Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [13/02/2014 20:25]
ramon.panades@secundaria.info [Acreditació de la discapacitat]
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [16/11/2020 10:28] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista]
Línia 1: Línia 1:
 ======Modalitats de jubilació anticipada====== ======Modalitats de jubilació anticipada======
  
-Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.+<​note>​Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social. 
 + 
 +{{:​professorat:​jubilacions:​ss.gif?​direct&​200|}} 
 +[[https://​sede.seg-social.gob.es/​wps/​portal/​sede/​sede/​Ciudadanos/​!ut/​p/​z1/​zVLJbsIwEP0VeuAYeRzHiTkGCaVQFqUoQHJBrmNat8UJiZuWfn0dWqmHChDiUh-8jGfem-WhDK1QpnmjHrlRheav9p1m_ppg38M9wOMIhgMIk8ld0iMxiVwfLQ8OcGSFgLLT8QuUoUxoU5onlNYyl2tRaCO1yot6LXgXWlsXhHrLec51Ubd3wztlJRtlD17ZTerapivrzr5TmIrX7W9tuDgYu4DJhSFtTqVQOUqpcHPBKHXAI8LxNq7vsDzgDpGUCY9Skm8efnpwpEjone3BsuU7g3BwONHm1OYQ_CIARNac9GG-ABdDRNCyUfIdJbqotnau8wtLvP3DEOGYtgwzNryPMbDgSoZveDpjgEfgjsGfMAh78TwZTzGBwLsSfnRuCFbp6nm3y0Irx1aBHwat_o0ey22yZWTvvGwmA-Klo-azP3Wy9OYLX_NXww!!/​dz/​d5/​L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/​|CITA PRÈVIA]]</​note>​ 
  
 =====1. Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat===== =====1. Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat=====
Línia 22: Línia 26:
   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​
   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.
-  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/127166|Real Decreto 1851/​2009]]  ​+  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/​BOE-A-2009-20652-consolidado.pdf|Real Decreto 1851/​2009]]  ​
  
 ====Acreditació de la discapacitat==== ====Acreditació de la discapacitat====
Línia 28: Línia 32:
 Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient. Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.
  
-[[http://​www.seg-social.es/​Internet_2/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/GestionSolicitudes/index.htm|Sol•licitud,​ formulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​+[[http://​www.seg-social.es/​wps/portal/wss/internet/BusquedaCA/!ut/p/z1/​04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQw9TTxMDAx9_d0NzQwcgwLM3YyMTQwM_A30w1EVGBg4mwIVWLr7BIcFGxpYGOtHEaPfAAdwNCCsPwpVCRYXgBXgsSI4OVG_IDc0wiDLRBEA8Ml7CQ!!/?​1dmy&​urile=wcm%3apath%3a%2FPOIN_Contenidos_ca%2FInternet%2F4983%2F10935%2F10963%2F28393%2F1712%2F1713%2F|Sol•licitud,​ formulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​
  
  
Línia 48: Línia 52:
 =====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista===== =====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista=====
  
-<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​150460#​Disposici%C3%B3n%20final%20duod%C3%A9cima| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social). </​note>​+<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Analisis%20de%20la%20DF%2012.2%20de%20la%20Ley%2027_2011.pdf| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social). </​note>​
  
 ===Requisits=== ===Requisits===
Línia 62: Línia 66:
  
 ===Requisits=== ===Requisits===
-  * Tenir una edat inferior en dos anys, com a màxim, a ledat exigida. (Actualment a partir dels 63 anys).+  * Tenir fins a 2 anys menys de l'edat en què li correspondria jubilar-se
   * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.   * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.
  
 <note tip>A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o  la prestació social substitutòria,​ amb el límit màxim d’un any.</​note>​ <note tip>A tal efecte es podrà computar el servei militar obligatori o  la prestació social substitutòria,​ amb el límit màxim d’un any.</​note>​
 +  * l’import de la pensió a cobrar ha de resultar superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys. En cas contrari, no s’hi podrà accedir. ​
 +===Import de la pensió===
 +  * La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i del coeficient reductor, essent la base reguladora el resultat de dividir por 238 la suma de les bases de cotització dels darrers 204 mesos (17 anys). Es té en compte el valor nominal de les bases dels darrers 24 mesos i s'​actualitzen les anteriors en funció de l'​IPC. ​
 +  * Només es computaran els períodes de cotització complets.
 +  * Coeficient reductor: La pensió resultant es reduirà per cada trimestre o fracció de trimestre que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació, com es veu a continuació:​
 +       * Reducció d’un 2% per trimestre amb una cotització inferior a 38 anys i 6 mesos. (8% anual) ​
 +       * Reducció d’un 1.875% per trimestre amb una cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos e inferior a 41 anys i 6 mesos (7.5% anual.  ​
 +       * Reducció d’un 1.750% per trimestre amb una cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos e inferior a 44 anys i 6 mesos (7% anual).
 +       * Reducció d’un 1.625% per trimestre amb una cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos (6.5% anual). ​
 +  * Un cop aplicats els coeficients reductors, l'​import de la pensió no podrà ser superior a la quantia resultant de reduir el tope màxim de pensió en un 0.50% per cada trimestre o fracció de trimestre d'​anticipació. Si cal, es reduirà l'​import de la pensió per no superar aquesta quantia. ​
  
-Un cop acreditats els requisits necessaris, l’import de la pensió a cobrar ha de resultar superior a la quantitat de la pensió mínima que correspondria a l’interessat als 65 anys. En cas contrari, no s’hi podrà accedir.  +===Incompatibilitat amb el treball=== 
-La pensió es determina aplicant a la base reguladora el percentatge general que correspongui en funció dels anys cotitzats i del coeficient reductor que correspongui. +Com a norma general, ​es pot dir, que la jubilació ​anticipada voluntària és incompatible ​amb la realització de qualsevol tipus de treball, fet que comportaria la suspensió de la pensió.
-===Coeficient reductor ​=== +
-La pensió resultant ​es reduirà per cada trimestre o fracció de trimestre ​que li falti al treballador per complir l’edat legal de jubilació, com es veu a continuació:​ +
-  * Reducció d’un 2% per trimestre ​amb una cotització inferior a 38 anys i 6 mesos. ​  +
-  * Reducció d’un 1.875% per trimestre amb una cotització igual o superior a 38 anys i 6 mesos e inferior a 41 anys i 6 mesos. ​  +
-  * Reducció d’un 1.750% per trimestre amb una cotització igual o superior a 41 anys i 6 mesos e inferior a 44 anys i 6 mesos. +
-  * Reducció d’un 1.625% per trimestre amb una cotització igual o superior a 44 anys i 6 mesos +
-Només es computaran els períodes ​de cotització complets. +
  
 +===Incompatibilitat amb altres pensions===
 +  * És incompatible amb la percepció de qualsevol altra pensió del mateix règim de la Seguretat Social (excepte la de viudetat) essent necessari triar-ne una.
 +  * És incompatible amb la percepció de qualsevol altra pensió de jubilació o d'​incapacitat permanent reconeguda per un règim diferent si per acreditar el seu dret ha set necessari anar al règim que reconeix l'​altra jubilació, essent necessari triar-ne una.
  • Darrera modificació: 13/02/2014 20:25