Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [13/02/2014 00:18]
ramon.panades@secundaria.info
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [16/11/2020 10:28] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista]
Línia 1: Línia 1:
-Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats ​de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.+======Modalitats ​de jubilació anticipada======
  
-======Jubilació ​anticipada de treballadors amb discapacitat======+<​note>​Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació ​anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina ​de la Seguretat Social.
  
-El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador,​ es computa com a cotitzat a l'​efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'​import de la pensió.+{{:​professorat:​jubilacions:​ss.gif?​direct&​200|}} 
 +[[https://​sede.seg-social.gob.es/​wps/​portal/​sede/​sede/​Ciudadanos/​!ut/​p/​z1/​zVLJbsIwEP0VeuAYeRzHiTkGCaVQFqUoQHJBrmNat8UJiZuWfn0dWqmHChDiUh-8jGfem-WhDK1QpnmjHrlRheav9p1m_ppg38M9wOMIhgMIk8ld0iMxiVwfLQ8OcGSFgLLT8QuUoUxoU5onlNYyl2tRaCO1yot6LXgXWlsXhHrLec51Ubd3wztlJRtlD17ZTerapivrzr5TmIrX7W9tuDgYu4DJhSFtTqVQOUqpcHPBKHXAI8LxNq7vsDzgDpGUCY9Skm8efnpwpEjone3BsuU7g3BwONHm1OYQ_CIARNac9GG-ABdDRNCyUfIdJbqotnau8wtLvP3DEOGYtgwzNryPMbDgSoZveDpjgEfgjsGfMAh78TwZTzGBwLsSfnRuCFbp6nm3y0Irx1aBHwat_o0ey22yZWTvvGwmA-Klo-azP3Wy9OYLX_NXww!!/​dz/​d5/​L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/​|CITA PRÈVIA]]</​note>​ 
 + 
 + 
 +=====1. Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat===== 
 + 
 +<note important> ​El període de temps en què es redueix l'edat de jubilació del treballador,​ es computa com a cotitzat a l'​efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora corresponent per calcular l'​import de la pensió.</​note>​
  
 ==== a) Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.==== ==== a) Jubilació anticipada de treballadors amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.====
-A partir dels 52 anys.  
  
-L'edat ordinària es pot rebaixar mitjançant l'​aplicació de coeficients reductors sempre que es compleixin els altres requisits exigits (període de cotització i fet causant).+===Requisits=== 
 +A partir dels 52 anys, sempre que es compleixin els altres requisits exigits (període de cotització i fet causant).
  
 L'edat ordinària de 65 anys, exigida per a l'​accés a la pensió de jubilació, es reduirà en un període equivalent al que resulti d'​aplicar al temps efectivament treballat els coeficients següents: L'edat ordinària de 65 anys, exigida per a l'​accés a la pensió de jubilació, es reduirà en un període equivalent al que resulti d'​aplicar al temps efectivament treballat els coeficients següents:
Línia 20: Línia 26:
   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​
   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.
-  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/127166|Real Decreto 1851/​2009]]  ​+  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/​BOE-A-2009-20652-consolidado.pdf|Real Decreto 1851/​2009]]  ​
  
 ====Acreditació de la discapacitat==== ====Acreditació de la discapacitat====
Línia 26: Línia 32:
 Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient. Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.
  
-Documents que han d’acompanyar la [[http://​www.seg-social.es/​Internet_2/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/GestionSolicitudes/index.htm|sol•licitud ​formulari]]  ​+[[http://​www.seg-social.es/​wps/portal/wss/internet/BusquedaCA/!ut/p/z1/​04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQw9TTxMDAx9_d0NzQwcgwLM3YyMTQwM_A30w1EVGBg4mwIVWLr7BIcFGxpYGOtHEaPfAAdwNCCsPwpVCRYXgBXgsSI4OVG_IDc0wiDLRBEA8Ml7CQ!!/?​1dmy&​urile=wcm%3apath%3a%2FPOIN_Contenidos_ca%2FInternet%2F4983%2F10935%2F10963%2F28393%2F1712%2F1713%2F|Sol•licitudformulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​
  
  
  
-======Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista====== +=====2. Jubilació anticipada per tenir la condició de mutualista===== ​
  
-A partir dels 60 anys, si es troben en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'​alta, ​sempre ​ que reuneixin els altres ​requisits generals ​exigits:+<note warning>​Només hi poden accedir aquells treballadors que ja cotitzaven abans del 1/​1/​67</​note>​ 
 + 
 +===Requisits=== 
 +  * A partir dels 60 anys, si es troben en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'​alta,​ sempre que es reuneixin ​també ​els requisits generals, que són:
   * període mínim de cotització:​ 15 anys, dels quals 2 s’hauran d’haver cotitzat dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió o a la data en que va acabar l’obligació de cotitzar   * període mínim de cotització:​ 15 anys, dels quals 2 s’hauran d’haver cotitzat dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió o a la data en que va acabar l’obligació de cotitzar
   * i fet causant, que pot ser:    * i fet causant, que pot ser: 
Línia 41: Línia 50:
  
