Modalitats de jubilació anticipada

Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.

CITA PRÈVIA

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió.

Requisits

A partir dels 52 anys, sempre que es compleixin els altres requisits exigits (període de cotització i fet causant).

L'edat ordinària de 65 anys, exigida per a l'accés a la pensió de jubilació, es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar al temps efectivament treballat els coeficients següents:

 • El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • El coeficient del 0,50 si, a més a més, s’acredita la necessitat d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

A partir de l'1-01-10, també es podrà reduir l'edat ordinària de 65 anys, en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en què concorrin evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones.

Requisits

 • L'edat mínima de jubilació en aquests casos és, excepcionalment, de 56 anys (a partir de 01-01-12).
 • Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant.
 • Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'exigeix per poder tenir accés a la pensió.
 • estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al Real Decreto 1851/2009

En tots dos casos, l'existència de la discapacitat, i també del grau corresponent, s'han d'acreditar mitjançant certificació de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma respectiva que hagi rebut la transferència de les funcions i serveis de l'esmentat institut. Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment, en tractar-se de períodes anteriors a l'assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'existència de la discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'aquesta condició, expedit per l'organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.

Sol•licitud, formulari, i documents que cal adjuntar.

Nova modalitat de jubilació anticipada aplicable a partir de 17-03-2013.

Requisits

 • Tenir fins a 2 anys menys de l'edat en què li correspondria jubilar-se
 • Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.
A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any.
 • l’import de la pensió a cobrar ha de resultar superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys. En cas contrari, no s’hi podrà accedir.

Import de la pensió

 • La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels mesos cotitzats i del coeficient reductor.

Un cop aplicat el coeficient reductor, l'import de la pensió, com a criteri general, no podrà ser superior a la quantia que resulti de reduir el tope màxim de pensió en un 0,50 por 100 por cada trimestre o fracció de trimestre d'anticipació.

Jubilació anticipada per voluntat del treballador

Incompatibilitat amb el treball

Com a norma general, es pot dir, que la jubilació anticipada voluntària és incompatible amb la realització de qualsevol tipus de treball, fet que comportaria la suspensió de la pensió.

Incompatibilitat amb altres pensions

 • És incompatible amb la percepció de qualsevol altra pensió del mateix règim de la Seguretat Social (excepte la de viudetat) essent necessari triar-ne una.
 • És incompatible amb la percepció de qualsevol altra pensió de jubilació o d'incapacitat permanent reconeguda per un règim diferent si per acreditar el seu dret ha set necessari anar al règim que reconeix l'altra jubilació, essent necessari triar-ne una.
 • Darrera modificació: 20/03/2022 20:31