Període de prova inicial

RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent.

Sens perjudici del curs d'iniciació a la tasca docent, el substitut o interí novell, a partir de la primera incorporació a la docència en un centre educatiu públic, ha de superar un període de prova inicial durant, com a màxim, els quatre primers mesos d'exercici efectiu de docència. El període de prova comprèn els diferents nomenaments que, fins a completar el període màxim esmentat, rebi el personal interí o substitut i ha de ser avaluat quan la permanència en el mateix centre sigui com a mínim d'un mes.

Quan la durada prevista del nomenament sigui igual o superior a un mes, el professor interí o substitut ha de ser guiat per un professor tutor del centre o servei educatiu on estigui destinat.

  • Els SSTT han de comunicar a l'interí o substitut que ha de realitzar el període de prova inicial. Al mateix temps també han de comunicar a la direcció del centre que a la finalització del període de nomenament, quan aquest tingui una durada mínima d'un mes, ha d'emetre un informe sobre la seva suficiència en l'exercici docent.
  • El director ha de fer arribar l'informe a la direcció dels SSTT en el termini de 3 dies a partir de la finalització del nomenament de la persona avaluada.
  • Se segueix el mateix procediment, en cas de successius nomenaments, fins a completar els 4 primers mesos d'exercici efectiu en la docència. Per a completar el període de prova el docent ha d'haer estat avaluat, com a mínim, durant el 75% del període.
  • En el cas que a la finalització del curs no s'hagi pogut completar l'avaluació del període de prova inicial, s'ha de continuar l'avaluació en cursos posteriors.
  • El personal que en la seva primera incorporació a la docència sigui nomenat per a tot el curs escolar en un mateix centre ha de ser avaluat a la finalització del quart mes a partir de la data del nomenament.

Els elements i descriptors que s'apliquen en l'avaluació són els mateixos que es tenen en compte en l'avaluació del personal interí i substitut durant el primer curs que han estat nomenats per a tot un curs escolar en un mateix centre, previstos als annexos 4 i 5 de la RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre

El director o la directora del centre avalua el professorat interí o substitut tenint en compte, si escau, l'informe de la persona tutora, atorgant les puntuacions obtingudes en cadascun dels criteris i descriptors esmentats, i emetent l'informe corresponent sobre la seva suficiència en l'exercici docent durant el període de nomenament.

El conjunt d'informació per a l'avaluació del personal docent s'ha d'obtenir a partir de l'anàlisi documental, de l'entrevista de la persona avaluada amb el director o la directora del centre i el o la cap de departament o el coordinador o coordinadora de cicle, i de l'observació a l'aula en el centre educatiu, o bé, quan es tracti d'un servei educatiu, de l'observació d'una activitat relacionada amb el servei.

El personal interí i substitut participa en el procés d'avaluació aportant en un informe la seva opinió i evidències en relació amb els elements i descriptors així com la seva valoració sobre les dificultats i els suports rebuts en el desenvolupament de la seva activitat.

  • Si la prova ha estat avaluada de manera positiva, la direcció ha de trametre als SSTT un escrit de petició perquè s'emeti la certificació conforme s'ha superat el període de prova i se'n faci el corresponent registre a les bases de dades del Departament d'Ensenyament.
  • Si la valoració del període de prova inicial és negativa, la direcció ho ha de posar en coneixement de la Inspecció d'Educació, per tal que aquesta emeti un informe sobre la idoneïtat docent de la persona interina o substituta novell, realitzant l'avaluació directa de la seva activitat docent i tenint en compte els possibles informes emesos per les direccions dels centres o serveis educatius on el personal docent hagi estat destinat al llarg del període de prova inicial.
  • Quan la Inspecció d'Educació emeti informe negatiu sobre la idoneïtat docent inicial de la persona avaluada, el director o directora dels serveis territorials ha d'emetre resolució, amb audiència prèvia a la persona interessada, posant fi al nomenament de substitut o interí i determinant la seva exclusió de la borsa de treball.
  • La persona que hagi estat exclosa de la borsa de treball del personal interí docent per no haver superat el període de prova inicial, no pot presentar-se a una nova convocatòria per tornar a formar part de la borsa de treball durant el curs següent. Posteriorment, en cas de participació en les convocatòries d'accés a la borsa de treball, haurà de superar una prova específica d'idoneïtat de l'especialitat docent, regulada a l'Annex 3 de la RESOLUCIÓ EDU/2637/2020, de 23 d'octubre
  • Darrera modificació: 29/10/2020 11:30