura a la credencial com a data d'inici (els SSTT poden autoritzar la permanència a la borsa si existeixen causes justificades documentalment i s'acrediten en un termini màxim de 10 dies naturals des de l'endemà de no prendre possessió).

 • No comunicar la finalització del nomenament als SSTT en el termini de 24 h des que es rep la comunicació del director o directora del centre.

 • Haver estat objecte d’una mesura de prohibició, o límit d’apropament a un menor, imposada per sentència judicial ferma; trobar-se, per resolució judicial, en inhabilitació absoluta o especial per a llocs o càrrecs públics, o per a l’exercici de la professió, o per accedir al cos o escala de funcionari, del qual hagi estat separat o inhabilitat, o bé trobar-se en suspensió d’ocupació o càrrec públic.

 • Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.Ser declarat no apte, per segona vegada, en la fase de pràctiques d’un procediment selectiu.

 • Ser declarat no apte al període de prova inicial.

 • Haver estat sancionat, mitjançant expedient disciplinari, per qualsevol falta molt greu o per una falta greu que comporti l'incompliment greu dels deures i les obligacions derivats de les funcions pròpies del lloc de treball.

 • Haver mostrat un rendiment insuficient que no comporti inhibició o una evident i documentada manca de capacitat per ocupar el lloc de treball i que impedeixi complir les funcions assignades, mitjançant expedient administratiu contradictori i no disciplinari, un cop escoltada la Junta de Personal Docent corresponent.

 • Haver estat sancionat en un procediment disciplinari amb la revocació del nomenament d’interí.

Motius de pèrdua del número d'ordre de barem:

 • La no acceptació d'una destinació adjudicada.

 • No acceptar un nomenament dins de l’àrea territorial demanada com a preferent.

 • No participar en els nomenaments telemàtics (manca de connexió) sense causa justificada, quan pel número d'ordre que es tingui assignat s'estigui obligat a participar-hi.

NOVETAT Octubre 2020

En cas que es perdi el número de barem per dues vegades, no es pot participar en els actes de nomenaments telemàtics durant un període de 3 mesos.

Passat aquest període, el docent s’haurà de posar disponible mitjançant l’autogestió de la disponibilitat si vol participar en els actes de nomenaments telemàtics.

En tots els casos, els serveis territorials poden autoritzar el manteniment del número d'ordre de barem si existeixen causes justificades acreditades documentalment pel docent davant dels serveis territorials, en el termini màxim de 10 dies naturals des de l’endemà de la renúncia, la no acceptació o la manca de connexió.

La pèrdua del número d’ordre de barem té efectes durant el curs escolar en què es produeix el fet que la causa.

La pèrdua del número d'ordre de barem no afecta a les persones que accedeixin provisionalment a la borsa de treball de personal interí docent mitjançant la convocatòria d’accés oberta l’1 d’abril de 2019 fins que no tinguin un número d'ordre definitiu.

El personal amb nomenament vigent que vulgui renunciar al seu lloc de ,treball, ho ha de comunicar amb deu dies d'antelació si no vol perdre la remuneració corresponent als dies que s'hagi retardat el preavís

1)
podeu consultar els requisits a la plana web del Departament
 • Darrera modificació: 13/01/2021 14:30