• El màster de formació del professorat d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional i Ensenayment d'Idiomes va ser establert per la Llei Orgànica d'Educació (LOE), en l'article 94 i següents, en què es fixa la formació inicial del professorat d'educació secundària (ESO, batxillerat), formació professional i ensenyament d'idiomes.
 • És un màster d'orientació professional imprescindible per a exercir la docència en l'educació secundària obligatòria, el batxillerat i la formació professional, que substitueix l'antic certificat d'aptitud pedagògica (CAP) o des de final dels noranta el Certificat de Qualificació Pedagògica (CQP).
 • Va adreçat a l'estudiant que ja tingui una diplomatura, una llicenciatura o un estudi de grau superats i que vulgui ser professor/a d'ensenyament secundari o de formació professional. L'accés a les diverses especialitats docents d'aquest màster es realitza en funció de la titulació exigida per a l'ingrés als diferents cossos docents.
 • D'acord amb les resolucions del Departament d'Ensenyament, que és qui gestiona l'accés a la borsa d'interins del professorat d'ensenyaments secundaris (ESO-batxillerat i formació professional), cal estar en possessió d'una titulació universitària idònia o concordant amb l'especialitat del màster a la que es vulgui accedir.
 • La titulació ha d'haver estat expedida per una universitat de l'espai europeu d'educació superior (EEES). En el cas de titulacions expedides per universitats no compreses en l'EEES, cal que el títol estranger acrediti un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials de l'Estat espanyol, i que faculti per a l'accés a estudis de postgrau en el país d'expedició.
 • El màster va dirigit a aquells estudiants llicenciats, enginyers o graduats que vulguin formar-se per ser professors d'Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat i Formació Professional. Aquests estudiants han de tenir una bona formació en els continguts disciplinaris corresponents a l'especialitat triada, atès que els continguts del màster són essencialment professionalitzadors.
 • Aquest màster constitueix un requisit per a l'accés a la funció docent en els diferents nivells de l'educació secundària i substitueix els títols que existeixen (CAP i CQP). Per tant, la realització d'aquest màster és l'única via per esdevenir professor d'educació secundària obligatòria, de batxillerat i de formació professional, tant en centres públics com en privats.
 • L'objectiu principal del màster és capacitar els estudiants per ser professors de secundària, és a dir, per poder ensenyar les matèries d'una determinada especialitat, en els àmbits de les ciències, de les ciències socials, de les llengües i de les humanitats, i per actuar com a educadors, mitjançant l'exercici de la funció tutorial.
 • 60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System) durant un any acadèmic, amb la possibilitat de cursar el màster a temps parcial durant dos anys acadèmics en funció de la universitat que l'imparteixi.
 • Els estudiants del màster realitzaran el pràcticum als centres seleccionats pel Departament d'Ensenyament. La distribució dels centres de pràctiques es farà preferentment per criteris de proximitat territorial o d'especialitat del màster.
 • El procés de preinscripció anirà a càrrec de l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat, la qual gestionarà l'accés al màster de les persones diplomades, llicenciades o amb estudis de grau, garantint els principis de publicitat, igualtat, mèrit i capacitat a través de mitjans telemàtics.
A partir de l'1 de setembre de 2017, les persones que no acreditin tenir el màster de formació professional o la formació pedagògica equivalent no podran demanar les especialitats del cos de professors tècnics de formació professional, tot i que es podran nomenar pel procediment d'urgència si no hi ha persones disponibles a la borsa amb les especialitats d'aquest cos demanades i que acreditin la formació pedagògica i didàctica

Estan exempts d'aquest requisit:

 • les persones que acreditin el màster de psicopedagogia (PSI) sempre que es disposi de la titulació (llicenciatura o grau) que els permeti optar a impartir l'especialitat d'orientació educativa;
 • les persones que abans de l'1 d'octubre del 2009 van impartir docència a l'ESO, el batxillerat, la formació professional durant dos cursos acadèmics complets o durant dotze mesos en períodes continus o discontinus;
 • les persones que van obtenir un dels títols següents abans de l'1 d'octubre del 2009:

- mestre o mestra,
- diplomatura en professorat d'educació general bàsica,
- mestre o mestra d'ensenyament primari
- llicenciatura de pedagogia o equivalent:
— llicenciatura en filosofia i ciències de l'educació: secció pedagogia, totes les especialitats de la secció ciències de l'educació
— llicenciatura en filosofia i lletres: divisió filosofia i ciències de l'educació i secció ciències de l'educació
- llicenciatura de psicopedagogia,
- llicenciatura de ciències de l'activitat física i de l'esport (itinerari educació),
- títol superior de música (especialitat de pedagogia de la formació musical bàsica i general),
- títol superior de dansa (especialitat de pedagogia de la dansa),
- llicenciatura o titulació equivalent que inclogui formació pedagògica i didàctica. Aquesta formació es pot acreditar mitjançant una certificació emesa per la universitat en què consti la superació d'un mínim de 80 crèdits de formació pedagògica i didàctica entre les matèries troncals i optatives,
- llicenciatura en psicologia de l'educació,
- llicenciatura en psicologia de la intervenció social, organitzacional i educativa,
- llicenciatura en psicologia evolutiva i de l'educació,
-180 crèdits de pedagogia i psicopedagogia (certificació emesa per la Universitat).

Excepcionalment, i de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent a la formació pedagògica i didàctica (Màster de Formació del Professorat o Formació equivalent a la formació pedagògica i didàctica), es pot manifestar el compromís d'obtenir aquesta titulació abans de l'inici del curs 2021-2022.

Excepcionalment, la convocatòria pot preveure que el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent, establerts com a requisit, es pugui acreditar fins a la data d'inici del curs a què faci referència, per tal que les persones que estiguin cursant aquesta formació puguin ser admeses de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent o, fins i tot, com ha passat enguany (RESOLUCIÓ ENS/763/2018, de 12 d'abril) que es comprometin a obtenir-lo abans del curs 2021-2022: «Excepcionalment, també seran admeses, de forma condicionada a l'obtenció i presentació efectiva de la titulació o certificació corresponent, les persones que estiguin cursant el títol oficial de màster de formació del professorat o la certificació que acrediti la formació pedagògica i didàctica equivalent i les persones que manifestin el seu compromís d'obtenir aquestes titulacions abans de l'inici del curs 2021-2022».
 • Darrera modificació: 20/05/2020 13:50