Criteris d'adjudicació de vacants i substitucions

Cada curs escolar, el Departament d'Educació confecciona una llista única a Catalunya dels candidats a cobrir interinament llocs de treball vacants en centres educatius públics del Departament.

Col·lectius i número d'ordre

Aquesta llista està formada, per ordre de prelació, per:

 • Personal que ha prestat serveis interinament en algun cos docent no universitari a l'Administració de la Generalitat de Catalunya, ordenat d'acord amb el temps de servei. Aquestes persones tenen assignat un número d'ordre inferior a 55.000.
 • Les persones que no han prestat serveis com a personal interí i substitut docent però han superat la fase d'oposició en algun procés selectiu per a la provisió de places de funcionariat docent i no han estat seleccionades, ordenades segons la puntuació global obtinguda en el procés selectiu. Aquestes persones tenen un número d'ordre superior o igual a 55.000 i inferior o igual a 60.000.
 • Les persones admeses en algun dels concursos públics convocats pel Departament d'Educació a partir del mes de setembre del 1996 i que no han estat nomenades com a personal interí docent o no ho han estat després del darrer ingrés a les llistes de candidats, ordenades segons l'any de la darrera convocatòria en què van participar i segons el número d'ordre assignat en la convocatòria. Aquestes persones tenen un número d'ordre superior a 60.000.

El mateix dia de l'adjudicació, i abans de la publicació de l'adjudicació, s’ha de publicar al web de cadascun dels serveis territorials i del CEB, l'interval dels números d'ordre corresponent al personal interí o substitut que participa en cada acte de nomenament.

Ordenació dels col·lectius de participants i criteris de preferència

 1. Personal interí amb temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 2. Personal interí sense temps de serveis prestats a la borsa de treball docent que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 3. Personal interí que hagi participat en la convocatòria que estigui oberta durant el curs, que hagi acreditat la formació pedagògica i didàctica.
 4. Personal interí que va accedir a la borsa de treball de personal docent amb anterioritat a l’exigència del requisit de formació pedagògica i didàctica.
 5. Personal interí que ha acreditat la matrícula en el màster de formació del professorat o en la formació pedagògica i didàctica equivalent.
 6. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a la fi del curs 2020- 2021
 7. Personal interí que s’ha compromès a acreditar el màster de formació del professorat o la formació pedagògica i didàctica equivalent a la fi del curs 2021- 2022

Les jornades s'agrupen en 5 grups: jornades 1 (completa) , jornades 0,83 (1/2+1/3), jornades 0,66 (2/3), jornades 0,50 (1/2) i jornades 0,33 (1/3)

Els llocs de treball s'adjudiquen en l'ordre següent:

 1. Especialitat (seguint l'ordre de priorització que estableix cada àrea territorial).

 2. Ordre de preferència del personal convocat

 3. Ordenació de l'àmbit territorial que cada persona tingui a la borsa de treball

 4. Jornada dels llocs de treball (jornada 1, 0,83, 0,66, 0,50, 0,33)

 5. Durada de la vacant o substitució (de més a menys).

 6. Tipus de lloc de treball (llocs de treball i centres de característiques especials primer).

Els llocs de treball específics corresponents a llocs amb perfil lingüístic en llengua estrangera, competència digital docent, atenció a la diversitat, gestió dels projectes i serveis de formació professional inicial i/o ensenyaments de règim especial, lectura i biblioteca escolar, educació visual i plàstica, docència de dues especialitats docents a l'ESO i metodologies amb enfocament globalitzat, seran adjudicats amb preferència per davant dels llocs ordinaris i, de la mateixa manera que els llocs i centres de característiques especials, només s'assignen a les persones que, a la borsa de treball, ho hagin demanat expressament.

Exemple:

El procés d'adjudicació comença per la primera especialitat prioritzada per l'àrea territorial i l'assignació es fa seguint aquest ordre:

a) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs específics (segons l'ordre de priorització de l'àrea territorial) per ordre de durada de la substitució.

b) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs ordinaris (es repeteix el procés de l'apartat a) per ordre de durada de la substitució.

c) Els llocs de jornada 1 de totes les especialitats dels llocs o centres especials (es repeteix el procés de l'apartat a) per ordre de durada de la substitució.

Una vegada s'han adjudicat els llocs de treball de jornada 1, es repeteix el procediment per adjudicar la resta de jornades amb els mateixos criteris de la jornada 1, fins a finalitzar l'adjudicació de vacants i substitucions.

D'acord amb el que preveu el Decret 39/2014 del 25 de març, El director del centre pot seleccionar el personal interí docent per cobrir substitucions temporals, nomenant de forma motivada el candidat que hagi accedit a la borsa de treball i reuneixi els criteris de major mèrit i capacitat.

