Aquesta és una revisió antiga del document


Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.

Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat

El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador, es computa com a cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'import de la pensió.

a) Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

A partir dels 52 anys.

L'edat ordinària es pot rebaixar mitjançant l'aplicació de coeficients reductors, sempre que es compleixin els altres requisits exigits (període de cotització i fet causant).

L'edat ordinària de 65 anys, exigida per a l'accés a la pensió de jubilació, es reduirà en un període equivalent al que resulti d'aplicar al temps efectivament treballat els coeficients següents:

 • El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador tingui acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
 • El coeficient del 0,50 si, a més a més, s’acredita la necessitat d'una altra persona per a la realització dels actes essencials de la vida ordinària.

b) Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%.

A partir de l'1-01-10, també es podrà reduir l'edat ordinària de 65 anys, en el cas de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament en què concorrin evidències que determinen de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida d'aquestes persones.

Requisits

 • L'edat mínima de jubilació en aquests casos és, excepcionalment, de 56 anys (a partir de 01-01-12).
 • Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant.
 • Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'exigeix per poder tenir accés a la pensió.
 • estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al Real Decreto 1851/2009

Acreditació de la discapacitat

En tots dos casos, l'existència de la discapacitat, i també del grau corresponent, s'han d'acreditar mitjançant certificació de l'Institut de Gent Gran i Serveis Socials o de l'òrgan corresponent de la comunitat autònoma respectiva que hagi rebut la transferència de les funcions i serveis de l'esmentat institut. Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment, en tractar-se de períodes anteriors a l'assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'existència de la discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'aquesta condició, expedit per l'organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.

Documents que han d’acompanyar la sol•licitud i formulari

Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista

A partir dels 60 anys, si es troben en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta, i sempre que reuneixin els altres requisits generals exigits:

 • període mínim de cotització: 15 anys, dels quals 2 s’hauran d’haver cotitzat dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió o a la data en que va acabar l’obligació de cotitzar
 • i fet causant, que pot ser:
  • El dia del cessament en l’activitat laboral, quan s’està d’alta a la Seguretat Social.
  • El dia de presentació de la sol•licitud, en les situacions assimilades a la d’alta. (Cal consultar les excepcions).

Coeficient reductor

la quantia de la pensió es reduirà un 8% per cada any o fracció d'any que manqui per arribar a l’edat de jubilació ordinària.

Jubilació anticipada per voluntat del treballador

Nova modalitat de jubilació anticipada aplicable a partir de 17-03-2013.

Requisits per accedir-hi: - Tenir una edat inferior en dos anys, com a màxim, a l’edat exigida. - Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió. A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d’un any. Un cop acreditats els requisits necessaris, l’import de la pensió a cobrar ha de resultar superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys. En cas contrari, no s’hi podrà accedir. La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i del coeficient reductor que correspongui.

Coeficient reductor

La pensió resultant es reduirà per cada trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació, com es veu a continuació: Reducció d’un 2% per trimestre amb una cotització inferior a 38 anys y 6 mesos. Reducció d’un 1.875% per trimestre amb una cotització igual o superior a 38 anys y 6 mesos e inferior a 41 anys y 6 mesos. Reducció d’un 1.750% per trimestre amb una cotització igual o superior a 41 anys y 6 mesos e inferior a 44 anys y 6 mesos. Reducció d’un 1.625% per trimestre amb una cotització igual o superior a 44 anys y 6 mesos Només es computaran els períodes de cotizació complets.

 • Darrera modificació: 13/02/2014 00:16