Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [13/02/2014 21:30]
ramon.panades@secundaria.info [4. Jubilació anticipada per voluntat del treballador]
professorat:jubilacions:anticipadaseguretatsocial [16/11/2020 10:28] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista]
Línia 1: Línia 1:
 ======Modalitats de jubilació anticipada====== ======Modalitats de jubilació anticipada======
  
-<​note>​Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social.</​note>​+<​note>​Després de l’entrada en vigor de les darreres reformes, existeixen certes possibilitats de jubilació anticipada, coeficients reductors, possibilitat de computar períodes de cotització addicionals si es donen certs supòsits, etc., fins al punt que podem dir que ens trobem davant d’una jubilació “a la carta”. Per aquest motiu, la informació que trobareu en aquest apartat és de caire general, i us recomanem que per qüestions relatives al vostre cas en particular us adreceu a una oficina de la Seguretat Social. 
 + 
 +{{:​professorat:​jubilacions:​ss.gif?​direct&​200|}} 
 +[[https://​sede.seg-social.gob.es/​wps/​portal/​sede/​sede/​Ciudadanos/​!ut/​p/​z1/​zVLJbsIwEP0VeuAYeRzHiTkGCaVQFqUoQHJBrmNat8UJiZuWfn0dWqmHChDiUh-8jGfem-WhDK1QpnmjHrlRheav9p1m_ppg38M9wOMIhgMIk8ld0iMxiVwfLQ8OcGSFgLLT8QuUoUxoU5onlNYyl2tRaCO1yot6LXgXWlsXhHrLec51Ubd3wztlJRtlD17ZTerapivrzr5TmIrX7W9tuDgYu4DJhSFtTqVQOUqpcHPBKHXAI8LxNq7vsDzgDpGUCY9Skm8efnpwpEjone3BsuU7g3BwONHm1OYQ_CIARNac9GG-ABdDRNCyUfIdJbqotnau8wtLvP3DEOGYtgwzNryPMbDgSoZveDpjgEfgjsGfMAh78TwZTzGBwLsSfnRuCFbp6nm3y0Irx1aBHwat_o0ey22yZWTvvGwmA-Klo-azP3Wy9OYLX_NXww!!/​dz/​d5/​L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/​|CITA PRÈVIA]]</​note>​ 
  
 =====1. Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat===== =====1. Jubilació anticipada de treballadors amb discapacitat=====
Línia 22: Línia 26:
   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​   * Cal estar en situació d'alta o en situació assimilada a la de l'alta en la data del fet causant. ​
   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.   * Haver treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al del període mínim de cotització que s'​exigeix per poder tenir accés a la pensió.
-  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/127166|Real Decreto 1851/​2009]]  ​+  * estar afectats per alguna de las discapacitats enumerades al [[https://www.boe.es/buscar/pdf/2009/​BOE-A-2009-20652-consolidado.pdf|Real Decreto 1851/​2009]]  ​
  
 ====Acreditació de la discapacitat==== ====Acreditació de la discapacitat====
Línia 28: Línia 32:
 Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient. Quan no sigui possible expedir la certificació per part dels òrgans esmentats anteriorment,​ en tractar-se de períodes anteriors a l'​assumpció de competències en la matèria per aquests òrgans, l'​existència de la  discapacitat es podrà acreditar per certificació o acte administratiu de reconeixement d'​aquesta condició, expedit per l'​organisme que tingui aquestes atribucions en cada moment, i, en cas que no n'hi hagi, per qualsevol altre mitjà de prova que l'​Entitat gestora de la Seguretat Social consideri suficient.
  
-[[http://​www.seg-social.es/​Internet_2/Trabajadores/PrestacionesPension10935/Jubilacion/RegimenGeneral/Jubilacionordinaria/GestionSolicitudes/index.htm|Sol•licitud,​ formulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​+[[http://​www.seg-social.es/​wps/portal/wss/internet/BusquedaCA/!ut/p/z1/​04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zijQw9TTxMDAx9_d0NzQwcgwLM3YyMTQwM_A30w1EVGBg4mwIVWLr7BIcFGxpYGOtHEaPfAAdwNCCsPwpVCRYXgBXgsSI4OVG_IDc0wiDLRBEA8Ml7CQ!!/?​1dmy&​urile=wcm%3apath%3a%2FPOIN_Contenidos_ca%2FInternet%2F4983%2F10935%2F10963%2F28393%2F1712%2F1713%2F|Sol•licitud,​ formulari, i documents que cal adjuntar.]]  ​
  
  
Línia 48: Línia 52:
 =====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista===== =====3. Jubilació anticipada sense tenir la condició de mutualista=====
  
-<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/​150460#​Disposici%C3%B3n%20final%20duod%C3%A9cima| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social). </​note>​+<note warning>​A partir del 17-03-2013, aquesta modalitat de jubilació es manté vigent només per aquells treballadors a qui es d'​aplicació la [[http://​www.jubilacionanticipada61.org/archivos/Analisis%20de%20la%20DF%2012.2%20de%20la%20Ley%2027_2011.pdf| disposició final 12.2 de la Ley 27/2011, ]] d'1 d'​agost. (Entre altres, els treballadors que es van quedar sense feina abans de l'1 de abril de 2013, sempre que amb posterioritat a aquesta data no hagin tornat a cotitzar en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social). </​note>​
  
 ===Requisits=== ===Requisits===
Línia 62: Línia 66:
  
 ===Requisits=== ===Requisits===
-  * Tenir 63 anys, si s'han cotitzat 35 anys i 6 mesos. En cas contrari, 63 i 2 mesos.+  * Tenir fins a 2 anys menys de l'edat en què li correspondria jubilar-se
   * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.   * Haver cotitzat 35 anys, 2 dels quals compresos dintre dels 15 immediatament anteriors al moment de causar el dret a pensió.
  
  • Darrera modificació: 13/02/2014 21:30