Aquest procediment només s'aplica als serveis territorials del Maresme-Vallès Oriental, Barcelona Comarques, Girona i Vallès Occidental
 • La direcció del centre fa la selecció automàtica dels candidats de la borsa de treball de personal interí docent disponibles i que tinguin informades peticions que coincideixin amb la vacant o substitució.

Es pot utilitzar com a criteris de selecció de candidats l'acreditació d'experiència en la impartició de l'especialitat del lloc de treball, una altra especialitat demanada diferent de la del lloc que s'ha de cobrir, formació acadèmica i formació permanent que estiguin relacionades amb el lloc que s'ha d'ocupar, i l'acreditació d'experiència en llocs de treball de característiques especials com les aules d'acollida, les unitats de suport a l'educació especial o els llocs d'atenció a la diversitat dels alumnes o en centres de màxima complexitat.

 • Valora els mèrits dels 20 candidats d'acord amb el barem que s'estableix a la Resolució ENS/425/2015.
 • Convoca, com a mínim, els tres candidats amb millor puntuació en el barem per fer una entrevista personal.

La convocatòria de l'entrevista s'ha de fer per correu electrònic. Si el candidat ha prestat serveis en el centre amb anterioritat, o el director l'ha entrevistat prèviament, l'entrevista és opcional i caldrà comunicar-ho al candidat.

 • Entrevista els candidats.
 • Valora l'entrevista i afegeix aquesta puntuació a la dels mèrits.

La no-presentació d'algun candidat a l'entrevista suposa que deixa de participar en aquesta selecció.

 • Proposa el nomenament.

S'ha de proposar el nomenament de fins a tres candidats amb la millor puntuació, i ordenats de més a menys puntuació total, d'entre els candidats amb puntuació per a la fase d'entrevista.

 • Els serveis territorials comuniquen l'adjudicació (per SMS i missatge electrònic) al primer candidat proposat per la direcció del centre. S'indicarà la franja horària de connexió (1 hora des de la recepció del SMS i missatge electrònic) per acceptar o refusar aquesta adjudicació.

Si el primer candidat refusa l'adjudicació, o no es connecta dins la franja horària, s'ha de comunicar el nomenament al segon candidat i, si aquest no l'accepta, al tercer candidat, si n'hi ha.

 • Publiquen el resultat de l'adjudicació en la seva pàgina web.
 • Els candidats proposats, un cop s'ha rebut l'SMS i el missatge electrònic, s'han de connectar a la pàgina de selecció de personal interí docent, per consultar telemàticament el lloc adjudicat.
 • Accepten el nomenament, imprimeixen la credencial i es presenten al centre el dia d'inici de la substitució.

Si un candidat és nomenat per a més d'un centre, haurà d'optar pel que més l'interessi. Quan accepti un dels nomenaments, la resta, quedaran rebutjats automàticament.

Si un candidat renuncia a anar a l'entrevista, constarà com a «No presentat» a l'entrevista. Aquest cas no comporta l'exclusió de la borsa de treball.

Si no s'accepta la proposta d'adjudicació, cal indicar-ho a l'apartat Acceptació / finalització de l'adjudicació. Llevat que s'al·legui un motiu justificat (i acreditat amb documentació als ST corresponents o al CEB) el rebuig de la proposta comporta la pèrdua del número de barem.

El director ha de valorar els mèrits dels candidats d'acord amb el barem que s'estableix a la Resolució ENS/425/2015, de 9 de març.

1. Experiència en centres docents públics del Departament d'Ensenyament (màxim 4 punts)

 • Exercici de la docència: Puntuació màxima: 4 punts.
 • Avaluació positiva: Puntuació màxima: 2 punts.

2. Formació acadèmica i permanent (màxim 6 punts)

 • Titulacions acadèmiques relacionades amb el lloc de treball: fins a 2 punts.
 • Nota mitjana de les titulacions al·legades en l'accés a la borsa de treball (màxim 1,5 punts).
 • Formació permanent (cursos de formació inclosos dins el pla de formació del Departament d'Ensenyament relacionats amb el lloc de treball d'acord amb el projecte educatiu de centre: fins a 2 punts.
 • Llengües estrangeres segons MECRL (màxim 2 punts).

3. Altres mèrits (màxim 2 punts)

 • Superació del procediment selectiu d'accès als cossos docents sense haver estat inclòs dins la proposta final de seleccionats.

La puntuació màxima que es pot obtenir en la fase del barem de mèrits és de 12 punts

Per a més informació sobre la puntuació de merits consulteu la Resolució ENS/425/2015, de 9 de març.

La valoració de la idoneïtat del candidat per al lloc de treball s'efectua mitjançant entrevista dels candidats. En el cas que el candidat hagi treballat amb anterioritat en el centre educatiu o hagi realitzat l'entrevista amb anterioritat, es pot substituir l'entrevista per una valoració basada en el coneixement previ del candidat. La puntuació màxima que es pot obtenir en aquesta fase és de 5 punts.