  
 +=====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista=====
  
-======Jubilació anticipada ​per voluntat ​del treballador======+<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només ​per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.jubilacionanticipada61.org/​archivos/​Analisis%20de%20la%20DF%2012.2%20de%20la%20Ley%2027_2011.pdf| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims ​del sistema de la Seguretat Social). </​note>​
  
-Nova modalitat ​de jubilació ​anticipada aplicable ​partir ​de 17-03-2013.+===Requisits=== 
 +  * Tenir  61 anys 
 +  * Haver cotitzat un període mínim de 15 anys, dels quals 2 s’hauran d’haver cotitzat dintre dels 15 anys immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió o a la data en que va acabar l’obligació de cotitzar. 
 +<note tip>A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o  la prestació social substitutòria,​ amb el límit màxim d’un any.</​note>​ 
 +  * Estar inscrit, a les oficines del servei públic d'​ocupació,​ durant com a mínim els 6 mesos immediatament anteriors a la data de sol·licitud ​de jubilació. No es considera un obstacle per al compliment d'​aquest requisit la simultaneïtat de la inscripció assenyalada amb la realització d'una activitat per compte propi o d'​altri,​ sempre que aquesta activitat sigui compatible amb la inscripció com demandant d'​ocupació,​ segons la legislació vigent. 
 +  * Que el cessament ​de la feina, com a conseqüència de l'​extinció del contracte de treball no sigui per una causa imputable a la lliure voluntat del treballador.
  
-Requisits ​per accedir-hi: +=====4. Jubilació anticipada ​per voluntat del treballador===== 
-- Tenir ​una edat inferior en dos anys, com a màxim, ​a ledat exigida. + 
-- Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió. +<note warning>​Nova modalitat de jubilació anticipada aplicable a partir de 17-03-2013.</​note>​ 
-A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o  la prestació social substitutòria,​ amb el límit màxim d’un any. + 
-Un cop acreditats els requisits necessaris, ​l’import de la pensió a cobrar ha de resultar superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys. En cas contrari, no s’hi podrà accedir.  +===Requisits=== 
-La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i del coeficient reductor ​que correspongui+  * Tenir fins 2 anys menys de l'edat en què li correspondria jubilar-se 
-===Coeficient reductor ​=== +  * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió. 
-La pensió resultant es reduirà per cada trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació, com es veu a continuació:​ + 
-Reducció d’un 2% per trimestre amb una cotització inferior a 38 anys 6 mesos. ​  +<note tip>A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o  la prestació social substitutòria,​ amb el límit màxim d’un any.</​note>​ 
-Reducció d’un 1.875% per trimestre amb una cotització igual o superior a 38 anys 6 mesos e inferior a 41 anys 6 mesos. ​  +  ​* ​l’import de la pensió a cobrar ha de resultar superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys. En cas contrari, no s’hi podrà accedir.  
-Reducció d’un 1.750% per trimestre amb una cotització igual o superior a 41 anys 6 mesos e inferior a 44 anys 6 mesos. +===Import de la pensió=== 
-Reducció d’un 1.625% per trimestre amb una cotització igual o superior a 44 anys 6 mesos +  * La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i del coeficient reductor, essent la base reguladora el resultat de dividir por 238 la suma de les bases de cotització dels darrers 204 mesos (17 anys). Es té en compte el valor nominal de les bases dels darrers 24 mesos i s'​actualitzen les anteriors en funció de l'IPC.  
-Només es computaran ​els períodes ​de cotizació complets.+  * Només es computaran els períodes de cotització complets. 
 +  * Coeficient reductorLa pensió resultant es reduirà per cada trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació, com es veu a continuació:​ 
 +       * Reducció d’un 2% per trimestre amb una cotització inferior a 38 anys 6 mesos. ​(8% anual) ​ 
 +       * Reducció d’un 1.875% per trimestre amb una cotització igual o superior a 38 anys 6 mesos e inferior a 41 anys 6 mesos (7.5% anual.   
 +       * Reducció d’un 1.750% per trimestre amb una cotització igual o superior a 41 anys 6 mesos e inferior a 44 anys 6 mesos (7% anual)
 +       * Reducció d’un 1.625% per trimestre amb una cotització igual o superior a 44 anys 6 mesos (6.5% anual). ​ 
 +  * Un cop aplicats ​els coeficients reductors, l'​import ​de la pensió no podrà ser superior a la quantia resultant de reduir el tope màxim de pensió en un 0.50% per cada trimestre o fracció de trimestre d'​anticipació. Si cal, es reduirà l'​import de la pensió per no superar aquesta quantia
  
 +===Incompatibilitat amb el treball===
 +Com a norma general, es pot dir, que la jubilació anticipada voluntària és incompatible amb la realització de qualsevol tipus de treball, fet que comportaria la suspensió de la pensió.
  
 +===Incompatibilitat amb altres pensions===
 +  * És incompatible amb la percepció de qualsevol altra pensió del mateix règim de la Seguretat Social (excepte la de viudetat) essent necessari triar-ne una.
 +  * És incompatible amb la percepció de qualsevol altra pensió de jubilació o d'​incapacitat permanent reconeguda per un règim diferent si per acreditar el seu dret ha set necessari anar al règim que reconeix l'​altra jubilació, essent necessari triar-ne una.
  • Darrera modificació: 13/02/2014 00:18