Prestació d'atur

El personal interí o substitut que tingui un nomenament fins al dia 30 de juny de 2018 o anterior a aquesta data.

 • Període mínim de cotització de 360 dies, treballats de manera continuada o no, en els últims 6 anys.
 • Haver perdut la feina involuntàriament.
 • No realitzar cap activitat per compte propi a temps complet o parcial o per compte aliè a temps complet. Si la relació laboral per compte d'altri és a temps parcial, podeu fer compatible la prestació. Haureu de portar el contracte a la vostra oficina de treball. Teniu 15 dies des de l'inici del contracte.
 • Si l'acomiadament s’ha produït durant una baixa mèdica, caldrà esperar a tenir l'alta per tramitar la prestació.
 • Subscriure el compromís d'activitat, consistent en l'obligació de cercar activament feina, acceptar una oferta adequada i participar en accions d'informació i orientació laboral.

15 dies hàbils a partir de l'últim dia treballat (no compten diumenges ni festius).

 1. Inscripció com a demandant d'ocupació al SOC / SEPE (horari d'atenció de 8,30 a 14,00 h). Podeu trobar la sol·licitud a la pàgina web del SEPE.
 2. Identificació del sol·licitant mitjançant el DNI.
 3. Llibre de família si declara tenir fills a càrrec seu.
 4. Certificat/s de les empreses on s'ha treballat els últims 6 mesos.

Al Departament d'Ensenyament, es pot sol·licitar el certificat d’empresa:

 • Presencialment al registre dels Serveis Territorials amb una instància en paper.
 • Per correu electrònic, amb una nota que contingui:
  • Assumpte: Sol·licitud de certificat per a l’atur de professorat de secundària.
  • Nom i cognoms.
  • NIF
  • Data de la fi de l'últim nomenament.

Cal enviar-la al ST corresponent:

El SEPE ha implantat el sistema de cita prèvia (només disponible per a algunes oficines de treball), que podeu sol·licitar per internet: https://www.sepe.es/citaprevia
o bé al 901 01 02 10. L'opció telemàtica és la que permet confirmar el dia i l'hora inicialment assignats, la qual cosa no és possible telefònicament.

El telèfon d'atenció a la ciutadania 901 11 99 99 compta amb un contestador automàtic que us indicarà l'oficina més propera i el seu horari d'atenció, certificats, prestacions, entre altres informacions.

També trobareu molta informació al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC): http://www.oficinadetreball.gencat.cat

Abans de demanar cita prèvia al SEPE és preferible donar uns pocs dies de marge per tal de garantir que el certificat dels Serveis Territorials ha arribat al SEPE.

Depèn de la base de cotització dels darrers 6 mesos treballats i de si ha estat a temps complet o a temps parcial. La base reguladora, que fonamenta el càlcul de la prestació, s’obté a partir de la quantitat que figura en la nòmina en l’apartat de base de contingències comunes.

L'import a percebre serà:

* Del 70% de la base reguladora fins al dia 180.
* Del 50% a partir del dia 181.

La prestació estarà subjecta a descomptes de la Seguretat Social i la retenció a compte de l’IRPF, si s’escau.

No obstant això, hi ha uns límits màxims i mínims per a la quantitat a percebre: un màxim de 1.087€ per persona sense fills o 1.242€ amb 1 fill, i 1.397€ amb 2 o més fills. En cap cas es cobra menys de 497€ per persona sense fills, i 664€ per persona amb un/a fill/a o més.

La quantia depèn també del tipus de jornada. Normalment, si s’ha treballat a jornada completa, la quantitat que correspon tant al 70% com al 50% de la base reguladora està per damunt del màxim, per la qual cosa s’acaba cobrant el mateix -la quantitat màxima- durant tot el temps de prestació d’atur.

Es pot fer servir el programa que calcula la quantia de les prestacions per desocupació: https://sede.sepe.gob.es/dgsimulador/introSimulador.do

La durada de la prestació d’atur depèn del temps treballat els darrers 6 anys. En el compte del temps treballat influeix si s’ha treballat de dilluns a divendres o no (és el cas d’algunes dedicacions parcials). Si s’ha de demanar algun certificat cal que s'especifiqui que l'horari és de dilluns a divendres amb jornada d'1/3, 1/2 o una altra, ja que inclou horari de permanència al centre i de preparació de classes; els Serveis Territorials ja ho fan així habitualment en els certificats que lliuren.

Dies de cotització (darrers 6 anys) Dies de prestació
de 360 a 539 120
de 540 a 719 180
de 720 a 899 240
de 900 a 1.079 300
de 1.080 a 1.259 360
de 1.260 a 1.439 420
de 1.440 a 1.619 480
de 1.620 a 1.799 540
de 1.800 a 1.979 600
de 1.980 a 2.159 660
des de 2.160 720

Si es treballa a jornada inferior a la sencera i anteriorment es treballava a jornada sencera (o a una part superior de la que es fa actualment), es pot demanar al SEPE/SOC, si es tenen els requisits necessaris, cobrar el subsidi d'atur corresponent a les hores que falten per completar la jornada. Si es cobreixen dues substitucions compactades de dedicació inferior a l'ordinària i es finalitza una de les dues, es té dret a cobrar el subsidi d'atur amb el mateix requisit anterior. Hi ha que tenir en compte que la quantia de la prestació només cobreix la part que falta per arribar al màxim de la prestació d’atur que correspongui a cadascú, i que consumeix temps d’atur.

Un cop finalitzat el nomenament, el Departament efectuarà el pagament de les vacances no gaudides que pertoquen segons el temps treballat. El nombre de dies de vacances que corresponen és de 2,5 dies per cada mes treballat. Per exemple, si s’ha treballat durant els nou mesos del curs, pertoquen 23 dies de vacances. No es pot tramitar ni començar a cobrar l'atur fins que s'exhaureixin els dies de vacances no gaudides. El Departament no computa els dies de vacances no gaudides com a serveis prestats a efectes del número de la borsa

El departament paga fins al final del nomenament, i la Seguretat Social paga fins al moment de l'alta. L'endemà de l'alta comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Es consumeixen dies d'atur des del moment de la finalització del contracte encara que, de fet, estiguis cobrant de la Seguretat Social.

Com en el cas anterior, la Seguretat Social et paga fins que s'acaba la llicència. L'endemà comença el dret a la prestació d'atur, que cal demanar en el termini de 15 dies hàbils. Però, a diferència del cas anterior, no es consumeixen dies d'atur durant el temps que dura la llicència.

Es cobra del SEPE fins que s'acaba l'atur. Després paga la Seguretat Social fins al màxim de temps legal permès. Es consumeixen dies d'atur.

Es cobra de la Seguretat Social fins a la finalització del permís. No es consumeixen dies d'atur.

 • Darrera modificació: 06/10/2017 16:13