La puntuació màxima que es pot obtenir en el total de les 2 fases és de 17 punts.

En absència de nomenaments per selecció de les direccions. els serveis territorials o el Consorci d'Educació nomenen els aspirants corresponents, d'acord amb el procediment telemàtic massiu aprovat pel Department d'Ensenyament.
ASPEPC-SPS rebutja aquest sistema de selecció del personal substitut, com també la LEC com a marc en el qual es desenvolupa perquè:

- Va en contra de l'actual ordenament de la borsa on l'experiència laboral és el criteri que el regeix.

- No suposa cap millora dels nomenaments massius i afegeix complexitat i lentitud burocràtica al procediment.

- Fa que el procés sigui molt poc transparent ja que no incorpora cap element o instrument que comparteixi, assessori i/o controli el risc d'utilització arbitrària del procediment selectiu, i dóna a les direccions dels centres competències que fins ara estaven reservades a l'Administració.

- No respecta els criteris d'igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que s'han de respectar per accedir a un lloc de treball públic.

- No hi ha una avaluació d’aquest sistema de selecció amb dades objectives que avali una millora de la qualitat de l'ensenyament.

- No contempla ni el dret a la informació, ni a la defensa i ni a la reclamació individual de les persones no seleccionades.

- No s'hi reflecteix la capacitat d'intervenció de la representació legal dels treballadors.

Determinades adjudicacions molt específiques després que s'hagi constatat la dificultat de cobrir-les, llocs de treball de característiques especials i de centres de màxima complexitat es cobriran seguint el procediment següent:

 • Els Serveis Territorials procediran a donar publicitat de la vacant o substitució a cobrir, amb indicació de l'especialitat i les habilitats específiques, i/o les característiques que fan que aquest lloc sigui de difícil cobertura.
 • S'obrirà un termini de 48 hores perquè les persones interessades es posin en contacte amb el servei territorial. En cas de concurrència de persones candidates que compleixin els requisits, han de tenir prioritat les persones que tenen demanada l'àrea territorial com a preferent, l'especialitat i el número d'ordre més baix.
 • Si es fa una selecció mitjançant entrevista s'ha d'anunciar en el moment d'oferir la plaça.
 • L'entrevista versarà sobre les habilitats específiques requerides i ha de centrar-se en els mèrits al·legats pel candidat.

Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en el seu web: s'ha d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat el lloc i el número d'ordre.

Els llocs de treball específics d'àmbit d'ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes, en cas que quedin vacants després de les adjudicacions de juliol de 2019, així com les substitucions dels titulars d'aquests llocs, s'adjudicaran a partir del 22 d'agost pel procediment d'adjudicacions de vacants i substitucions de difícil cobertura.

El procès és el següent:

- Els Serveis Territorials donaran publicitat del lloc a cobrir a través del seu web.

- S'obrirà un termini de 48 hores perquè els interessats es posin en contacte amb el personal de la Secció de Gestió de Personal Docent dels Serveis Territorials. Els candidats han d'acreditar que reuneixen els requisits específics que consten a l'apartat 1.5.2 de la Resolució ENS/863/2015 de 28 d'abril:

1.5.2. Per ocupar llocs de treball docents d’àmbit d’ensenyament secundari en centres de formació de persones adultes:

 • Àmbit de comunicació: tenir acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura o de llengua castellana i literatura o d’anglès, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

A més, pel que fa als requisits lingüístics d’aquest àmbit de comunicació:

Llevat que tingui acreditada l’especialitat de llengua catalana i literatura, ha d’acreditar coneixements superiors de llengua catalana mitjançant la possessió del certificat de nivell superior de català C2 o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

Llevat que tingui acreditada l’especialitat d’anglès, ha d’acreditar coneixements suficients de la llengua anglesa mitjançant la possessió del certificat de nivell B2 d’anglès o d’una titulació equivalent reconeguda oficialment.

 • Àmbit social: tenir acreditada l’especialitat de geografia i història o de filosofia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.
 • Àmbit científic i tecnològic: tenir acreditada l’especialitat de matemàtiques o de física i química o de biologia i geologia o de tecnologia, per ser-ne titular, en el cas del professorat funcionari de carrera, o per tenir-la reconeguda i demanada a la borsa de secundària, en el cas del professorat interí.

- Independentment dels sistemes de comunicació individual que les àrees territorials utilitzin, s'ha de publicar el resultat de l'adjudicació en el seu web. S'ha d'especificar la plaça adjudicada, el nom i cognoms de la persona a la qual s'ha adjudicat el lloc i el número d'ordre.

 • Darrera modificació: 08/09/2020 13:22