Com calcular la nostra pensió

En general es necessita tenir reconeguts un mínim de 15 anys de serveis a l’estat per cobrar pensió, l’anomenat període de carència; però cal tenir present que els anys reconeguts no són els mateixos que els anys en que hem treballat, ja que es reconeixen tots els anys de servei efectiu:

 • Els de serveis especials, excedència especial, supernumerari, excedència forçosa i situacions militars legalment assimilables.
 • Els anys d’interinitat i períodes de substitucions previs a l’ingrés a la funció pública.
 • Els anys de cotització a qualsevol règim públic de la Seguretat Social: classes passives, règim general, autònoms, rama agrària, etc.
 • El temps de pràctiques o com alumne a Acadèmies i Escoles militars a partir de la promoció a Alferes, Sergent o Guardamarina. També els períodes de servei militar com Sergent o Alferes de complement.
 • El temps de servei militar o prestació social substitutòria si s'han complert després d'haver ingressat en la funció pública (es considera serveis especials).
 • En el cas que s'hagin prestat abans d'adquirir la condició de funcionari, només es computa el temps que excedeixi del servei militar obligatori.
 • Els reconeguts a efectes de Seguretat Social d’altres països quan existeixi Conveni o Reglament Internacional aplicable pel Règim de Classes Passives.
 • Els períodes d’excedència, no superiors a tres anys, per cura de cada fill o de familiar a càrrec fins al segon grau de consanguinitat i els d’excedència, fins a divuit mesos, por violència de gènere.
Per poder computar tots aquests serveis cal, en tots els casos, que no siguin simultanis.

Si s’ha cotitzat simultàniament a més d’un règim (en cas de pluriocupació, per exemple) es computarà només aquell que doni dret a una pensió més alta.

En cas de jubilació forçosa per incapacitat permanent per al servei es reconeixen, a més dels anys que s'hagin acreditat fins al moment, els anys complets que faltin al funcionari per a complir l'edat de jubilació forçosa, entenent-se els prestats en el cos corresponent.

Quan s’acreditin menys de vint anys de serveis i la incapacitat no inhabiliti per tota professió u ofici (absoluta), la quantia de la pensió ordinària es reduirà en un 5% per cada any complet de servei que falti fins a complir els 20 anys de servei, amb un màxim del 25% per aquells que acreditin 15 o menys anys de serveis.

 • Si heu cotitzat sempre en el mateix grup, es calcula en % segons l'antiguitat. Podeu veure l'import mensual brut a percebre en les següents taules per a 2022, en funció del grup en el qual heu cotitzat i dels anys treballats, tenint en compte que mai no es podrà cobrar més de 2.819€ bruts mensuals, que és la pensió màxima fixada pel govern als Presupuestos Generales del Estado:

 • Si heu cotitzat al llarg de la vostra vida laboral en diferents grups, s’aplica la següent fórmula polinòmica:
P = R(1) C(1) + (R(2) - R(1)) C(2) + (R(3) - R(2)) C(3) + …

on P és la pensió de jubilació; R(1), R(2), R(3) … els diferents havers reguladors segons els treballs desenvolupats i C(1), C(2), C(3) …, els % de càlcul corresponents als anys complets de servei fins a la jubilació, o fins a la data en què es computen els serveis en cas de jubilació per incapacitat.

Informació sobre la quantitat de la futura pensió

Simula , programa que us permetrà calcular l'import aproximat de la vostra pensió, introduint els diferents períodes de cotització.

Per correu Igualment, podeu sol·licitar la simulació de la futura pensió per correu postal o electrònic omplint el formulari que trobareu en aquest enllaç de la seu de classes passives a Madrid.

Informació presencial Si sou de Lleida, també podeu obtenir aquest càlcul de manera presencial, ja que en aquesta província s'ha endegat un projecte pilot a tal efecte des del gener de 2016. Cal demanar cita prèvia.

Informació prèvia

Seu electrònica de la Seguretat Social per a demanar la vida Laboral o l'informe de les bases de cotització, entre altres serveis.

e-mail: clases.pasivas@sepg.minhap.es

Telèfon gratuït d'informació: 900 503055

 • Darrera modificació: 16/09/2023 12:29